سنجش نگرش روستاییان نسبت به تحقق گردشگری روستایی جامعه محور (مورد مطالعه: دهستان گوراب‌پس، شهرستان فومن، استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از راهبردهایی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به‌منظور رشد و توسعه مناطق روستایی به آن توجه می‌شود، توسعه و گسترش گردشگری در این نواحی است. در این میان گردشگری جامعه‌محور از دهه 1970 مطرح گردید که متضمن سطح بالای مشارکت جوامع با توجه به پایداری در فرآیند توسعه و برنامه‌ریزی گردشگری است. گردشگری جامعه‌محور در جستجوی ایجاد منافع اقتصادی برای جامعه‌ی محلی، حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ محلی، بهبود کیفیت‌زندگی و توانمندسازی جامعه محلی به‌منظور رفع نیازهای نسل‌های حال و آینده است. در این مقاله دهستان گوراب‌پس در استان گیلان با توجه به رونق و توسعه گردشگری در این منطقه انتخاب گردیده است تا اثرات گردشگری بر جامعه محلی مورد سنجش قرار گرفته و مشخص شود که تا چه حد توسعه‌ی گردشگری و اثرات آن منجر به افزایش مشارکت جامعه‌ی محلی در فعالیت‌های گردشگری شده است. روش تحقیق به‌صورت توصیفی – تحلیلی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده و تعداد این پرسشنامه‌ها از طریق فرمول کوکران 314 نفر تعیین گردید. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون تحلیل‌عاملی نشان می‌دهد که در بین عوامل گردشگری روستایی جامعه‌محور، عامل اقتصادی با 137/19 و جامعه‌ی محلی و حفظ منابع با 283/16 بهترین وضعیت و عامل مشارکت با 786/9 بدترین وضعیت را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Bayat, S; khazaeipool, M. (2017). [Values of perceptions of tourists in Egypt desert villages as community-based tourism (persian)]. Quarterly journal of space economy and rural development; 5(4). 65-81.
Braun, J. (2008). Community-based Tourism in Northern Honduras: Opportunities and Barriers. A thesis presented to the University of Manitoba in partial fulfillment of the requirements for a degree of Honors in Environmental Studies in the Faculty of Environment, Earth and Resources.
Del Chiappa, G., Atzeni, M, Ghasemi, V. (2016) Communitybased collaborative tourism planning in islands: A cluster analysis in the context of Costa Smeralda. Journal of Destination Marketing & Management, In Press, Corrected Proof, Available online 26 November 2016.
Drakopoulou, A. (2011). Tourism Certification and Community-based Ecotourism as Tools for Promoting Sustainability in the Greek Tourism Sector- the example of Zagori. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the International Master in Environmental Sciences Degree, Lund University, Sweden.
Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community Based Tourism: A Success? Retrieved http://www.andamandiscoveries.com/press/press-harold-goodwin.pdf.
Guzman, T L.; Canizares, S S.; Pavon, V. (2011). Community - Based Tourism in Developing Countries: a Case, Study. TOURISMOS: AN International Multidisciplinary Journal of Tourism. Vol. 6, No. 1, spring 2011, pp. 69-84.
Hall, M. C. (2007). Pro-Poor Tourism: Who Benefits? Cleve don. Channel View Publications.
Kayat, K. Ain Zainuddin, N. F. (2016). Community-Based Tourism Initiative In rural Malaysia: is it A Success? International Review of Management and Marketing, 2016, 6(S7) 242-249.
Kibicho, W. (2008). Community-based tourism: A factor-cluster segmentation approach. Journal of Sustainable Tourism, 16(2), 211-23.
Khaksar Shahmirzadi, E. (2012). Community –Based Tourism (CBT) Planning and Possibilities: The Case of Shahmirzad, Iran. Master of Science In Tourism and Hospitality Management. Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, North Cyprus.
Kontogeorgopoulos, N. (2005). Community-based ecotourism in Phuket and Ao Phangnga, Thailand: Partial victories and bittersweet remedies. Journal of Sustainable Tourism, 13 (1), 4-23.
López-Guzmán, L; Sánchez-Cañizares, S & Pavón, V (2011). Community - Based Tourism In Developing Countries: A Case Study. TOURISMOS: an International Multidisciplinary Journal of tourism Volume 6, Number 1, Spring 2011, pp. 69-84
Minnesota Extension Service. (1991). A Training Guide for Rural Tourism Development. Minneapolis: University of Minnesota.
Mitchell, R. E., and D. G. Reid. (2001). Community integration: Island tourism in Peru. Annals of Tourism Research, 28(1), 113-39.
Murphy, P.E. & Murphy, A.E. (2004). Strategic management for tourism communities: Bridging the gaps. Calved on, Aspects of Tourism Series Channel view Publications.
Murphy, P.E. (1985) Tourism: A Community Approach. London: University Press Cambridge.
Okazaki, E. (2008) A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. Journal of sustainable tourism. Vol. 16, No. 5, 2008.
Reid, D., Heather, M., and George, W. (2004). Community Tourism Planning, A Self-Assessment Instrument. Annals of Tourism Research 31(3), 623-639.
Rezvani, Mr. (2010). [Rural tourism development (sustainable tourism approach) (Persian)], Publishing Tehran University, Tehran.
Ritchie, B. and Inkari, M. (2006). Host community attitudes toward tourism and cultural tourism development: the case of the Lewes District, Southern England. International Journal of Tourism Research 8(1), 27-44.
Ruiz-Ballesteros, E. (2011). Social-ecological resilience and community-based tourism: An approach from Agua Blanca, Ecuador. Tourism Management, 32, 655-666.
Scheyvens, R. (2002). Tourism for Development: Empowering Communities. Essex: Prentice Hall.
Simmons, D. G. (1994). Community participation in tourism planning. Tourism Management, 15(2), 98-108.
SNV. (2007). A Toolkit for Monitoring and Managing Community-based Tourism. A collaborative publishing and distribution project by: SNV Asia Pro-Poor Sustainable Tourism Network and SNV Vietnam and the University of Hawaii, School of Travel Industry Management.
Stronza, A., & Gordillo, J. (2008). Community views of ecotourism. Annals of Tourism Research, 35(2), 448-468.
Suansri, P. (2003). Community tourism hand book. REST foundation, Canada.
Telfer, D Sharpley, R. (2012). [Planned tourism development in developing countries (Persian)], translated, Zargham Boroujeni, H, nekouei, Z; Abbaspoor, N and shojaei, M, publishing Mahkameh, Tehran.
Tosun, C. and Jenkins, CL. (1998). Regional planning approaches to tourism development: The case of Turkey. Tourism Management 17(7), 519-531.
Van Breugel, L. (2013). Community-based tourism: Local participation and perceived impacts: A comparative study between two communities in Thailand. Master Thesis. As part of the Research Master Social and Cultural Science. Faculty of Social Sciences Radboud University Nijmegen.
Vargas-Sanchez, A., Plaza-Mejia, M., and Porras-Bueno, N. (2009). Understanding Residents‟ attitudes toward the development of industrial tourism in a former mining community. Journal of Travel Research (47) 3, 373-387.
Yang, J. & Ryan, C. & Zhang, L. (2013). Social Conflicts in communities Impacted by Tourism. Journal of Tourism Management, 35, 82-93.
Zargham Boroujeni, H. & Bazrafshan, Sh. (2017). The success of rural community-based tourism development from the perspective of the local community (Case study: Asiab-Sar Village, Behshahr County).(Persian) Journal of Research & Rural Planning, 5(4), 119-136. URL http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.53821 (Case Study: Asiab-Sar Village, Behshahr County)
Ziaei, M; Amin Bidookhti, AA; Ghorban, F. (2015), [Assessment of the Local Community Capacity for the Sustainable Development of Tourism (Persian)]. Quarterly journal of Tourism Management Studies, 8 (24). 55-88.