دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 568-753 
تحلیل کیفی چالش‌های گردشگری روستایی در استان کرمانشاه

صفحه 568-581

10.22059/jrur.2018.243187.1174

تهمینه احسانی فر؛ مهنا شاهمرادی؛ سمیه شهبازی؛ فرحناز رستمی


سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی

صفحه 596-613

10.22059/jrur.2019.272118.1310

حبیب محمودی چناری؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجید یاسوری