طراحی الگوی معیشت زیست‌بوم پایدار در روستای هجیج با استفاده از نظریه بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه ترویج و توسعه، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

شناخت راز و رمزهای بقای مجتمع‌های زیستی مانند زیست‌بوم‌های پایدار و  سازوکارهای بومی در معیشت پایدار این جوامع می‌تواند روزنه‌ای برای دستیابی به توسعه‌ پایدار روستایی باشد. در این پژوهش روستای هجیج به‌عنوان نمونه‌ای از یک منطقه‌ بومی و هدف گردشگری با داده‌های طبیعی و فرهنگی بسیار، به‌صورت کیفی با کاربرد روش نظریه‌ بنیانی مبتنی بر رویکرد ترکیبی، کاربردی و اکتشافی موردمطالعه قرار گرفت تا بتوان راز این ماندگاری را کشف کرد.در این راستا 53 نفر سرپرست خانوار از 171 خانوار این روستا (با جمعیت 571 نفر) به شیوه‌ نمونه‌گیری هدفمند با رویکرد زنجیره‌ای مورد مصاحبه‌ عمیق نیمه ساختارمند قرار گرفتند. علاوه بر آن، از مشاهده مستقیم، بررسی اسناد و تجارب شخصی نیز بهره گرفته شد. سپس، نتایج تحلیل محتوا گردید. با کدگذاری محوری و طی روند خط سیر داستانی از 4 مقوله، 20 زیر مقوله و 132 مفهوم، الگوی پارادایمی مطالعه به‌عنوان الگوی معیشت زیست‌بوم پایدار هجیج ارائه شد. الگوی مبتنی بر نتایج، نشان داد که مردم این روستا با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از داشته‌های طبیعی، اجتماعی، انسانی، فیزیکی، دانش بومی و فرهنگی، راهبردهای متنوعی را برای نگهداری زیست‌بوم خود از دیرباز در پیش گرفته‌اند. اما هجوم پیامدهای منفی و عنصرهای مداخله‌گر، زندگی این الگوی پایدار را در زمان کنونی به خطر انداخته که نیازمند توجه جدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abbas Zadeh, M. (2012). [Reflection on the validity and reliability in qualitative research (Persian)]. Applied Sociology, 23 (45), 19-34.
Abdullah Zadeh, G., Salehi, Kh. Sharif-zadeh, M.Sh. & Khwaje Shahkuhi, E. (2012). [The effect of tourism on sustainable rural livelihood in Golestan province (Persian)]. The planning and development of tourism, 4 (15), 111-163.
Afsharzadeh, N., Popzan, A., Ganbar Ali, R., & Moradi, Kh. (2011). Development of crafts necessity of sustainable development and sustainable development, cultural industries and their role in the National Conference on Sustainable Development, Paper presented at Islamic Azad University of Kermanshah, Kermanshah, Iran, 17 and 18 Esfand 2011.
Akbarpoor, M., Rahimi, M., & Mohamadi, F. (2011). [Assessment of the effect of tourism on sustainable development Case Study: Hashtrood city (Persian)], regional planning study, 1(3), 93-104.
Akrami, Gh. (2010). [Mysteries of Rural Architecture (Persian)]. Housing and Rural Environment, 131: 27-50.
Andreas, M., & Wagner, F.(2012). Realizing utopia: ecovillage endeavors and academic approaches. RCC: Perspectives 8.
Arend, C.D.O., Gallagher, J., & Orell, P. (2013). Reinventing the Wheel to Guide Ecovillages towards Sustainability.  Sweden: Blekinge Institute of Technology, Karlskrona.
Ashley, C., & Carney, D. (1999). Sustainable livelihoods: Lessons from early experience, London: DFID, Russell press Ltd.
Bebbington, A. (1999). Capitals and Capabilities: A Framework for Analysing Peasant Viability, Rural Livlihoods and Poverty. World Development, 27 (12), 2021-2044.
Bird, K., & Shepherd, A. (2003). Livelihoods and Chronic Poverty in Semi-Arid Zimbabwe. World Development, 31(3), 591-610.
Boyer, R.H. (2013). Transitioning to sustainable urban development: A niche-based approach, thesis, Illinois: University of Illinois at Urbana-Champaign (Urbana).
Chitewere, T., & Taylor, D.E. (2010). Sustainable living and community building in Ecovillage at Ithaca: The challenges of incorporating social justice concerns into the practices of an ecological cohousing community. E-Environment and Social Justice: An International Perspective. In D. E. Taylor (Ed.) Environment and Social Justice: An International Perspective (Research in Social Problems and Public Policy, (Volume 18, pp.141 – 176). Emerald Group Publishing Limited.
Cloadia, A., Padilha, M., & Hoff, D. N. (2011). Livelihood diversification strategy in rural properties: water resources exploration in rura tourism activity. International Journal of Economics and Management Sciences, 1(3), 49-59.
Cohen, P. A. 2010. Design for Sustainable Communities: An Integral Perspective, South Africa: Faculty of Management and Economic Science, University of Stellenbosch.
Dehshiri, M. R. (2009). [Media and culture (Persian)]. Cultural Studies, II (8), 179-208.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research, third edition, London: Sage publications.
Deswandi, R. (2017). Chapter 4 - A Case Study of Livelihood Strategies of Fishermen in Nagari Sungai Pisang, West Sumatra, Indonesia. Redefining Diversity and Dynamics of Natural Resources Management in Asia, 4, 45-60.
Davis, J., & Morais, D. (2004). Factions and enclaves: small towns and socially unsustainable tourism development. Journal of Travel Research, 3(43), 3- 10.
DFID (1999). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. London, UK: DFID.
Ellis, F. & Freeman, H. (2005). Introduction. In F. Ellis and H. Freeman (Ed.) Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies (PP. 4-15). Oxon, UK: Routledge.
Freeman, H., & Ellis, F. (2005). Implications of livelihood strategies for agricultural research: a Kenya case study. In F. Ellis and H. Freeman (Ed.). Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies (PP. 198-212). Oxon, UK: Routledge.
Ghasemi M. (2012). The diversification of non-agricultural economic activities and sustainability of rural settlements: city of Mashhad. The first International Conference on Rural Development, Tehran, 14 February 2012, p. 61.
Ghahremani, M. (2012). [Development of rural tourism and rural place valuable tissues (Case Study: Simin village Hamadan) (Persian)]. Journal of geo-spatial tourism, 1(2), 65-80.
McGehee, N., & Andereck, K. (2004). Factors predicting rural residents support of tourism, Journal of Travel Research, 3 (43), 131- 140.
Greco, M., Bennett, J., Guthmann, Y., Olson, T. & Wolff, M. (2012). Sustainable Development: Case Studies & Lessons Learned, United State: City of Rosemount & UMore Development LLC, Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota.
Giani, A. (2011). Novelties, retro-innovation and fantasy: Torri Superiore Ecovillage as a form of resistance to the abandonment of rural marginal areas in Italy, Netherlands: Department of Social Sciences, Wageningen University.
Gilman, R. (1991). The Eco-Village Challenge. In Context Institute, Living Together: Sustainable Community Development, #29, 10, retrieved from http://www.incontext.org
Hamzei, M.R., & Fazelbeygi, M.M. (2011). [From Underdevelopment to Sustainable Development (Volume 1): theories of global development and underdevelopment (Persian)]. Achievement of indigenous knowledge and oral culture of the West, No. 6, Kermanshah, Iran: University of Razi.
Hashemnezhad, & H.,Molanaie, S. (2008). [Architecture at the sky: a special structure of rural settlements in the Zagros rural architecture (Persian)]. Fine arts, 36, 17-26.
Irrgang, B. (2005). A study of the efficiency and potential of the ecovillage as an alternative urban model, South Africa: University of Stellenbosch.
Jabareen, Y. R. (2006). Sustainable Urban Forms: Their Typologies, Models, and Concepts. Journal of Planning Education and Research, 26, 38-52.
Jacobs, C. (2009). The role of social capital in the creation of sustainable livelihoods: A case study of the siyazama community allotment gardening association, South Africa: University of Stellenbosch .
Jalili. N. (2013). [Factors Affecting the Livelihoods of Rural communities and Appropriate Strategies (Persian)]. Shahrekord, Iran: Department of Natural Resources in Shahrekord University.
Javan, J., alavizadeh, A.m, & Kermani, D. (2011). [Role of diversificate economic activities in Sustainable Rural Development Case Study, city Semirom (Persian)]. Journal of the Association geography, new era, l (29), 17-43.
Karimi, S., & Nasr, A.R. (2013). [Interview methods, data analysis (Persian)]. Research, I, 71-94.
Kasper, D. (2008). Redefining Community in the Ecovillage. Human Ecology Review, 15(1), 12-24.
Kirby, A. (2003). Redefining social and environmental relations at the ecovillage at Ithaca: A case study. Journal of Environmental Psychology, 23, 323–332.
Leafe Christian, D. (2003). Creating a life together: practical tools to grow ecovillages and intentional communities. Gabriola Island: New Society Publishers.
Litfin, K. (2013). Ecovillages: Lessons for Sustainable Community, UK: Polity Press.
Loezer, B. L. (2011). Enhancing sustainability at the community level: lessons from American ecovillages, United State: School of the University of Cincinnati.
Martin, S. M., & Lorenzen, K. (2016). Livelihood Diversification in Rural Laos, World Development, 83, 231-243.
Memarian, Gh.m. Azimi, S., & Kabudi, M. (2014). Stemming application of blue in the windows of residential buildings (Case Study: residential buildings Uraman) (Persian)]. Preceding studies of Islamic architecture, 3, 1 (3), 46-59.
Mahdavi, M., Qadiri, M., & Gharemani, N. (2008). [Effects of Tourism on Rural Development: Attitudes of Rural Darrehcan and sooleghan (Persian)]. Village and Development Journal, 11 (2), 39-60.
Mentamo, M., & Geda, N. R. (2016).[ Livelihood diversification under severe food insecurity scenario among smallholder farmers in Kadida Gamela District, Southern Ethiopia (Persian)]. Kontakt, 18(4), e258-e264.
Mirzaee. R. (2009). [Rural tourism development impact on employment in Avramanat (Persian)]. Journal of Rural Development, 12 (4), 49-76.
Mostafavi Kohnegi, F. (2015). [The role of the media: social security (Persian)]. Specialized knowledge of law enforcement Metropolitan Police Journal, 8 (1), row 24, 115-134.
Mousavi, M. E., Behbudi, L., Javadi Arjmand, M., & Vafaii zade, F. (2011). [Effect of Fashion Networks on students, case study at Tehran University (Persian)]. Journal of Cultural Research, IV (3), 99-116.
Mychajluk, L.H. (2014). Building capacity to live and work together at an ecovillage in support of sustainable community: a case study. Canada: Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto.
Nad, R. (2006). [Development of technology and its impact on the environment (Persian)]. Technology Development Quarterly, 4 (10), 68-36.
Nguyen, T. T., Lam Do, T., Bühler, D., Hartje, R., & Grote, U. (2015). Rural livelihoods and environmental resource dependence in Cambodia, Ecological Economics, 120, 282-295.
Noroozi, M, & Hayati, D. (2015). [Affecting the sustainable livelihoods of rural structures from the perspective of farmers, Kermanshah (Persian)]. Sciences of Agricultural Extension and Education Iran, 11 (1), 127-144.
Pathiraja, S.M. (2007). The role of eco-villages in community-based environmental education: a Comparative study of communities in Sri Lanka and the United Kingdom. England: University of Durham.
Peprah, K. (2015). Sustainability of cocoa farmers’ livelihoods: A case study of Asunafo District, Ghana. Sustainable Production and Consumption, 4, 2-15.
Prince, M.N. (2010). Investigating the livelihoods of families operating small sugarcane farms in Jamaica. New Zealand: Lincoln University.
Rezai, R.; Hosseini, S.M., Ranjbaran, P., & Safa, L. (2011). [Negative effects of tourism development in the village of Abyaneh, Isfahan (Persian)]. Geo-spatial Journal tourism, 1(1), 27-40.
Roseland, A. (2000). Sustainable community development: integrating environmental, economic, and social objectives. Oxford: Pergamon.
Pourdeihimi, Sh. (2011). [Culture and Housing (Persian)]. Journal of Housing and Rural Environment, 134: 3-18.
Poortaheri, M., & Naghavi, M. (2012). [Physical Development of rural settlements with a sustainable development approach (concepts, theory, strategies) (Persian)]. Housing and rural environment, 31(137), 53-70.
Pourjafar, M., Sadeghi, .E.R., & Yousefi, Z. (2008). [Recognition and immortality places a significant effect, Case of Hawraman takht village Kurdistan (Persian)]. Housing and rural environment, pp. 2-17.
Salvestrin, H. (2006). Sustainable Livelihoods approach and community development in practice the engineering organizations. Australia: university of technology of Sydney.
Sajasi Ghidari, H., Sadqloo, Y., & Paluj, M. (2013). [Prioritization sustainable rural livelihood development strategies (Persian)]. Journal of Rural Development, 16 (2), 85-110.
Sandelowski, M., Docherty, S. et al. (1997). Focus on qualitative methods—qualitative metasynthesis: Issues and techniques. Research in Nursing & Health, 20, 365-371.
Scoon, I. (1998). Sustainable Livelihoods: A framework for analysis. IDS Working Paper No.72. Brighton, UK: IDS.
Schuler, P. (2007). Addressing the Social Impacts of Large Hydropower Dams. The Journal of International Policy Solutions, 7, 11-17.
Sevier, L., Henderson, M., & Naidu, N. (2008). Ecovillages: A model life? Ecologist, 38(4), 36-41.
Sharif Zadeh, A., & Moradinejad, H. (2002). [Sustainable Development and Tourism Development (Persian)], Economic Jihad magazine, No. 251.
Smith, H. E., Hudson, M. D., & Schreckenberg, K. (2017). Livelihood diversification: The role of charcoal production in southern Malawi. Energy for Sustainable Development, 36, 22-36.
Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, SH., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2017). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. Quality & Quantity, 1-15, Springer Netherlands, https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8,
Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research(pp. 273-285). Thousand Oaks, CA: Sage
Tabibi, H. (1998). [Principles of Sociology and Anthropology nomadic tribes (Persian)]. Tehran: Publishing and Printing Institute of Tehran University
Trainer, T. (1995). The Conserver Society: Alternatives for Sustainability. London: Zen Books.
Veteto, J., & Lockyer, J. (2008). Environmental anthropology engaging permaculture: Moving theory and practice toward sustainability. Culture and Agriculture, 30(1, I. 2), 47-58.
Wang, C., Zhang, Y., Yang, Y., Yang, Q., Kush, J., Xu, Y., & Xu, L. (2016). Assessment of sustainable livelihoods of different farmers in hilly red soil erosion areas of southern China. Ecological Indicators, 64, 123-131.
Waertner, S. (2014). Sustainability in ecovillages–a reconceptualization. International Journal of Management and Applied Research, 1(1), 1-16.
Williams, J. (2005). Designing neighbourhoods for social interaction: The case of cohousing. Journal of Urban Design, 10 (2), 195-227.
Winston, N. (2012). Sustainable Housing: A case study of the Cloughjordan Eco-village. In A. Davies (Ed.), Building a Sustainable and Resilient Economy: Contributions from Grassroots Sustainability Enterprises. Advances in Ecopolitics 8. UK: Emerald Group Publishing, Bingley.
Zamchevska, I. (2013). Sustainable development principals in a community seting: a case sudy of O.U.R ecovillage, British Columbia, Canada. Canada: University of Saskatchewan, Saskatoon.