تحلیلی اسنادی مقالات علمی - پژوهشی مسکن روستایی ایران در دهه اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

چکیده

مطالعه دقیق ابعاد زندگی انسان روستایی و شناخت دقیق آن برای طراحی و ساخت مسکن متناسب با آن نیازمند نگاه ویژه به پژوهش‌های مسکن روستایی از جنبه‌های کالبدی، فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. زیرا انجام پژوهش‌های متعدد در جنبه‌های مختلف مسکن روستایی می‌تواند سهم بسزایی در روشنگری و کاهش شکاف‌های تحقیقاتی مسکن روستایی داشته باشد. بررسی‌های به عمل آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که پیشینه این موضوع در محافل علمی- دانشگاهی ایران به آغاز دهه1380 بازمی‌گردد و در چند سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است. این پژوهش با روش اسنادی، سوابق مطالعاتی مسکن روستایی در حوزه نشریات علمی- پژوهشی کشور را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که بیشترین پژوهش‌ها به ترتیب در استان‌های خراسان شمالی، فارس، زنجان و سیستان و بلوچستان انجام شده است. مجموعه مطالعات انجام شده قابل تقسیم به نه محور: طراحی و الگو مسکن روستایی، مسکن پایدار، تحولات ساختاری-کارکردی مسکن، معماری بومی مسکن ایران،برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، تسهیلات و اعتبارات، مقاوم‌سازی مسکن، تحلیل شاخص‌های مسکن و تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن است. یافته‌های پژوهش بیانگر 3 رویکرد اصلی در مطالعات مسکن روستایی ایران است. 58/83 درصد از کل مطالعات انجام شده دارای روش‌شناسی کمی، (43/13درصد) دارای روش‌شناسی کیفی و 2 مورد (98/2 درصد) دارای روش‌شناسی ترکیبی است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور تحقیق، 22/34 درصد گذشته‌نگر،؛ 94/11 درصد آینده‌نگر و 73/53 درصد نیز وضع موجود مسکن را مورد توجه قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Berardi, U (2013).Clarifying the new interpretation of the cocept of sustainable building, Sustainable City and Society, No. 8, 72-78
Best, Richard and Mark Shuck smith (2006); Homes for rural communities: Report of the Joseph Rowntree Foundation Rural Housing Policy Forum.
Chaperly, Hamed, 2008, Role of Income in the Development of Rural Housing Pattern (Case Study of SoltanAli City-Gonbad Village), Master's Degree in Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University of Tehran.
Chenga, M. (1986). Rural Housing Programmes in Zimbabwe: A Contribution to Social Development, Journal of Social Development in Africa, No. 1, 43-47
DalalPourMohammadi, Mohammad Reza, 2000, Housing Planning, Side Publishing, Tehran.
Dalgish, C, Dixon, P. (2008). A Research Framework for Historic Rural Settlement Studies in Scotland, Historic Rural Settlement Group.
Gallent, N. Shucksmith, M. and Tewdwr Jones, M. (2003). Housing in the European Countryside; Rural pressure and policy in Western Europe, By: Routledge.
Gkartzios, M & Scott, M (2014) Placing Housing in Rural Development: Exogenous, Endogenous and Neo-Endogenous Approaches, Sociologia Ruralis, Vol 54, No. 3, July 2014.
Hingorani, P. (2013). Housing and basic infrastructure services for all: A conceptual framework for Rural India, Faculty of Architecture, Building and Planning University of Melbourne, Parkville, VIC 3010, Australia.
Hyde, Richard (2008); Bioclimatic Housing: Innovative Designs for Warm Climate, First published by Earthscan in the UK and USA in 2008.
Islamic Revolution Housing Foundation, 2012, General Plan for Rural Housing Research, First Office, Tehran
Islik, B, Tulbentci, T (2008). Housing island condition using Aiker-gypsum-stabilized earth: A case study from northen Cyprus, Building and Environment 43(2008) 1426-1432.
Ministry of Forests and Range (2008). B.C. Wood to Build Vancouver Village in Cchina, British Columbia, No. 16, 2008.
Polat, H.E, Olgun, M (2004). Analysis of the rural dwellings at new residential areas in the Southeastern Anatolia, Turkey, Building and Environment, No. 39, 1505-1515.
PourMohammadi, Mohammad Reza, Sadr Mosavi, Mirsatr, Abedini, Asghar, 2012, an Analysis of Governmental Housing Policies with Emphasis on Economic, Social and Cultural Development Plans, pp. 42-34.
Price&Myers (2005) www.pricemyers.com/sustainability/efficiency.htm (accessed 10 November 2005).
Saeedi, Abbas, Mostafa Taleshi, Rabet, Alireza, 2013, Housing Modernization and Structural-Functional Change in Rural Homes Case: Villages in Eidrud County (Zanjan Province), Geography Quarterly (Scientific Research of Iranian Geographers Association), No. 38, autumn 2013, 31-5.
Saeedi, Abbas, Rahmani Fazli, Abdolreza, Azizpour, Farhad, Mohebbi, Ali Akbar, 2013, Housing and Structural-Functional Integration: A Discussion on the Sedimentation of Rural Space Case: Villages in Razwargallan District of Bojnourd (North Khorasan), Geography Quarterly (Scientific-Research Forum Geographers of Iran), No. 39, 32-7.
Tiwari, P. (2007). Rural housing India Infrastructure Report, Oxford University Press, 264-247.
Wai Yeung, S.C, Howes, R. (2006). The role of the housing provident fund in financing affordable housing development in China, Habitat International, No.  30, 343–356.
www. SID.Ir
Yaghobi, Jafar, Ranjoor, Abolfazl and Zahra Khoshnoudifar , 2013, Analysis of pre-winning components in the successful implementation of the renovation and renovation of rural housing project in Khodabandeh, Geography and Development, No. 32, 162-149.