تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم به مهاجرت روستاییان در قلمرو جغرافیای رفتاری (مورد مطالعه: دهستان سینا، شهرستان ورزقان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر که در قلمرو جغرافیای رفتاری، به تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم به مهاجرت روستاییان پرداخته، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل خانوارهای ساکن دهستان سینا در شهرستان ورزقان می‌باشد. حجم نمونه 300 نفر و نمونه‌گیری به شیوه تصادفی ساده است. روایی پرسشنامه بر اساس اعتبار صوری و پایایی آن با ضریب گاتمن (تقسیم نصفی)، 0/88 به دست آمده است. تجزیه‌وتحلیل‌های این پژوهش که مبتنی بر روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد توجه قرار گرفت. برای این منظور با استناد به مبانی نظری و بررسی مطالعات پیشین، از بین عوامل رفتاری متعدد در تصمیم به مهاجرت روستائیان، یک مدل مفهومی ترسیم و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج ارزیابی نیکویی برازش نشان داد که مدل ارائه شده در سطح مطلوب با داده‌های تجربی سازگاری دارد و لذا با استفاده از مدل ترسیم شده، به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر پرداخته شد. آزمون بارهای عاملی، نشان می‌دهد «ادراک فردی از کیفیت محیطی» بیشترین اثرگذاری را در فرد به عنوان عامل فعال تصمیم‌گیرنده برای مهاجرت از روستا دارد. نهایتاً نتایج بررسی ماتریس کوواریانس متغیرهای مستقل، بیانگر سطح بالای معنیداری در تخمین‌های مربوط به «تحلیل مسیر» متغیرهای مورد مطالعه با هم می‌باشد. لذا می‌توان گفت که مدل طراحی شده به‌عنوان ابزار مفیدی در زمینه تحلیل تصمیم مهاجرت روستاییان در قلمرو جغرافیای رفتاری قابل طرح است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Arbabi, A. (2000). [Behavioral Geography Behavior Survey (Persian)]. Geography Knowledge, (2), 11- 21.
Bailey, A.J.(1993). Migration History, Migration Behavior and Selectivity, The Annals of Regional Science, ( 27), 315-326.
Behfrooz, F. (1991). Environmental perceptual and behavioral studies in the field of behavioral geography and contemporary human geography (Persian)]. Geographical research, (20), 70-31.
De Jong, G. F; Root, B. D.; Gardner, R. W.; Fawcett, J. T. and Abad, R. G. (1986). Migration Intentions and Behavior: Decision Making in a Rural Philippine Province, Journal of Population and Environment, ( 8) 41-62. doi.org/10.1007/BF01263016.
Foroutan, Y. (2012). [Sociological and Demographic Study of the Relationship between Identity and Immigration (Persian)].  National Studies, (2), 72- 96.
Ghasemi Siyani, M. (2009). [The Consequences of Village-Urban Migration of the Younger Rural Generations (Persian)]. Youth Research, Culture and Society, (2), 145- 165.
Hamza, F. (2009). [From Behaviorism to Behavioral Geography (Persian)]. Geography Journal, (3), 71-97.
Hooman, H.A. (2009). [Structural Equation Modeling Using Lisrel Software (Persian)]. Samt, Tehran.
Kalantari, K. (2009). [Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research (Persian)]. Saba Culture, Tehran.
Karimzadeh, H., Nikjou, M.R., Sadrmousavi, M.S. & Kohestani, H. (2014). [Identification of Factors Influencing the Creation of Entrepreneurial Opportunities in Rural Areas Tourism Using Structural Equation Modeling (GE) (Persian)]. Geography and Environmental Planning, (25), 269-290.
Knight J., Gunatilaka R. (2012) Aspirations, Adaptation and Subjective Well-Being of Rural–Urban Migrants in China. In: Clark D.A. (eds) Adaptation, Poverty and Development. Rethinking International Development Series. Palgrave Macmillan, London
Lu, M. (1999). Do People Move When They Say They Will? Inconsistencies of Individual Migration Behavior, Journal of Population and Environment, ( 5), - 467-488. doi.org/10.1023/A:1023365119874.
Ma, K. R.; Kang, E. T. and Kwon, O. K.( 2017). Migration behavior of students and graduates under prevailing regional dualism: the case of South Korea, Ann Reg Sci,( 58), 209–233. doi.org/10.1007/s00168-016-0799-9.
Mahdavi, M., Karimzadeh, H. (2006). [Zoning the central part of Varzeqan city to locate rural service centers using GIS (Persian)]. Geographic Research, (55), 203-222.
Mahmudian, H., Ghasemi Ardehayei, A. (2012). [Immigrant social networks and reproduction of immigration culture in rural areas: A qualitative study on the migration flows from East Azerbaijan Province to Tehran Province (Persian)]. Rural Development, (1), 109-128.
Naito, Tohru (2012) Urban-rural migration, unemployment, and privatization: a synthesis of Harris-Todaro model and a mixed duopoly, HYPERLINK "https://link.springer.com/journal/12076" o "Letters in Spatial and Resource Sciences" Letters in Spatial and Resource Sciences, Vol. 5, No. 2, pp. 85–94.
Nguyen, L. D. Raabe, K. & Grote, U. ( 2015). Rural–Urban Migration, Household Vulnerability, and Welfare in Vietnam, World Development, (71), 79–93. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.11.002.
Pourahmad, A. (2010). [The Realm and Philosophy of Geography (Persian)].  University of Tehran, Fourth Edition, Tehran.
Sandu, D. and De Jong, G. F. (1996). Migration in Market and Democracy Transition: Migration Intention and Behavior in Romania, Journal of Population Research and Policy Review, (15), 437-457. doi.org/10.1007/BF00125864.
Shakuie, H. (2008). [Environmental Philosophy and Geography Schools (Persian)]. Gitashenasi, Tehran.
Shamseddini, A., Ghorjiyan, P. (2010).  [Factors Affecting the Migration of Villagers to Cities, Emphasizing the Immigration Network (Case: Rostam-Dawa Village) (Persian)].  Geographic Outlook, (11), 87-105.
Shoari Nejad, A.A. (2005).  [A New Look at Psychology of Learning or Psychology of Changing Behavior (Persian)]. Chapakhsh Publishing, Tehran
Statistical center of Iran (2011) Results of Population and Housing Public Census, accessible (2018/6/5) at https://www.amar.org.ir
Taherkhani, M. (2002). [Recognition of Factors Affecting Urban Village Migrations with Emphasis on the Migration of Rural Youth in Qazvin Province (Persian)]. Modarres University of Humanities, (2), 41 - 60.
Williams, A.S., Jobes, P.C., Gilchrist, C. J. (1986). Gender Roles, Marital Status and Urban- Rural Migration, Journal of Sex Roles, (11-12), 627-643. doi.org/10.1007/BF0028821.