دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 520-707 
سنجش میزان خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 520-535

10.22059/jrur.2018.263135.1271

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی