تحلیل کیفی چالش‌های گردشگری روستایی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

گردشگری روستایی راهکاری جدید در نظریه‏های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت‏سازی در مناطق روستایی به شمار می‌رود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های گردشگری روستایی استان کرمانشاه با بهره جستن از پارادایم کیفی و روش نظریه بنیانی در بازه زمانی بهار و تابستان سال 1396 انجام شد. جامعه موردمطالعه پژوهش را کارشناسان و متخصصان گردشگری استان کرمانشاه تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ترکیبی، 15 نفر از آنان انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند صورت گرفت که تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. پدیده ناشناخته ماندن فضای گردشگری روستایی استان کرمانشاه، موضوع اصلی بود که پژوهشگران در مرور و بازخوانی یادداشت‌های میدانی خود، مکرراً با آن برخورد داشتند. همچنین در این بررسی با بهره‌گیری از مدل پارادایمی شرایط زمینه‌ای، شرایط علی (همچون: ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی، ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی، کمبود امکانات زیرساختی در روستاها)، شرایط مداخله‌گر (نظیر: سالخوردگی و کاهش جمعیت روستایی، مالکیت خصوصی اراضی و مسائل و مشکلات امنیتی)، راهبردها و پیامدهای مرتبط با این پدیده همچون مهاجرت روزافزون به شهرها، افزایش تقاضا برای مشاغل غیرمفید و کاذب و رکود اقتصادی روستاها، نارضایتی از شرایط زندگی و زیست اقتصادی و ناشناخته ماندن ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری روستاها، مورد واکاوی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abyaneh,V., Homaysalehi, Kh.,Taj, Sh. (2012). Pathology of tourism in Abyaneh village, Master thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
Amar, T. (2013). [The Pathology of Tourism Development in Guilan’s Rural Settlements Using Locational-Spatial Justice Approach, Case: Daylaman (Siahcal County) (Persian)]. Journal Space Economy & Rural Developmnt, 2(1), 171 - 192.
Anvari, M., Baluchi, A., Hashemzahi, A. (2012). [The central role of rural tourism in rural development. Case study: Taftan villages in Khash city  (Persian)]. Journal of Arid Regions Geographic Studies, 3(9, 10), 67-86.
Einali, J. (2014). [The Assessment of the Role of Second Homes Tourism in Rural Economic Diversification (Case Study: Hesar-e-Valiasr Dehestan of Avaj County) (Persian)]. Journal of Research and Rural Planning, 3(5), 108-97.
Hadipour, M., Lasmepour, R., Esmaaeli, A. (2015). [Participatory Management of Rural Tourism and Its Role in Sustainable Development (Persian)]. Quarterly Journal of Tourism, 15, 83-63.
Hesam, M., Rezvani, M. R., Faraji Sabokbar, H. A., and Bastani, S. (2016). [Assessing the Development Status of Tourism Entrepreneurship in Rural Areas (Case Study: Larijan Villages in Amol County). (Persian)]. Human Geography Research, 48 (4), 603-616. Doi: 10.22059 / .
Hoffman, J.M., Mehra, S. (1999). Programs management leadership and pro-ductivity. Improvement, .International Journal of Quality Management. 2, 221-232.
Ghaniyan, M. (2010). [Explaining the Strategies for Development of Tourism for Rural Entrepreneurship Study of the Oraman Region (Persian)]. Ph.D. in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, 2-18.
Ghanyan, M., Khani, F., Baghaee, L. (2011). [Assessment of Entrepreneurship Environment in Rural Tourism (Case Study: Oraman Region). (Persian)].  Rural Studies, 2 (7), 99-123.
Gheshlagh Emeni, S., Khani, F., Hashemi, S. (2012). [Role of Tourism in the Development of Rural Women's Entrepreneurship (Comparative Study: Kandovan and Skandan Village, Osko) (Persian)]. Geography and Regional Development, 10 (18). doi: 10.22067 / geography.v10i18.17384.
Ghobadi, P., Papzan, A., Zarafshani, K., Gravandi, Sh. (2010). [Problems and Limitations of Rural Tourism, Using Grounded Theory (Case study: Harir Village, Kermanshah Province). (Persian)]. Journal Rural Research, 1 (3), 52 -25.
Karami Dehkordi, M., Kalanteri, Kh., Khorasani, M. (2016). [Qualitative Assessment of Rural Tourism Problems in Chaharmahal va Bakhtiari Province Using Grounded Theory with an Emphasis on Dimeh Village in Koohrang County (Persian)]. Journal of Tourism Planning and Development, 5 (19), 198 - 175.
Karimzadeh, H., Nikjou, M. R., Sadr Mousavi, M., Koohestani, H. (2012). [Identification of effective factors in creating entrepreneurial opportunities in the rural tourism sector using the structural equation model (SME) (Persian)]. Geography and Environmental Programming, 25, 269-290.
 Motiee Langrudi. H, Nosrati, M. (2011). [Tourism development in rural areas of karganrud based ontourists opinions (Persian)]. Geography and Environmental Planning. 22, 69-84.
Papzan, A., Ghobadi, P., Zarafshani, K., Gravandi, Sh. (2011). [Examination of the Problems and Limitations of Rural Tourism, Using Grounded Theory (Case study: Charmayeh Oliyah, Kermanshah Province) (Persian)]. Geography Journal of Urbanism. 2 (5), 104 - 89.
Perales, R. (2002). Rural Tourism in Spain. Annals of Tourism Research, 29(4), 1101–10.
Roknodin Eftekhari, A., Pourtaheri, M., Fazli, N. (2013). [Analysis of Factors Affecting the Development of Entrepreneurship in Rural Tourism (Persian)]. Tourism Planning and Development, 3(8), 107-89.
Saraei, M., Shamshiri, M. (2013). [Tourism situation study in the city of Shiraz towards sustainable development (Persian)]. Geography and Environmental Planning Journal, 24(1), 88-69.
Su, B. (2011). Rural Tourism in China. Tourism Management, 32(6), 1438–41.
Yasori, M.,Vatankhah Kalvarzai, J, (2015). [The Role of Tourism in the Development of Rural Women's Entrepreneurship (Gourab Village in Fooman County). (Persian)]. Geographical studies of arid regions, 5(20), 59-46.