تحلیل تأثیر رسانه‌های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

وسایل ارتباط‌جمعی، از طریق معانی و ارزش‌هایی که در زندگی روزمره رواج می‌دهند، در ساخت واقعیت اجتماعی روستاها تأثیر به سزایی دارند. آن‌ها تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و نقش تعیین‌کننده و معناداری بر باورها، ایستارها و نگرش‌های اعضای جامعه دارند. رسانه‌های جمعی همچنین منبع مهمی برای تبلیغ و ترویج و یا تغییر ارزش‌های جامعه روستایی از جمله اعتماد اجتماعی به شمار می‌روند. لذا تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیر رسانه‌های جمعی در میزان اعتماد اجتماعی اجتماعات روستایی می‌پردازد. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جهت عملیاتی سازی مطالعه، دهستان کنویست به‌عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. برای تعیین تعداد روستاهای نمونه از تعداد 23 روستایی که بیشتر از 200 نفر جمعیت داشته‌اند 11 روستا که دارای بیشترین جمعیت را دارا بودند به‌عنوان روستاهای نمونه انتخاب گردید و حجم نمونه موردبررسی با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر تعیین شد. اطلاعات استخراج‌شده از پرسشنامه با استفاده از روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری در دو نرم‌افزار SPSS و GIS و تحلیل رابطه ARAS موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد ابزار ماهواره بیشترین اثر را در کاهش میزان اعتماد اجتماعی روستاییان داشته است. بر اساس نتایج حاصل از رتبه‌بندی (ARAS) روستای شترک در رتبه اول و روستای کنار گوشه در رتبه آخر قرار گرفت که نشان‌دهنده آن است در روستای شترک رسانه‌های جمعی بیشترین تأثیر را در کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان داشته است و کمترین تأثیر مربوط به روستای کنار گوشه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abbaszadeh, M. (2005). The Study of Effectives Factors upon the Formation of Social Trust among the Master & Ph.D. Students of Tabriz University. Social Welfare, 4 (15), 267-291.
Ahmadi, E., Adlipour, S., Sepehri, A., Hasanalizadeh, M. (2013). The Relationship Between Media Consumption and Social Trust A case study of Tabriz City’s Youths. Quarterly Journal of Communication Research, 2014, Vol. 20, No. 4 (76), 87- 112.
Azkia, M., & Hasani Rad, K. (2009). The Role of the Social Trust in the Participation of People in the Rural Development Projects. Social Sciences Bulletin, 3 (1), 7-27.
Azkia, M., Ghafari, Gh.R. (2002). The Relationship between Social Cohesion and Organized Social Participation in the Rural Areas a Case Study in Kashan Township. Agricultural Economics and Development, 9 (36), 175-206.
Bahri pour, A., & Rastegar Khaled, A. (2013). Surveing the relationship between social trust and feeling of social safety (case study: Kashan township). Journal of Sociological Studies of Youth, 4 (10), 9-26.
Castells, M. (1996). The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol.I: The Rise of the Network Society. Cambridge MA. Oxford UK: Blackwell Publishers.
Farhangi, A. A. (1995). Mass media and its effect on social structure of reality. Journal of knowledge and management, Vol. 29- 30, 13-21.
Farhangi, A. A., & Roshandel Arbatani, T. (2004). Attitudes on the theoretical foundations of media management. Journal of Knowledge Management, 17 (66), 114-85.
Fazel, R., Rezai, H., Ramezani Far, H., Amini lashani, H. (2013). Investigation on the outbordering mass media tools effects on the different type of trust, the practical study in Tonekabon Township. Profetional journal of social science in Azad university (shoushtar unit), 7(20), 131-168.
Ghafari, G. R. (2004). Social trust in Iran. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Hadjizadeh Meimandi, M., Eskandarifard, A. M. (2014). The Relationship Between Social Trust And Social Consensus (A Study In Yazd City), Social Problems of Iran (Journal of Kharazmi University) WINTER 2014, Volume 4 , Number 2; Page(s) 37 To 54
Hakansson, P., & Witmer, H. (2015). Social Media and Trust- A Systematic Literature Review. Journal of Business and Economics, 6(3), 517- 524.
Hezarjaribi, J., & Hamed, M. (2012). The Relationship between Social Trust and Sense of Security among Tehrani Citizens. Social Development & Welfare Planning, 3 (2), 31-58
Hossein zadeh, M., Karim zadeh, L., Soleimani, S., & Rahmati, M. M (2012). Natinal conference of media and social problems of Iran, Isfahan, February 25, 2013, 17-19.
Javaheri, F., & Balakhani, Gh. (2010).  A study of the effects of mass media on social trust Case study: citizens of Tehran. Journal of Social Sciences (Biannual). 3(1), 1-29.
Khalesi, P. (2009). The role and importance of mass media and their functions. Journal of political- economic information, 9(23), 274- 287.
Lyon, F. (2000). Trust, Network and Norm’s: The Creation of Social Capital in Agricultural Economies in Ghana. World Development, 28(4), 663- 689.
Mansourial, M. K., Ghodrati, H. (2009). Social trust and its determinants: institutional based approach or community based approach? Journal of practical sociology, 20(34), 189-215.
Mirdar, M., Panahi, F., & Asgari, F. (2016). Monitoring the sales talent detection performance with using of FUZZY hierarchical technique and total ratio estimation of ARAS (case study: sports wear industry). Journal of advertisement and marketing, 4, 96-111.
Ojaghlou, S., Zahedi, M.J. (2005). Social Trust and Factors affecting it in Zanjan City. Iranian Journal Of Sociology (Isa), 6(4), 92-125.
Pietsch, J., & Martin, A. (2011). Media use and its effect on trust in politicians, parties and democracy. Australasian Parliamentary Review, 26(1), 131- 141.
Rahbar Ghazi, R., Oghli, R., Sadeghi Naghdali, Z., Emamjomehzadeh, S. (2014). An Analysis of the Relationship between Media Consumption and Level of Social Trust among Students of the University of Isfahan. Journal of Applied Sociology, 25(2), 15-32.
Rahmani, T., & Amiri, M. (2007). An Investigation of the Effects Of Trust on The Economic Growth of Iran’s Provinces: A Spatial Econometrics Approach. Journal of Economic, 42 (1), 23-57
Sabzehei, M., & Rahimi, P. (2013). The Survey of relationship between social trust and social participation amongNoorabad-Lorestan citizens. Two Quarterly Journal of Contemporary Sociological,  1 (2), 71-91
Schmitt-Beck, R., & Wolsing, A. (2010). European TV Environments and Citizens’ SocialTrust: Evidence from Multilevel Analyses. Communication, 35(4), 461-483.
Sharifzadeh, H., Mirmohammad Tabar, S. A., Sohrabi, M. (2015). Relationship between Use of Mass Media and Social Trust among University Students. Culture In The Islamic University, 5 (2), 201-220.
Uslaner ,Eric M. (2002). Social Capital, Television, and the “Mean World”: Trust, Optimism, and Civic Participation. Journal International Society of Political Psychology, 19 (3), 441-467.
Welch, R., Roberto, E. N., Rivera, P. C., Yonkoski, J., Paul, M. L., & Giancola, R. (2005). Determinants and Consequences of Social Trust. Sociological Inquiry, 75 (4), 453-473
WWW. Khorasan Razavi Governor's Statistics Center, 2017