دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 6-158 
2. ارزیابی فرا تحلیل مقالات طرح های هادی روستایی در ایران

صفحه 26-41

10.22059/jrur.2018.138811.823

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ابراهیم خلیفه؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رحمانی فضلی