ارزیابی فرا تحلیل مقالات طرح های هادی روستایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌­ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس و عضو قطب علمی برنامه‌­ریزی روستایی، تهران، ایران.

2 دکترای جغرافیا و برنامه‌­ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌­ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌­ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

به‌رغم اهمیت روزافزون و کاملاً بارز طرح‌­های هادی روستایی به‌عنوان یکی از اساسی‌­ترین طرح‌­های توسعه محلی سکونتگاه‌­های روستایی در کشور و تلاش‌­های صورت گرفته در زمینه مطالعه و ارزیابی این طرح ،شکاف مطالعاتی (به‌­ویژه در رابطه با ارزیابی فرآیندی) در این زمینه بسیار ملموس است. در این چارچوب پرسش‌­های راهبردی  این است که ارزیابی طرح‌­های هادی روستایی در ایران در قلمرو کدام نسل ارزیابی قرار می‌­گیرند، و چه میزان از پژوهش‌­های انجام شده، عملکردی یا فرآیندی بوده‌اند؟ درواقع، هدف این پژوهش واکاوی اسنادی مقالات ارزیابی طرح‌­های هادی روستایی در ایران، با تأکید بر معیارهای نسل چهارم ارزیابی، به شیوه فرا تحلیل است. نتایج حاصله از تحلیل نشان می‌دهد که از لحاظ ارزیابی ،45.4درصد مطالعات انجام شده در نسل دوم (ارزیابی عملکردی) ، و 36.3 درصد در نسل اول قرار داشته و نسل‌­های سوم و چهارم (ارزیابی فرآیندی) هر کدام 9.1 درصد را به خود اختصاص داده‌­اند. این امر بیانگر کم توجهی به ارزیابی فرآیندی پژوهش‌­های مربوط به طرح‌­های هادی روستایی در ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahuja, J.P.S and Rawtani, M.R. (2004) Web – Based Information Storage and Retrieval system in Agriculture and Rural Development Banking in India. Information Outlook, Vol. 8, No 12, 31-32.
Anabestani, A. and Hajipour, Y. (2014), [The Social and Economic Effects of Implementation of Conductive Plans in Rural Settlements (Case Study: Dena County Villages) (Persian)], Regional Planning Quarterly, Third Year, No. 9, 26 – 13.
Anabestani, A. and Akbari, M. (2012)  [Evaluation of conducting designs and their role in the physical development of the village from the viewpoint of villagers (Case study of Jahrom city) (Persian)].Human Geography Research, Volume 44, Number 4, 110 - 93.
Azizpour, F., Khalili, A., Mohsenzadeh, A, & Hosseini, Sedigheh (2012) , [Analysis and Evaluation of the Economic Impact of Conducting a Conduct Plan on Rural Settlements in the Country(Persian)].Residential and Rural Environment Quarterly, No. 135, 84-71.
Berke, P.and Godschalk, D. (2009). Searching for the Good Plan, A Meta-Analysis of Plan Quality Studies, Journal of Planning Literature, Volume 23, No. 3, 227-240. Doi: 10.1177/0885412208327014.
Carneiro, G. (2013) Evaluation of marine spatial planning. Marine Policy, Vol37, 214-229.  Doi: 10.1016.
Center for Urban and Rural Services and Services (2006) , [Introduction to Conductor Projects, Control and Supervision of Rural Construction].Organization of Municipalities and Villages in the country.
Dawan, M. El. (2009) [Rural Development Priorities], translated: Mehdi Talib et al: University Press, Tehran.
Delawar, Ali. (2012)  [Theoretical and practical bases for research in the humanities and social sciences] , Rush Publishing, Ninth edition, Tehran.
Department of Regional Development (2003).Planning Policy Statement12, Housing in Settlements (PPS12).
Department of the Environment, Heritage and Local Government.(2007). Development Plans, Guidelines for Planning Authorities.
Dorost, S., Amini, A., Sidayi, S. E. and Barghi, Hamid (2013)  [Evaluation of the Realization of Conductor Plans from the Viewpoint of Villagers (Case Study: Mills & Sardasht Townships of Lordegan Township) (Persian)] Journal of Research and Planning Rural, No. 3, 186 - 169.
Eftekhari, A., Badri, S. A and Sajasy Qidari, H. (2012) . [The Theoretical Foundations of the Physical Planning of Rural Areas] Islamic Revolution’s Housing Foundation, First Edition, Tehran.
Eftekhari, A. (2012) [Classroom pamphlet, Methodology of research methodology] Ph.D:Tarbiat Modarres University, Tehran.
Eftekhari, A. (2014). [Classroom pamphlet Curriculum of the Village in Planning, Ph.D] :Tarbiat Modares University, Tehran.
Housing Foundation of the Islamic Revolution (1988) [Executive Order for the Preparation and Approval of Rural Leadership Projects] Islamic Revolution Publication Foundation Publishing House, First Edition, and Tehran.
Jafarpour, M. (2012) [Evaluation of the process of preparing a rural constituent plan, Case: Villages with a Hadi plan of Chayparare (West Azarbaijan) ] Master’s thesis, Tarbiat Modares University, Tehran.
Kotchen, M. J and Schulte, Stacey, L. (2009)  A Meta-Analysis of Cost Community Service Studies, International Regional Science review, Volume32, Number3, 376-399.Doi: 10.1177/0160017609336082.
Motiee Langroudi, S. H. and Yari, A. (2010) [Environmental Protection and Planning of Physical Development of the Village, Emphasizing the Evaluation of Rural Constructors’ Projects], Geography Magazine and Environmental Planning, Year 21, No. 39 , Number 3, 60 - 45.
Mozaffar, F., Hosseini, S. B., Soleimani, M., Torkashvand, A. and Sarmadi, A. (2008)  [Evaluation of the effects of conducting conductive plans on the environment of villages in Iran], Environmental Sciences Quarterly, Fifth Year, Number 3, 32 – 11.
Nasrollahi, S. N, Mokhtari, H. and Sidin, M. (2012) .[ Meta-analysis: An Approach to the Integration and Evaluation of Information Science and Knowledge Research] Journal of Information Processing and Management, Vol. 29, No. 2, 316-293.
Natural Disasters Research Institute (2009), [Evaluation of the Effects of Implementation of Rural Development Project], Islamic Revolution Publication Foundation Publishing House, First Edition, Tehran.
Office of Planning and Coordination of Plans (2016) .[Realization of the goals of development plans in the field of projects (statistical report), Rural Development Deputy]. Housing Foundation of Islamic Revolution, Tehran.
Pourtaheri, M., Eftekhari, A. and Abbasi, M. (2012) .[ Evaluation of the Performance of Rural Conductance Projects in the Physical Development of Rural Settlements, A Case Study: Nebobot and Khoroun Villages (Avangaran Province) ] Geography Quarterly and Environmental Sustainability, No. 5, 36 - 25.
Rabieifar, V., Sanatie Monfared, S., Sakhoorpour, M. and Hazrati, M. (2016) [Analysis and Evaluation of the Effects of Implementing Rural Development Project on the Socio-Economic Transformations of Rural Settlements (Case Study: Zanjan Province Villages) ] Quarterly Journal Regional Planning, Year 5, No. 17, 90-75.
Rari, M., Shiri, N. and Sha’ban Ali Ghomi, H. (2012) .[Analysis of factors related to satisfaction of villagers from Hadi’s design (Case study: Ghahagul village, Dyvandareh city)], Journal of Residential and Rural Environment, No. 142, 82-67.
Rezaei, R. & Safa, L. (2012) [Analysis of the problems of conducting a conductor plan in rural areas of Zanjan city], Quarterly Journal of Residential and Rural Environment, No. 142,  66 - 49.
Rossi, P.H., Lipsey, M.W & Freeman, H.E. (2004) Evaluation of a systematic Approach, Thousand Oaks: Sage Publications.
Ryun cho, Soo (2008) New Evaluation indexes for articles and authors’ academic achievements based on Open Access Resources, Scientmetrics, Vol.77, No.1, 91-112. Doi: 10.1007/s11192-007-1834-5.
Sabriefer, R. (2011) .[Investigating Effective Variables on the Succession of Rural Conductor Projects in South Khorasan Province], Journal of Geographic Survey, Vol. 26, No. 3, Number 102, 230- 213.
South Norfolk Council, (2012) Local Development Framework, Development Management Policies, Development Plan Document , South Norfolk Council press.
The Planning Inspectorate (2009) Local Development Frameworks Examining Development Plan Documents: Soundness Guidance, 2nd edition.
United States Environmental Protection Agency (2015) Rural and Small Systems Guidebook to Sustainable Utility, UN Press.
Vosoughi, Mansour (1988) [Report on the study of the economic and social impacts of implementation of improvement projects in Hamadan province], Ministry of Jihad-e-sazandegi, Tehran.
Walter, I. et al.(2007) Measuring Societal Effects of Trans disciplinary Research Project, Design and Application of an Evaluation Method, Evaluation and Program planning, No. 30, 325-338.
World Bank (1996) Performance Monitoring Indicators, Operation Department World Bank, DC.