بررسی انگیزه های مهاجرت معکوس و پیامدهای آن در روستاهای شهرستان ایجرود- استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

عوامل مختلفی تصمیم افراد به مهاجرت معکوس از شهر به روستا را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی انگیزه‌های مهاجرت از شهر به روستا در روستاهای شهرستان ایجرود و پیامدهای این قبیل مهاجرت‌ها است. تحقیق کاربردی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی و جمع‌آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای هیئت‌علمی مرتبط تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از پیش‌آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا (79/0 تا 81/0) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را مهاجران بازگشتی به روستا تشکیل داده که 125 نفر از آن‌ها بر اساس رابطه کوکران و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انگیزه‌های مهاجرت معکوس به روستا در چهار عامل شامل بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی در روستاها، جاذبه‌های طبیعی روستا و تأمین محیط آرام، بهبود چشم‌انداز سودآوری کشاورزی در آینده و بهبود ظرفیت اشتغال‌زایی منطقه خلاصه شده که این عوامل در مجموع 80/60 درصد از واریانس کل انگیزه‌های مهاجرت را تبیین نمودند. پیامدهای مهاجرت معکوس نیز در سه عامل توسعه شاخص‌های عمرانی و سلامتی، افزایش نرخ مشارکت و سرمایه‌گذاری و آرامش روانی خلاصه شده که این عوامل مجموعاً 33/65 درصد از واریانس پیامدهای مهاجرت را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Adewale, J.G. (2005) Socio-economic factors associated with urban-rural migration in Nigeria: A case study of Oyo State, Nigeria. Journal of Human Ecology, 17(1); 13-16
Afandizadeh, SH, Rahimi, A.M. (2010). [Factor Analysis Model for Selecting Factors Affecting the Intercity Bus Travel Demand (Persian)]. Journal of Transportation Research, 20107(1), 1-10.
Afrakhteh, H., Manafiazar, R., & Velayi, M. (2016). [The Spatial-Local Effects of Return Migration in Miyandoab County (Persian)]. Journal of Research and Rural Planning, 5(1), 83-98.
Alibabaiee, M, Jom’Epour, .M. (2017). [The Process and Pattern of Return Migration and Factors Affecting it (Case Study: Hajilou Dehestan- Kabodarahang County) (Persian)]. Journal of Research and Rural Planning 5 (4), 91-105.
Bardi, R., Ghadami, M., & Jokar, E. (2011). [Reverse Immigration, A Positive Phenomenon in Iran's Demographic Space (Persian)]. Paper presented at The 11th Congress of Iranian Geographers, Tehran, Iran, 15-16 September 2011.
Ghasemi, M., Javan, J., & Saberi, Z. (2014). [An Analysis of the Reverse Immigration Formation in Rural Areas of Binaloud Township (Persian)]. Journal of Arid Regions Geographic Studies, 4(16), 15-37.
Iymanijajarmi .H. & Ekrami, H. (2014). [Investigating the effects of return migration (city to village) on the cultural and physical context of the village Case study: Comparison of two villages of Hesar from the functions of Torbat-Heidarieh and Namhegh city of Kashmar city functions in Razavi Khorasan (Persian)]. Journal of Society, Culture, Media, 3(12), 89-116.
Jalaliyan, H., & Yavariyan, H. (2014). [Investigating the Effects of Rural Housing Grants on Reverse Immigration (Persian)]. Paper presented at The 3th National Conference on Sustainable Rural Development, Hamadan, Iran, 13-14 August 2014.
Lee, E. S. (1966). [A theory of migration]. Demography, 3(1), 47-57.
Mirkatouli, J., Vesal, Z., Aghajani, A., & Hhodadad, M. (2015). [An Investigation into the Goals of Building a Second House in Rural Areas and determining its Impacts on the Relations between the City and Village (Case of Study: Central Region of Gorgan County) (Persian)]. Journal of Research and Urban Planing, 4(2), 1-10.
Mirfallah Nasiri, SM., Azimi, F., & Sabaghi, S. (2017). [Is reverse migration is happening in Iran? (Persian)]. Journal of Statistic, 4(4), 14-20.
Mohajerani, A.A., & Roosta, Z. (2013). [Reverse Immigration and Its Impact on Economic-Social Development and Cultural and Political Change in Villages of Tonekabon and Ramsar Townships in Mazandaran Province since 2007 to 2011 (Persian)]. Urban sociological studies, 5(13), 167-194.
Motiee Langroodi, S.H., Ghadiri Masuom, M., Rezvani, M., Nazari, A.H, & Sahneh, B. (2012). [Effect of Return Migrants to Rural Residents in Improving Livelihoods: (The Case Study: Township of Aq Qala) (Persian)]. Journal of Human Geography Research, 43(4), 67-83.
Ofuoku, A. U. (2012). Urban-Rural Migration in Delta State, Nigeria: Implications for Agricultural Extension Service. Global Journal of Science Frontier Research, 12(6-D).
Rabani, R., Taheri, Z., & Roosta, Z. (2011). [Investigate the causes of reverse immigration motivations and its impact on socio-economic development (case study of rural migrants in cities Tonekabon and Ramsar) (Persian)]. Journal of Research and Urban Planing, 2(5), 83-108.
Rebhun, U., & Brown, D. L. (2015). Patterns and selectivities of urban/rural migration in Israel. Demographic Research, 33, 113.
Reichert, C., Cromartie, J. B., & Arthun, R. O. (2014). Impacts of return migration on rural US communities. Rural Sociology, 79(2), 200-226.
Zhao, Y. (2002). Causes and consequences of return migration: recent evidence from China. Journal of Comparative Economics, 30(2), 376-394.