دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1397 
8. نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان زرین‌دشت)

صفحه 264-277

آسیه حسنی نژاد؛ احمد تقدیسی؛ سید هدایت‌اله نوری؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی


11. تحلیل موانع توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان

صفحه 308-323

مهناز قربان نژاد؛ شهلا چوبچیان؛ همایون فرهادیان


12. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند)

صفحه 324-337

علیرضا دربان آستانه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فرزانه قاسمی