بازنمایی هویت مکانی روستاهای حومه‌ای در طرح‌های توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ شهرستان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم پژوهش‌های، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

بررسی هویت از زبان ساکنان محلی به مبنای نظری بازنمایی اجتماعی مربوط است. در این ارتباط باید به گفتمان‌های محلی اشاره کرد. روستای حومه‌ای دره مرادبیگ در فاصله سه کیلومتری از مرکز شهر همدان بر اثر جریان‌های شهرگریزی و تکامل روستا با استفاده از امکانات شهری تغییر هویت داده‌ است. دره مرادبیگ از قدیم برای مردم همدان مکانی تفریحی با هویت ویلانشینی و گذراندن اوقات فراغت بوده است. با توجه به طرح توسعه روستا‌ها، هویت مکانی روستای دره مرادبیگ تحت تأثیر تحولات اخیر چگونه باید باشد؟ با تغییرات صورت‌گرفته هویت مکان برای افراد با سنین مختلف چگونه است؟ از نظر هانری لوفور، فضا عاملی سیاسی و اجتماعی است که هویت مکان آن بر اساس عوامل درونی و بیرونی است. هالفکری بر اساس این مدل، هویت روستاها را برآمده از موقعیت‌های روستا، بازنمودهای رسمی و زندگی روزمره روستاییان می‌داند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد برای پاسخگویی به نیاز ساکنان با سنین مختلف و به منظور هویت‌بخشی در الگوی مسکن ویلایی و روستایی باید توسعه عمرانی و امکانات شهری در روستا لحاظ شود. همچنین فضاهای جمعی مرکز محله، قابلیت‌های طبیعی، فرهنگی و اکولوژیکی رودخانه آلوسجرد و سرمایه اجتماعی باید با سازماندهی و دستیابی به بافت ترکیبی افزایش یابد. 

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, A., & Mahdavi, M. (2015). [Relationship between quality of life and sense of place in developing rurals; Case study: Zarandiyeh township (Persian)]. Journal of Rural Research, 5(4), 827-48.
Alalhesabi, M., & Negaresh, N. (2011). [The embody of communal space in rural settlement (Persian)]. Journal of Housing and Rural Environment Journal, 29(132), 29-38.
Khosrobeigi Borchelouie, R. (2016). [Multiplicity, rurality, and gender identity in agriculture; Case study: Ghooshkhaneh District, Shirvan County (Persian)]. Journal of Rural Research, 7(3), 530–545. doi: 10.21859/jjr-07038
Beik, F. (2014). [Framework the design of urban and rural was it; Case study: Hamedan City and Moradbeig valley rural (Persian)] (MA thesis). Tehran: Central Tehran branch, Islamic Azad University.
Bemanian, M., & Samavati, S. (2014). [Organizing tourist spots in river-valley margin; Case study: Moradbeig river-valley in Hamedan (Persian)]. Paper presented at First National Conference on Geography, Urban Planning and Sustainable Development, Tehran, Iran, 27 February 2014.
Feasibility study of Dareh Morad beyg village (sample of tourism area) in Hamedan. (2014). Cultural Heritage and Tourism Organization.
Garrosin ,H. (2005). Historical Geography and habitats Alvand, Andisheh city, Hamedan.
Halfacree, K. (2007). Trial by space for a radical rural: Introducing alternative localities, representations and lives. Journal of Rural Studies, 23(2), 125–141. doi: 10.1016/j.jrurstud.2006.10.002
Heley, J., & Jones, L. (2012). Relational rurals: Some thoughts on relating things and theory in rural studies. Journal of Rural Studies, 28(3), 208–217. doi: 10.1016/j.jrurstud.2012.01.011
Merrifield, A. (1993). Place and space: A lefebvrian reconciliation. Transactions of the Institute of British Geographers, 18(4), 516-531. doi: 10.2307/622564
Javan, D., Dail, S., & Salmani moghaddam, j. (2013). [Lefebvre's dialectic of space (Persian)]. Journal of Arid Regions Geographic Studies, 3(12), 1-17.
Kashi, H., & Bonyadi, N. (2014). [Stating the model of identity of place-sense of place and surveying it's constituents; Case study: pedestrian passage of Shahre Rey (Persian)]. Journal of Honar-Ha-Ye–Ziba; Memari- Va Shahrsazi, 18(3), 43-52.
Kiani, A., & Mirzapour, S. (2010). [Study of discrepancy of special-placement of city and village in dimension of social capital; Case study: Khorramabad country (Persian)]. Journal of Geographic Space, 9(28), 125-147.
Lefebvre, H., & Nicholson-Smith, D. (1991). The Production Of space. Oxford: Blackwell.
Masood, M., Pesarakloo, E. (2013). Keeping the identity of villages in The renovation: Case study villages of Gilan, First National Conference on Architecture and urbanism Restoration.
Parastesh, S., & Mortazavi, G. S. (2012). [The representation of the urban space in novels produced during the Pahlavids (Persian)]. Sociological Journal of Art and Literature, 3(1), 105-132.
Pourdehimi, Sh., & Nourtaghani, A. (2013). [Housing and identity; Study on the mechanisms of interaction between dweller’s identity and residential environment (Persian)]. Journal of Housing and Rural Environment ,32(141), 3-18.
Sartipipour, M. (2013). [A review of the evolutions of rural housing upgrading and the future perspective (Persian)]. Journal of Housing and Environment, 31(140), 3-12.
Satari, S. ( 2016). [Henri Lefebvre’s three dimensional dialectic of production of space (Persian)]. Journal of Philosophical Investigation, 15(28), 85-114.
??? .(2008). The studies of Hamadan’s Dareh Morabeyg tourism area. Department of Architecture and Urban Planning.
Torkameh, A., & Shirkodaye, A. (2015). [Space product of Henri Lefebvre’s (Persian)]. Society, Culture and Media, 4(14), 11-30.