تبیین مدل توسعه سیستم گردشگری روستایی با استفاده از نظریه آشوب و مدل باتلر (مورد مطالعه: روستای مصر، شهرستان خور و بیابانک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

4 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران، کرج، ایران

چکیده

به دلیل حساسیت بالای روستاهای مناطق بیابانی و توان‌های گردشگری آن، برنامه-ریزی برای توسعه گردشگری روستایی، نیازمند تبیین سیستم توسعه گردشگری است. روستای مصر، یکی از مهم‌ترین فضاهای گردشگری شهرستان خور و بیابانک است که در طی سال‌های گذشته، رشد فعالیت‌های گردشگری را تجربه کرده است. بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی مدل ارزیابی سیستم گردشگری روستا و تبیین آن با نظریه‌های مقاصد گردشگری انجام شده است. بدین منظور، داده‌ها از طریق مصاحبه، گفتگو و مشاهدات میدانی گرد‌آوری و با بهره‌گیری از مبانی نظری موجود تهیه شده و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و در نهایت، مدلی برای تبیین روند سیستم گردشگری آن ارائه شد. نتایج مدل حاکی از تأثیرگذاری قابل توجه آثار هنری در عرضه گردشگری و نقش کلیدی کارآفرینان در توسعه سیستم گردشگری است که در مراحل بعدی به تدریج تکامل یافته است. همچنین میزان انطباق مدل با نظریه آشوب و مدل باتلر، بررسی گردید که از منظر نظریه آشوب، این سیستم با رویکرد اثر پروانه‌ای و سازگاری پویا سازگار بوده و از منظر مدل باتلر، روستای مصر در انتهای مرحله مشارکت و حرکت به سمت توسعه قرار دارد و به نظر می‌رسد تخریب خلاق نظریه آشوب با مرحله مشارکت چرخه حیات، سازگاری بیشتری دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aboalhasani, F., Kiani, S., Mousavi, M. (2012). determining tourism development strategies in desert regions (case study: desert county of Khur-biabanak). landuse planning, 4 (2), 141-161
Aligholi zadeh Firouzjaei, N., Ramazan zadeh lesboui, M., Esmaeili, M. (2014). Measure of community attitude and trend to tourism development in desert rural regions (case study: rural area in Khur-biabanak county). geographical researches in desert regions, 5 (18), 37-53
Bayat, N., Badri, S., Rezvani, M., Faraji sabokbar, H. (2013). Rural tourism researches in Iran: documental analysis from Persian published articles. planning and tourism development, 2 (6), 128-109
Barr, T. (1990). From quirky islanders to entrepreneurial magnates: the transition of the Whitsundays. Journal of tourism studies, 1 (2), 26-32
Beeton, S. (2006). Community development thorough tourism. published by land links
Butler, R.W. (1980). The concept of a tourism area cycle of evolution: implications for management of resources, Canadian Geographer, 24, 5–12
Butler, R.W. (2006). The tourism area life cycle. Vol 2, channel view publication
Eshraghi, M., Toriman, M. E., Ahmad, H. (2010). Sustainable ecotourism in desert in Iran. potentialand issue, jurnal e-bangi, 5 (1), 38-51
Georgantzas, C. N. (2003). Tourism dynamics: Cyprus hotel value chain and profitability. System Dynamics Review, 19 (3)
Ghaheri, A., Ghorbani, M., Del afrouz, H., Malekani, L. (2012), river stream assessment by chaos theory. research of Iran’s water, 6 ( 10), 117-129
Gleick, J. (1993). nonlinear systems. Web Publication by Mountain Man Graphics, Australia
Hall, H. (2011). Borrowed theory: applying exchange theories in information science research. Library & Information Science Research; 25 (3), 287–306
Hwang, J., Lee, S. (2015). The effect of the rural tourism policy on non-farm income in South Korea. Tourism Management, 46, 501-51
Iman, M.T., Noshadi, M.R. (2011). Qualitative content analysis. research, 3 ( 2), 15-44
Karam, A. (2012). Chaos theory, fractal and non-linear systems in geomorphology. narural geography, 3 (8), 68-82
Khani, F., Khosravi mehr, H., Tourani, A. (2014). Measuring of rural tourism capabilities based on elimination economic challenges, case study: Ghaleh ghafeh village, Minoudasht county, rural researches. 5 (1), 191-212
Mahmoudabadi, A., Seyedhosseini, S. (2012). Application of Chaos Theory in Hazardous Material Transportation, International Journal of Transportation Engineering, 1 (1), 15-23
Moshiri, S. (2002). Review in chaos theory and its applications in economy. economic researches in Iran, 12, 49-71
Postma, A. (2008). Critical impacts of tourism multiple case studies. stenden university
Rezvani, M., Jafari moghadam, S., Rahimov, H. (2012). Tourism impact on raising entrepreneur ideas in rural regions (case study: comparison Abr and Abarsanj villages – Shahrood county). rural researches, 5 (2), 153-174
Rogers, D. (1978). Industrialization, Income Benefits and the Rural Community. Rural Sociology, 43 (3), 250-265
Russel, R., Faulkner, B. (2004). entrepreneurship, chaos and the tourism area life cycle, annals of tourism research
Tabrizi, M. (2014). Qualitative content analysis from approximate approach perspective. social sciences, 64, 105-113
Tinsley, R., Lynch, P. (2001). Small tourism business networks and destination development. international journal of hospitality management, 20, 367-378
Vosoughi, L. (2011). assessment rural society attitude about tourism based on structural equations (case study: Roudbar Ghasran mountain regions shemiran county). rural researches, 2 (4), 63-88
Ziaei, M., Hassanpour, M. (2013). strategic area determining of destination development by using theory and applied adaption of life cycle models and Doxy resentful index, case: Mesr, Farahzad, Mohammad abad koreh gaz, Abouzeid, Band rig and eish, rig jen, Jandagh. geography and urban planning, 9, 15-28