واکاوی چالش‌های فراروی عملیاتی کردن ایده‌های کسب‌وکار از دیدگاه زنان روستایی (مورد: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، گروه کارآفرینی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه پیام نور رشت، گیلان، ایران.

4 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

5 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

اگر چه در سال‌های اخیر سازمان آموزش‌ فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در ایده پردازی در روستاها داشته است، اما شواهد متعدد حاکی از آن است که تعداد معدودی از این ایده‌ها به مرحله عملیاتی رسیده‌اند. از این رو، بررسی چالش‌های فراروی عملیاتی کردن ایده‌های کسب‌وکار از نگاه مهارت آموزان زن روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر است. رویکرد پژوهشی به کار گرفته شده از نوع روش‌شناسی کیفی بر مبنای نظریه‌ بنیانی است. جامعه موردمطالعه زنان و دختران روستایی شرکت‌کننده در دوره‌های برگزار شده توسط سازمان فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری کیفی- هدفمند 50 نفر از آنان به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. فنون مورداستفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه‌های فردی و تشکیل 10گروه متمرکز بود. یافته‌های پژوهش نشان داد، نبود تخصص و تجربه لازم در زمینه تدوین طرح کسب‌وکار، بازاریابی، دانش حقوقی؛ کمبود سرمایه شخصی و عدم تأمین اعتبار مالی مناسب جهت سرمایه‌گذاری؛ عدم دسترسی به اطلاعات و منابع اطلاعاتی به‌روز؛ نبود حمایت همه‌جانبه از آغاز تا پایان عملیاتی سازی ایده؛ ریسک‌پذیری پایین و ترس از شکست و موانع خانوادگی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی عملیاتی کردن ایده‌های کسب‌وکار از دیدگاه جامعه موردمطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdollahzadeh, Gh, Jazani, A. Sharifzadeh, M. (2015), Effective Factors on the Operationalization of Business Ideas Case: Trainees in Isfahan Rural Education Centers, Quarterly Journal of Rural Space and Rural Development, Vol. 3, No. 3, Page 129-111.
Alavinia, M Shahmoradi, M. (2014). Challenges for self-employment by technical and vocational students. Third National Conference and the 2nd International Conference on Skills and Employment, National Technical and Vocational Training Organization, May.
Ebadi, S, Jahanatighi, M. (2016). The Effect of Technical and Vocational Education on the Empowerment of Women’s Skills in Case Study of Sardar Center Students in Zahedan. The 5th National Conference and the 4th International Conference on Skills and Employment, the National Technical and Vocational Training Organization.
Ehsanifar, T, Shahmoradi, M, Moradian, P, Rostami, F, Farahmand, K. (2018). Entrepreneurship Development Barriers for Rural Women in Lahijan. Journal of Agricultural Work in Gorgan. Volume Vol. No. 1, Spring 2018.
Ghadermarzai, H, Jamshidi; A., Gemini; D, Nazari Sarmazah, H. (2015). Identifying Barriers to Entrepreneurship Development in Rural Women (Case Study: Shalil Village - Ardal County). Regional planning, 5 (17): 118-103.
Hoffman, J.M., Mehra, S. (1999). Programs management leadership and pro-ductivity. Improvement, .International Journal of Quality Management. 2, 221-232.
Karimi, S. (2015). Rural Entrepreneurship: Challenges and Opportunities, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Vol. 1, No. 3, pp. 119-101.
Mohammad Ali, M., (2011). Technical and vocational education and its remedies », Journal of Growth in Technical and Vocational Training, Volume 7, Number 1, Page 18-10.
Organization of vocational education and training of the country - Office of Rural Education. (2015). Empowerment and skills training of villagers, tribes, deprived logic and border with a sustainable employment approach. Ministry of Co-operation, Labor and Social Welfare, 21-1.
Papzan, A., KHaledi, KH. Soliemani, A. (2011). An Evaluation of Handicrafts Technical and Vocational Trainings of Rural Women, Journal Woman and Social, 2(7): 21-38.
Sathiabama, K. (2010). Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Development. From:http://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id2475.html.
Strauss, A., Corbin, J. (2011). Principles of qualitative research (techniques and stages of production of field theory). Translation by Ibrahim Afshar, Tehran: Nayer Rey.
Sultana, B., Zaaba, Z.B., and Urnernoto, K. (2010). Women’s   Empowerment through the Development of Micro Entrepreneurship in Rural Bangladesh, Social Sciences, 5(1), 1-9.
Zainabadi, H R (2013). Technical and vocational education is the country’s success indicator in the development of industry, agriculture and services. Skill Newsletter, Special Note for the First International Conference on Education and Employment Skills, May 2013: 7-6.