دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 520-707 
1. سنجش میزان خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 520-535

10.22059/jrur.2018.263135.1271

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی


10. مدل‌یابی هنجار شکل‌یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل

صفحه 662-675

10.22059/jrur.2018.250421.1214

حسن فریدون زاده؛ محسن سرتیپی پور؛ بهرام صالح صدقپور؛ ناصر براتی