پیشران‌های انسانی توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری (موردمطالعه: روستای ایستگاه بیشه در شهرستان خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار ترویج و توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه علوم زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

در صورت فراهم بودن زمینه‌های انسانی،گردشگری حاوی ظرفیت‌‌های پویا و گسترده‌ای برای اشتغال و کارآفرینی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فراهمی پیشران‌ها (عوامل) انسانی لازم برای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه روستایی هدف گردشگریِ بیشه در شهرستان خرم‌آباد بود. این تحقیق از نظر ماهیت کمّی و با توجه به هدف تحقیق، کاربردی، از لحاظ گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات توصیفی بود که به شیوه پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش، 1190 نفر از روستاییان 15 تا 64 سال ساکن در ایستگاه بیشه در سال 1396 بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 291 نفر برآورد و به‏صورت نمونه‏گیری تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط متخصصان مورد بازنگری و تأیید قرار گرفت و پایایی آن با انجام مطالعه راهنما در خارج از محدوده تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  (88/0 تا 99/0) به دست آمد. یافته‌ها نشان داد پیشران‌های عینی در منطقه بیشه در وضعیت متوسطی قرار دارند. از میان پیشران‌های ذهنی نیز، تنها پیشران امنیت اجتماعی بیش از حد معیار (80/3) بود. بر اساس یافته‌های تحلیل خوشه‌ای، افراد در سه گروه نیم‌ساز، ناساز و هم‌ساز قرار گرفتند. آزمون تحلیل واریانس نشان داد از پیشران‌های عینی؛ آموزش، مشاوره و تجربیات در دو گروه نیم‌ساز و ناساز و از پیشران‌های ذهنی؛ مشارکت اجتماعی در دو گروه نیم‌ساز و ناساز وضعیت یکسان داشتند. در پایان بر اساس نتایج پژوهش جهت بهبود توسعه کارآفرینی در گردشگری منطقه بیشه پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdol Manafi, T., & Azkia, M. (2011). [Factors affecting tourism industry in Kelardasht village (Persian)]. Agricultural Extension and Education Research, 4(1), 99-113.
Adekiya, A. A., & Ibrahim, F. (2016). Entrepreneurship intention among students. The antecedent role of culture and entrepreneurship training and development. The International Journal of Management Education, 14(2), 116-132.
Bakhshi, M. R., Pirdadeh Beyranvand, K., & Falaki, M.  (2017). [An investigation of the relationship between social capital and environmental behaviors among  students at Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, University of Birjand (Persian)]. Social Capital Management, 4(3), 451-473.
Bascavusoglu-Moreau, E., Kopera, S., & Wszendybył-Skulska, E. (2013). The role of creativity in development of innovation in tourism.
Bhagavatula, S., Elfring, T., Tilburg, A. V. and Gerhard G. V. B. (2010). How social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India’s handloom industry. Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.
Bidel, P. N., & Mahmoodzadeh, A. A. (2012). [A study on the social belonging of people to Iranian society and its relation with social trust and individualism. (Persian)]. Journal of Iranian Cultural Research, 5(2), 31-63.
Brander, A. & Bettignies, J. (2006). Financing entrepreneurship: Bank finance versus venture capital. Journal of Business Venturing, 22(7), 808-832.
Campello, M. (2006). Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets? Journal of Financial Economics, 82(1), 135-172.
De Bettignies, J. E., & Brander, J. A. (2007). Financing entrepreneurship: Bank finance versus venture capital. Journal of Business Venturing, 22(6), 808-832.
Duk-Byeong, P., Kwang-Woo, L., Hyun-Suk, C., & Yooshik, Y. (2012). Factors influencing social capital in rural tourism communities in South Korea. Tourism Management, 33, 1511 -1520.
Farahani, A., & Falahati, M. (2007). [The relationship between psychological factors of empowerment and organizational entrepreneurship of experts at physical education institutions (Persian)]. Research in Sport Sciences, 5 (15), 79-67.
Feyzollahi, M. H. (2004). [Potencys of development of rural tourism in the Meshkinshar county case: Western Moshkin and Eastern Moshkin, (Masters Dissertation) (Persian)]. Shahid Beheshti University, Department of Earth Sciences, Faculty of Geography.
Ghadiri Ma’Soum, M., Hajipour, M., Qaghozlu, H., & Jouranbian, M. R. (2017). [The analysis of the role of social capital in risk-taking and entrepreneurship of rural youth (Case Study: Tonekabon County). (Persian)]. Journal of Research and Rural Planning, 5(4), 17-31.
Ghanian, M., & Fotovati, H. (2014). [Tourism is a strategy for developing entrepreneurship of rural women. (Persian)]. Job and Society, 159, 39-34.
Govahi, A. (2016). [Investigating future studies in Iran and some selected countries in the world (Persian)]. Tehran: Academy of Sciences.
Grace, E. O. E., & Ihuoma, I. H. (2013). Relationship between counselling and entrepreneurship development skills of Nigerian final year undergraduates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 120-127.
Health Network and Cure of Sepid Dasht (2017). [Centre for the comprehensive health service of the village of Bisheh (Persian)].
Hesam, M., Rezvani, M. R., Faraji Sabokbar, H., & Bastani, S. (2017).  [Assessment of tourism entrepreneurship development in rural areas (Case Study: Villages of Larijn). (Persian)]. Human Geography Research Quarterly, 48(4), 603-616.
Imani Gheshlagh, S., Khani, F., & Hashemi, S. S. (2008). [The role of tourism in improvement of rural women’s entrepreneurship: A comparative Study of Kandovan and Eskandan villages in Osku District (Persian)]. Journal of Geography and Regional Development (Peer-reviewed), 10(18), 217- 238.
Ingleheart, R. (1995). Cultural change in advanced industrial society.  Trans.  by Maryam Vetr.  Kavir Publication, Tehran.
Kakapour, S., & Khonifar, H. (2014). [The study of relations between social skill of entrepreneurs, market orientation and corporate entrepreneurship among knowledge-based organizations in Tehran (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 7(2), 349-367.
Kazemi, M., Esmaeilei, M. R., & Beigi Firozi, A. (2013). [Establishment and selection of strategy for tourism development in Lorestan province based on SWOT analysis and quantitative strategic planning matrix (Persian)]. Geography and Development Iranian Journal, 11(32), 47-60.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Lerner, D. (1964). The passing of traditional Society, Modernizing the Middle East. New York, The Macmillan com.
Mohammadi, E., Pourshahani, F., & Azadkhani, P. (2015). [The role of social capital of the citizens of Ilam province in attracting tourists (Persian)]. Tourism Planning and Development, 4(12), 93-106.
Movahed, A. (2007). [Urban Tourism (Persian)]. Shahid Chamran University Press, Ahvaz First Printing, Ahvaz.
Najafi Tuahkhoshkah, P., & Azadi, S. (2012). [The importance of extension of entrepreneurship in tourism industry section (Persian)]. National Conference of Entrepreneurship and Managing Knowledge Based Businesses, Babolsar, Trod Shomal Research Company, 3, 28.
Nasrolahi Vosta, L., & Jalilvand, M. R. (2014). [Examining the influence of social capital on rural women entrepreneurship: An empirical study in Iran. World Journal of Entrepreneurship (Persian)]. Management and Sustainable Development, 10(3), 209-227.
Nazarzadeh, F., Mami, Sh., & Nazarzadeh, M. (2014). [Examine the relationship between personality type and level of confidence in the girl students in Zainab hostel of Lorestan University (Persian)]. Journal of Ilam University, 22(3), 149-154.
Peterson, G. W., Sampson, J. P., Jr., & Reardon, R. C. (1991). Career development and services: A cognitive approach. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Rastghalam, M., Seydaei, S.E., & Nouri, S. H. (2016). [Determination of the key drivers of creative village approach by using MicMac software (Persian)]. Journal of Rural Research, 7(2), 316-329.
Scherer, R. F., Brodzinski, J. D., & Wiebe, F. (1991). Examining the relationship between personality and entrepreneurial career preference. Entrepreneurship & Regional Development, 3(2), 195-206.
Sulistyo, H. (2016). Innovation capability of SMEs through entrepreneurship, marketing capability, relational capital and empowerment. Asia Pacific Management Review, 21(4), 196-203.
Taghilo, A. A., Soltani, N., & Aftab, A. (2016). [Propellants of rural development in Iran (Persian)]. The Journal of Spatial Planning, 20(4), 1-28.
Talebi, K., Davari, A., & Taghavi, N. S. (2015). [Identifying the effect of the strategic entrepreneurship on the financial and non- financial performance (Case Study: Fanap Company in Tehran) (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4), 635-651.
Vosoughi, M., & Aram, H. (2009). [The study of social trust and its effective factors in Khalkhal city (Ardabil province) (Persian)]. Social Sciences Research, 3 (3), 133-153.
Zendeh Del, H. (2007). [Tourism guide for the villages of Iran 2 (Persian)]. Publisher: Irangardan.
Zhao, W., Ritchie, J.R. B., & Echtner, C. M. (2011). Social capital and tourism entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 38(4), 1570-1593.
Zunker, V. (2006). Career counseling a holistic approach. California: Brooks/ Cole Publishing Company.