پهنه‌بندی فضایی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی و عوامل مؤثر در آن (مورد مطالعه شهرستان پارس‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - برنامه‌ریزی فضایی کارآفرینی در مناطق روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

چکیده

امروزه کارآفرینی و ایجاد فعالیت‌های کارآفرینانه بهترین راهبرد در ماندگاری و توسعه روستاها شناخته می‌شود. با این حال فعالیت‌های کارآفرینی در این مناطق می‌بایست بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در آن‌ها صورت گیرد تا به موفقیت دست یابد. تحقیق حاضر که با هدف پهنه‌بندی مناطق روستایی پارس‌آباد از نظر مزیت نسبی کارآفرینی و عوامل مؤثر در آن نگاشته شده است، از نوع مطالعات کاربردی با روش توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را کارآفرینان و روستاییان تشکیل می‌دهند که به ترتیب نمونه‌های انتخاب شده 22 نفر از کارآفرینان روستایی با روش تمام‌شماری و 377 نفر از روستاییان با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده تصادفی، می‌باشند. برای پهنه‌بندی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی از شاخص‌های مزیت مقیاس (SAI)، مزیت کارایی (EAI)، مزیت نسبت مکانی (LQ) و مزیت جمعی (AAI)، با استفاده از تحلیل خوشه-ای سلسله مراتبی، برای بررسی عوامل مؤثر از آزمون تحلیل واریانس کروسکال‌والیس و جهت پیش‌بینی وضعیت رشد کارآفرینی در مناطق روستایی از روش تغییر - سهم استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دهستان‌های اصلاندوز، اسلام‌آباد، ساوالان و اولتان بیشترین مزیت نسبی را در کارآفرینی روستایی دارا هستند. و عوامل متمایز کننده عمدتاً عملکردی محلی دارند و کمیت و کیفیت کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Dinis, A. (2006). Marketing and innovation: Useful tools for competitiveness in rural and peripheral areas. European Planning Studies, 14(1), 9-22.
Dorobat, C. E., & Topan, M. V. (2015). Entrepreneurship and comparative advantage.  Journal of Entrepreneurship, 24(1), 1-16.
Faggio, G., & Silva, O. (2014). [Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets]. Journal of Urban Economics, 84, 67-85.
Farahani, H., Rasoulinia, Z., & Asdaghi Sareskanrud, Z. (2014). [Factors Affecting the Growth of Entrepreneurship in Rural Areas (Case Study of Jaberansar Village in Abdanan County) (Persian)].  Journal of space economics and rural development, 3(9), 1-16.
Fortunato, M. W. P. (2014). Supporting rural entrepreneurship: a review of conceptual developments from research to practice. Community development, 45(4), 387-408.
Ghadiri-Masum, M. Gholami, A. Mohammadzadeh-larijani, F. Rezaei, H. (2017). [Designing a Model of rural Independent entrepreneurship development with interpretative structural modeling approach (ISM): Case Study, rural areas in Khoy County (Persian)]. Journal of space economics and rural development, 6(3), 139-164.
Heritot, K. C. (2002). A New Approach to Rural Entrepreneurship a Case Study of Two Rural Electric Cooperatives. Western Kentucky University, and Noel D. Campbell, North Georgia College & State University. Retrieved from http:// usasbe.org/knowledge/proceedings/proceedings DOC/ USABE2005proceedingHeriot%2030.pdf.
Karimzadeh, H., Nikjou, M.R., Sadr-Moswi, M.S., and Kuhestani, H. (2015). [Identification of effective factors in creating entrepreneurial opportunities in the rural tourism sector using the Structural Equation Model (SME) (Persian)]. Journal of Geography and Environmental Planning, 25 (2), 269-290.
 Khoshmaram, M., Zarafshani, K., Mirakzadeh, A., & Alibaygi, A. (2017). [Modeling Agricultural Entrepreneurial Opportunity Recognition in Kermanshah Province: Application of NVivo Software (Persian)]. Journal of Rural Research, 8(3), 388-403.
Naseri Manesh, A., Rahmani, B., & Monshizadeh, R.A. (2017). [Evaluation of the Role of Agricultural and Economic Factors in the Development of Rural Entrepreneurship: Case Study: Villages in Ardebil (Persians)]. Human Geography, 3 (35), 181-196.
Patel, B., & Chavda, K. (2013). Rural entrepreneurship in India: Challenge and problems. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 1(2):28-37.
Pato, L. (2015). Rural entrepreneurship and Innovation: some successful women’s initiatives. 55th Congress of the European Regional Science Association: “World Renaissance: Changing roles for people and places”, 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal. https://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa15p1367.html.
Pato, M. L., & Teixeira, A. A. (2016). [Twenty years of rural entrepreneurship: a bibliometric survey]. Sociologia ruralis, 56(1), 3-28.
Reagan B. (2002). Are Highgrowth Entrepreneurs Building the Rural Economy? Center for the Study of Rural America. Kansas City, Mo.: Federal Reserve Bank of Kansas City. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-4329.2005.tb00063.x/pdf.
Rezaei, B., Najafpour, H., & Naderi, N. (2017). [Obstacles and Solutions for Green Entrepreneurship Planning in Kermanshah (Persian)].  Journal of space economics and rural development, 6 (2), 59-78.
Rezvani, M. R. & Najarzadeh, M. (2008). [An Investigation and Analysis of the Entrepreneurship Rural Areas in the Development Process of Rural Areas (Persian)]. Entrepreneurship Development, 1 (2), 161-182.
Rubio-Bañón, A., & Esteban-Lloret, N. (2016). [Cultural factors and gender role in female entrepreneurship]. Suma de Negocios, 7(15), 9-17.
Schillo, R. S., Persaud, A., & Jin, M. (2016). Entrepreneurial readiness in the context of national systems of entrepreneurship. Small Business Economics, 46(4), 619-637.
Shahraki, H., & Heidari, A. (2017). [Analysis of Social and Cultural Dimensions of Rural Entrepreneurship: Providing Two Analytical Models for Rural Entrepreneurship Based on the Reflection of the Thoughts of August Kent (Persian)]. Entrepreneurship in Agriculture, 4(3), 39-54.
Shajari Pour Jaberi, Sh. (2006). [Determining the optimal model of agricultural activities using the relative advantage index (Master’s dissertation) (Persian)].  Retrieved from Faculty of Agriculture, University of Tehran.
Shal, F. K., Amar, T., Allahyari, M. S., & Ramezani, B. (2016). [Socio-economic factors affecting spatial planning of entrepreneurship in rural area (evidence from Masal County, Iran)]. Journal of Current Research in Science, 4(1), 40-46.
Sharma, M., Chaudhary, V., Bala, R., & Chauhan, R. (2013). Rural entrepreneurship in developing countries: Challenges, problems and performance appraisal. Global Journal of Management and Business Studies, 3(9), 1035-1040.
Sojasi Qeidari, H., Mahmoodi, H., & Jafari, F. (2017). [An Analysis of Entrepreneurial Skills of Women in Rural Areas: A Case Study of Villages in Central District of Fariman (Persian)]. Journal of Rural Research, 8(2), 242-263.
Szerb, L., Lafuente, E., Horváth, K., & Páger, B. (2017). The relevance of quantity and quality entrepreneurship for regional performance: The moderating role of the entrepreneurial ecosystem. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3036312.
Sadeghloo, T. Heydari Sarban, V., & Gholizadeh, S. (2017). [Assessment of Entrepreneurship Development Capacity in Rural Areas, Case Study: Villages of Busheki (Persian)]. Geography and Development, 15 (49), 37-58.
Vaillant, Y. and Lafuente, E. (2007). Do different institutional frameworks condition the influence of local fear of failure and entrepreneurial examples over entrepreneurial activity? Entrepreneurship and Regional Development, 19(4), 313-337.