تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تور محور موردمطالعه: گردشگران روستایی شهرستان مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گردشگری مقوله پیچیده‏ای است که در ساختار خود اجزاء مختلفی را در برمی‌گیرد. یکی از این اجزاء تور گردانی است که به دلیل ارتباط با مراکز اقامتی، رستوران‌ها، حمل‏ونقل و همچنین برخورداری از تجارب و آشنایی بیشتر با مقاصد گردشگری، می‌تواند در توسعه صنعت گردشگری نقش مهمی ایفا کند. لذا تحقیق حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران برای مسافرت به مقاصد گردشگری روستایی از طریق تور در شهرستان مراغه انجام گردید. داده‏های این مطالعه به‏صورت پیمایشی و از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری این مطالعه شامل گردشگرانی بود که در سال 1395 به روستاهای دارای ظرفیت بالای گردشگری شهرستان مراغه مسافرت کرده بودند. ازاین‌بین 200 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب‌ گردید. نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که تمایل افراد به سفرهای روستایی تورمحور، به ترتیب تحت تأثیر عوامل «فضای ایمن خانوادگی و تغذیه مناسب»، «سرگرمی و امنیت خاطر در طول سفر»، «نظم و برنامه سفر شفاف و مناسب»، «وسیله نقلیه مناسب و حضور به‏موقع آن»، «مشوق‌ها و امتیازات آژانس»، «فضای تجرد» است و این شش عامل درمجموع 17/65 درصد واریانس تمایل به سفر روستایی تورمحور را تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Budeanu, A. (2009). Environmental supply chain management in tourism: The case of large tour operators. Journal of Cleaner Production, 17(16), 1385-1392.
Aligholizadeh, N., Ramezanzadeh, M., & Esmaeeli, M. (2016). [Assessment of the Factors Influencing Motivation for Tourist Destination Choice with Emphasis on Rural Attractions in Dessert Areas Case Study: Khur and Biabanak Rural District (Persian)]. Geography, (46). 301-321.
Anderson, W. (2008). Analysis of all-inclusive travel mode: Demand and supply perspectives in the Balearic Islands. Unpublished PhD Thesis, University of the Balearic Islands, Palma de Mallorca.
Anderson, W., Juaneda, C., & Sastre, F. (2009). Influences of pro-all-inclusive travel decisions. Tourism Review, 64(2), 4-18.
Ashrafi, J., & Malekzadeh, A. (2010). Visioning participatory in strategic process urban development, Sample for study: Maraghe city. Journal of Urban Management, 8(25), 169-186.
Caber, M., & Albayrak, T. (2016). Assessing daily tour service quality: A proposal for a DAILYSERV scale. Journal of Destination Marketing & Management.
Chand, M., & Ashish, D. (2014). The impact of service quality on tourist satisfaction and loyalty in Indian tour operation industry. International Journal of Sales & Marketing Management Research and Development, 4(5), 1-14.
Edvardsson, B. (1997). Quality in new service development: Key concepts and a frame of reference. International Journal of Production Economics, 52(1-2), 31-46.
Liu, C. H., & Yen, L. C. (2010). The Effects of Service Quality, Tourism Impact, and Tourist Satisfaction on Tourist Choice of Leisure Farming Types. African Journal of Business Management. 4(8), 1529-1545.
Fredericks, L., Garstea, R., & Monforte, S. (2008). Sustainable tourism destinations: A pathway for tour operators.: 1-81.
Gorsuch, R. L. (1983). Factor Analysis (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Issa, J. J., & Jayawardena, C. (2003). The “all-inclusive” concept in the Caribbean. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(3), 167-171.
Inskeep, E. (1991). Tourism planning: an integrated and sustainable development approach. Van Nostrand Reinhold.
Kozechian, H., Khatib zadeh, M & Honarvar, H. (2012). The role of sport tourism service quality dimensions in sport tourists’ satisfaction. Contemporary Studies on Sport Management. 1(2). 19-32.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. Journal of retailing, 64(1), 12.
Poon, A. (1998). All-inclusive resorts. Travel & Tourism Analyst, (6), 62-77.
Räikkönen, J., & Honkanen, A. (2013). Does satisfaction with package tours lead to successful vacation experiences?. Journal of Destination Marketing & Management, 2(2), 108-117.
Ranjbarian, B., Zahedi, M. (2005). Tourism industry services, Kankash publications, First printing.
Selanniemi, T. (2003). Sustainable tourism: The tour operator contribution, Paris: 1-97.
Sheldon, P. J. (1986). The tour operator industry: an analysis. Annals of Tourism Research, 13(3), 349-365.
Shfiee sabet, N., harati fard, S. (2015). The Impact of Cooperation of Tour Operators in Sustainability and Development of Local Settlements (Case study: Tehran and Alborz Regions). Tourism Planning and Development. 4(13), 93-119.
Sigala, M. (2008). A supply chain management approach for investigating the role of tour operators on sustainable tourism: the case of TUI. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1589-1599.
Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. American Psychological Association.
Varmazyari, H., Asadi, A., Rahimi, A., & Fageee, D. (2017). [Analysis of tourists’ motivations in destination choice, agricultural tourism; A Case Study of East Alamut (Persian)], Journal of Rural Studies.
Wang, K. C., Hsieh, A. T., & Huan, T. C. (2000). Critical service features in group package tour: An exploratory research. Tourism Management, 21(2), 177-189.
Wang, K. C., Hsieh, A. T., Chou, S. H., & Lin, Y. S. (2007). GPTCCC: An instrument for measuring group package tour service. Tourism Management, 28(2), 361-376.
Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2003). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm. New York: McGraw-Hill.