بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: شهرستان اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر تمایز سطوح مختلف درآمدی و موفقیت سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر است. اثربخشی و سودآوری متفاوت فعالیت کشاورزی، آسیب پراکندگی و تفاوت وضعیت معیشتی کشاورزان و عدم توازن صرفه‌های اقتصادی بین فعالان کسب‌وکار کشاورزی در یک منطقه روستایی را تشدید می‌کند. با توجه به تنوع سطح زیر کشت بهره‌برداران زراعی در منطقه، روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب و حجم نمونه آماری به تعداد 195 نفر محاسبه و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه‌ها تکمیل گردید. در این مطالعه بر اساس رهیافت توصیفی و استنباطی، با استفاده از چهارچوب مدل سه وجهی الگوی سه‌شاخگی و مدل آماری تحلیل تمایزی چندگانه به ارزیابی اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر نابرابری سطوح درآمدی کشاورزان روستایی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اکثر کشاورزان مالک زمین زراعی بوده و میزان تحصیلات بیشتر آنان در سطح تحصیلات متوسطه و دیپلم است. متوسط تجربه فعالیت کشاورزی حدوداً 20 سال و شغل اصلی غالب آنان کشاورزی است. اکثر زمین‌های زراعی در منطقه همچنان از روش‌های سنتی آبیاری استفاده می‌کنند و بیش از 28 درصد کشاورزان، وضعیت دسترسی به آب را مطلوب نمی‌دانند. نتایج نشان داد عوامل ساختاری و محیطی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی در سطح کشاورزان می‌باشند و در شاخه عوامل ساختاری، نوع مالکیت زمین و سطح زیر کشت مهم‌ترین عامل در احتمال قرار گرفتن در گروه با کمترین درآمد دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Azizi Khalkhili, T., Zamani, GH. (2013). Farmers’ Perception of Agricultural Risk in Climate Change: Case Study.Marvdasht city of Fars province. Journal of Agricultural Science Development and Training, vol:9, no:2, 41-52.
Barati, A., (2006). Study of income distribution among rural households in Ghoochan city. Journal of Agricultural Science and Technology, vol: 2, No:2, 17-26.
Behrouz, A. Meibopdi, A. (2014). Measurement of Technical, Allocation, Economic and Productivity Efficiency in Iran’s Underground Agriculture by Nonparametric Method. Journal of Agricultural Economic Researches, Vol. 6, No. 3.
Dehghan, R., Talebi, K., and Arabiun, A. (2012). Research on Factors Affecting Innovation and Organizational Entrepreneurship in Iranian Medical Universities. Journal of Payavard Salamat. No. 6: 22-33.
Ghorbani, M., Aghasafari, H. (2014). Examining the distinctive features of the tendency of citizens to buy from the market of fruits and vegetables and its parallel markets. Journal of Agricultural Economics & Development. Vol. 28, No. 3.
Hoseini, M., and Najafi, A. (2009). Distribution of income in rural and urban areas of Iran (1984-2007), journal of Agricultural economic researches, vol:1, No:3.
Joneidi Jafari, M. Beiginia, A. (2009). Human Resource Pathology for Improvement and Development (case study: Bank Mellat). Presented in the 5th national conference on human resources, Tehran.
Kavand, H. Sargazi, A. (2015). Calculation of Boroujerd Sugar Beet Productivity Types by Using DEA Approach. Journal of Sugar Beet, vol. 31, No. 2. [In Persian]
Kimenju, S., and Tschirley, D. (2008). Agricultural and livelihood diversification in Kenyan rural households. Tagamet Institute Working Paper Series, No: 29.
Kohansal, M. Zare, A. (2013). Application of multi-group discriminant analysis in determining socioeconomic factors affecting the influence of food buyers on the various marketing promotional methods. Journal of Economy and Agricultural Development, No. 2: 157-167.
Ministry of Agriculture-Jahad. (2015). Annual Statistics report.
Mirzayi Ahranjani, H. (2002). Compilation of a New Developed Approach to the Knowledge and Pathology of Iranian governmental and Public Organizations. Publication of Applied Research Center of Tehran University Faculty of Management.
Parhizgari, A. Mozaffari, M. and Parhizgari, R. (2014). Evaluating the status of income distribution and its impact on social welfare of rural households. Journal of Rural Development Sterategies, vol:1, No:4.
Sepehrdoost, H., and Zamani Shamkhane, S. (2014). Investigating the Factors Affecting the Distribution of Income in Rural Areas with Emphasis on Information Technology, Journal of rural development strategies, vol:1, No:1.
Seyyedan, S. (2004). Investigating the Factors Affecting the Inefficiency of Garlic producers In Iran. Journal of Research and construction in agriculture and gardening, Vol. 64.
Statistical Center of Iran. (2014). Census Report.
Toodeh Roosta, M. Mirmohammad sadeghi, J. (2003). Investigating the factors affecting income distribution of farmers in Savojbolagh villages. journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources, vol:2, No:11.
Yusuf, T.M. okunmaedawa, F. Y. and Tiamiyu, S. (2016), Productive efficiency of women food crop farms in the derived savannah zone in Nigeria. International Journal of research and innovative Technology, vol. 3, no.1.