تحلیل شبکه دسترسی بافندگان فرش به نخ ابریشمی در نواحی روستایی شهرستان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تأمین، دسترسی و استفاده از نخ‌های موردنیاز و باکیفیت (از جمله پود، چله و ابریشم) در تولید فرش ابریشمی، از مسائل مهم بافندگان فرش بوده که در تولید، بهره‌وری و درآمد آن‌ها تأثیرگذار است. هدف این مطالعه شناخت منابع و شیوه‌های تأمین انواع نخ مورد استفاده در  فرآیند تولید فرش ابریشمی برای بافندگان روستایی است. داده‌ها با استفاده از یک روش‌شناسی مطالعه موردی از طریق فنون گروه‌های متمرکز، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، نمودار کشی، تحلیل اسناد و مشاهده با مشارکت 90 خانوار روستایی بافنده فرش ابریشم در 23 روستای شهرستان زنجان و کنشگران بازار در شهرهای زنجان، قم، اصفهان، تبریز و کاشان گردآوری گردید.  دستاورد: دسترسی بافندگان روستایی به نخ مورد استفاده در فرآیند تولید با توجه به شیوه تولید متفاوت بود. در شیوه خویش‌فرمایی، بافندگان روستایی از طریق افراد واسطه، از طریق شهر زنجان یا شهرهای دیگر، نخ موردنیاز خود را تأمین می‌نمودند. در این شیوه به دلیل عدم توان مالی و دانش کافی و شبکه اجتماعی ضعیف در بازار تأمین نهاده در دسترسی به نخ باکیفیت، نخ تأمین شده از کیفیت لازم برخوردار نبود. در شیوه کارفرمایی نخ از طریق کارفرما تأمین شده و کیفیت مناسبی داشت، هرچند کیفیت مناسب نخ به دلیل ظرافت و نازکی، سبب سختی بافت برای زنان روستایی بافنده می‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Arbabi, B. (2014). Handcraft Making Workshop (carpet weaving), Handcrafts Courses- Family Management and Services, Technical and Vocational Field. Tehran: Iran's Textbooks Publication Co.
Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford: Oxford university press.
Charmaz, K. (2011). Grounded Theory Methods in Social Justice Research. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research (Vol. 4, pp. 359-380). London: Sage Publications.
Charmaz, K. (2014). Grounded theory in global perspective: Reviews by international researchers. Qualitative Inquiry, 20(9), 1074-1084. doi: 10.1177/1077800414545.
Chambers, R. (2012). Revolutions in development inquiry: Routledge.
GhezelSofla, M. (2013). Investigating the reasons of declining Iran's silk status. Textile Today, 132, 61-64.
KaramiDehkordi, E. (2015). The capacities and needs of rural communities for the integrated and participatory watershed management in the Ghezeltape Watershed, Zanjan Province, A Research Report. Natural Resources and Watershed Management Administration of Zanjan Province, Iran.
Latifi,S., Sadi, H., ShabanaliFami, H., & Moshref, M. (2014). Investigating Socio-Economic Impact of Rural Handmade Carpet Cooperatives in the Hamadan Province. Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 14(32), 117-139.
Mai, M.C. (2007). Value chain analysis for thai home textiles: Silk sub-sector, eu-thailand small projects facility" the case of thai home textiles: Building export competence of a sme dominated value chain".
Peterman, A., Behrman, J., & Quisumbing, A. (2010). A review of empirical evidence on gender differences in nonland agricultural inputs, technology, and services in developing countries. INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE, 00975.
Porsadegh, N., Bahloli, N., and Hajikhani, M. (2011). Role of Handmade Carpet Cooperatives in the Zanjan Province on this carpet export development. Cooperatives, 1(3), 155-170.
Sadi,H, Shabanali Fami,H, and Latifi, S.(2012). An Assessment of the Economic and Social Ability of Female Rural Rug Makers (Case study: Hamedan Province). Journal of Women in Development and Politics, 10(2), 107-126
Sehat,S. and FrajloMotlagh, M. (2010). Investigating and pathology of Iran's Handmade Carpet Export. Retrieved on 24 July 2016 from  Http://carpetour.com/Aphotos/carpetour1363.pdf.
The Industry, Mining and Trade Organization of the West Azerbaijan Province (2013). About Carpet. Retrieved on 21 December 2014 from http://wacarpet.ir/index.php?newlang=farsi/
Zanjan Province Handmade Carpet Union (2015). Carpet weaving Information, retrieved on 26 March 2015 from http://etfazanjan.com/abzar.html
Zhole, T. (2012). Research on Iran's Carpet. Tehran: Yasaveli Press, Iran's National Library.