دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 6-163 
4. ارزیابی شاخص سالخوردگی در مناطق روستایی ایران به کمک سیستم‌های دانش‌بنیان

صفحه 50-63

حسنعلی فرجی سبکبار؛ حبیب محمودی چناری؛ علی یوسفی؛ مهدی خداداد


5. راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه استان همدان)

صفحه 64-77

لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی


6. تحلیلی بر پذیرش اجتماعی تأمین آب جهت خودکفایی گندم تا افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

صفحه 78-91

سیدعلی اکبر عظیمی دزفولی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ قدیر نظامی پور؛ اوا هایدج؛ بیژن نظری؛ مهدی کاظم نژاد؛ منوچهر فرج زاده؛ هدایت فهمی


8. برساخت اجتماعی خشکسالی در میان کشاورزان (مورد مطالعه: بخش مرکزی و غربی استان اصفهان)

صفحه 114-129

عظیمه السادات عبداللهی؛ صادق صالحی؛ محمدجواد زاهدی؛ محمدسعید ذکایی


10. آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در بخش روستایی با روش آمیخته (مورد مطالعه: شهرستان ورزقان)

صفحه 146-163

میرستار صدرموسوی؛ حسین کریم زاده؛ محسن آقایاری هیر؛ عقیل خالقی