جایگاه کشاورزی سنتی و مدرن در پایداری اجتماعات روستایی با توجه به معرفی نظریه شبکه روستایی "rural web"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مردم شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران. بابلسر، ایران.

چکیده

کشاورزی نقش اساسی و تعیین کننده‌ای در سرنوشت جامعه روستایی مازندران دارد و با تغییراتی که برای آن رخ می‌دهد، پایداری جوامع روستایی نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی دو نوع کشاورزی سنتی و مدرن و رابطه آن با سیستم پایداری روستایی است. جامعه موردمطالعه در این تحقیق شامل اجتماعات روستایی در شهرستان آمل است که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 77 نفر از افراد کشاورز که دارای سابقه طولانی کشاورزی بودند و تجربه دو نوع کشاورزی سنتی و مدرن را داشتند انتخاب گردیدند. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق درمجموع کشاورزی سنتی با سیستم پایداری تأثیر مستقیم دارد و می‌توان آن را نوعی از کشاورزی پایدار قلمداد کرد. هر آنچه کشاورزی روستایی به سمت مدرن شدن می‌رود به شدت بر پایداری روستایی اثر منفی دارد. با توجه به تأکید بر کشاورزی پایدار، پیشنهاد آن است که کشاورزی مدرن صرفاً در جهت منافع اقتصادی و سودبَری سوق نیابد و نگرش کشاورز از این که از کشاورزی مدرن می‌توان بیشترین سود حاصل گردد تغییر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Hansen, J.w. (1996). Is Agricultural Sustainability A Useful Concept? Agricultural Systems 50(2): 117–143
Harwood, R.r. (1990). A History Of Sustainable Agriculture. P. 3-19. In: C.a. Edwards, R. Lal, P. Madden, R. Millerand G. House (Eds.). Sustainable Agricultural Systems. Soil And Water Conservation Society, Ankeny, Ia.
Hayati, D., Ranjbar, Z. & Karami, E. (2010). Measuring Agricultural Sustainability. In: Biodiversity, Biofuels, Agroforestry And Conservation Agriculture, Pp. 73–100. Springer Netherlands.
Geertz, C. (1963). Agricultural Involution: The Processes Of Ecological Change Inindonesia. Berkeley, University Of California Press.
Guinjoan Eloi.anna Badia,Antoni F. Tulla. (2016). The New Paradigm Of Rural  Development. Using The Rural Web.. Boletín De La Asociación De Geógrafosspañoles N.º 71 -Págs. 495-500
Marsden, T. And Sonnino, R. (2008). «Rural Development And The Regional State: Den‌Ying Multifunctional Agriculture In The Uk». Journal Of Rural Studies, Nº24 (4), 422-431.
Marsden, T. (2010) Mobilising The Regional Eco-Economy:evolving Webs Of Agri-Food And Rural Development Inthe Uk, Cambridge Journal Of Regions. Economy And Society 3: 225–244.
Messely, L., Rogge, E. And Dessein, J. (2013). «Using The Rural Web In Dialogue With Regional Stakeholders». Journal Of Rural Studies, Nº32, 400-410.
Morse, P.m. (1998). Sustainable Development: Chemical Companies Face Trying Task In Moving Efforts Forward. Chem.and Eng. News. August:13.
Nrc (National Research Council). (1993). Sustainable Agriculture And The Environment In The Humid Tropics. Committee On Sustainable Agriculture And Environment In The Humid Tropics, National Academy Of Sciences,Washington, D. C.
Pike, A., Rodríguez-Pose, A. And Tomaney, J. (2007). «What Kind Of Local And Regional Development And For Whom?» Regional Studies, Nº41 (9), 1253-1269.
Posey , D. A. (1999). Introduction: Culture And Nature - The Inextricable Link. In D. A. Posey (Ed), Cultural And Spiritual Values Of Biodiversity, Pp. 3-16.United Nations Environmental Programme, Nairobi, Kenya.
Rao P.k. (2000). Sustainable Development: Economics And Policy, Oxford, Uk, Black, P81
Raynor, B. (1994). Resource Management In Upland Forests Of Pohnpei: Pastpractices And Future Possibilities. Isla: A Journal Of Micronesian Studies 2:47-66.
Raynor, B., & M. Kostka. (2004). Back To The Future: Using Traditional Knowledgeto Strengthen Biodiversity Conservation In Pohnpei, Federated States Of Micronesia. Ethnobotany Research & Applications 1: 70-79.
Slikkerveer, L. J. (1999). Ethnoscience, ‘Tek’ And Its Application To Conservation: Introduction. In D. A. Posey (Ed), Cultural And Spiritual Values Of Biodiversity, Pp. 169-177. United Nations Environmental Programme,Nairobi, Kenya.
Soubbotina, Tatyana P. (2004). Beyond Economic Growth: An Introduction To Sustainable Development, Second Edition (Pdf), Wbi Learning Resources Series, World Bank Institute
United Nations General Assembly. (2009). Report Of The World Commission On Environment And Development: Our Common Future. Transmitted To The General Assembly As An Annex To Document A/42/427 – Development And International Co-Operation: Environment.
United Nations General Assembly .(2010). "Report Of The World Commission On Environment And Development: Our Common Future; Transmitted To The General Assembly As An Annex To Document A/42/427 – Development And International Co-Operation: Environment; Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development; Paragraph 1". United Nations General Assembly. Retrieved 1 March.
Van Der Ploeg, J.d. And Marsden, T. (2008). Unfolding Webs: The Dynamics Of Regional Rural Development. Assen. Royal Van Gorcum.
Ward, N., Atterton, J., Kim, T.-Y., Lowe, P., Phillipson, J. And Thompson, N. (2005). «Universities, The Knowledge Economy And ‘Neo-Endogenous Rural Develop‌Ment’». Centre For Rural Economy Discussion Paper Series, Nº1, 1-15.
Woods, M. (2011). Rural (Key Ideas in Geography). Oxon And New York. Routledge.
Zhen, L. & Routray, J.k. (2003). Operational Indicators For Measuring Agricultural Sustainability In Developing Countries. Environmental Management 32(1): 34–46.