تحلیل اثرات دوگانگی جغرافیایی بازار کار در مناطق روستایی (موردمطالعه: شهرستان هرسین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرات دوگانگی جغرافیایی بازار کار در مناطق روستایی شهرستان هرسین و با بهره‌گیری از پارادایم کیفی انجام شد. تحلیل محتوای داده‌های گردآوری‌شده از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند با 20 نفر از افرادی که از بازار کار اولیه به بازار کار ثانویه منتقل شده بودند، نشان داد که مشکلات جسمی و روحی، کاهش آزادی فردی، مشکلات رفاهی و مالی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت و رها شدن امور روستا، تحلیل رفتار و فرهنگ اجتماعی، کاهش ارتباطات اجتماعی، مشکلات شخصی و خانوادگی، مشکلات مالی و کمبود پس‌انداز و مشکلات حفاظتی از چالش‌های دوگانگی جغرافیایی بازار کار در شهرستان هرسین به شمار می‌روند. این در حالی است که دوگانگی جغرافیایی بازار کار در منطقه موردمطالعه آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی مثبتی را نیز به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Asayesh, H. (1996). Rural Planning Principles and Methods. Tehran: Message Noor. National Divisions Database, Revised August 1395, Official Website of the Ministry of Interior of Iran.
Faraji Sabokbar, H. (2013). Analysis of spatial differences of activity (employment and unemployment) in rural areas of Iran. Quarterly Journal of Rural Space and Rural Development, 2 (6): 24-3.
Fuest, C., Thum, M. (2000). Welfare effects of immigration in a dual labor market. Regional Science and Urban Economics, 30 (5).
Feyzpour, Mohammad Ali. And Salehi Firoozabadi, Glasa. (2013). Study of duality in the labor market in rural and urban areas of Iran. Quarterly Journal of Village and Development, 16 (1): 19-1.
Gharebaghian, M. (1993). The economy of growth and development. Tehran: Publishing Ney.
Gholami, M. (2015). Analysis of the Effects of the Diversity of the Labor Market in the Rural Areas of Harsin. Master's Thesis, Razi University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Extension and Education.
Harris, J. R., Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: two sectoranalysis. American Economic Review, 15(1), pp. 126-142.
Launov, Andrey. (2004). An Alternative Approach to Testing Dual Labour Market Theory.IZA Discussion Paper, No. 1289. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=586825.
Meng, X. and Zhang, D. (2001). The two- tier labor market in urban china: occupational segregation and wage differentials between urban residents and rural migrants in Shanghai. Journal of Comparative Economics, 29 (3).
Panahi, R., Merseli, I. (2006). Investigating the Inequality of Urban-Rural Employment in the country during the years 1956- 2006. Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development, 14 (56): 166-143.
Reich, M.; Gordon, D.M.; and Edwards, R. (1973), “Dual Labor markets: a theory of Labor Market Segmentation: American Economic Review, Vol 63, No: 2.
Report of the Center for Statistics of Iran,1986,2006, 2011.
Rezvani, M., Mansourian, H., Mahmoudian Zadeh, M,.Heydarian Mohammad Abadi. (2013). Spatial Analysis of Unemployment in Urban and Rural Areas of Iran with Spatial Data Exploration Analysis Approach. Quarterly Journal of Physical Development Planning, 1 (3): 48-37.
Stiglitz,Joseph E. (1974). Alternative Theories of Wage Determination and Unemployment in LDC's: The Labor Turnover Model.Columbia University Academic Commons, http://hdl.handle.net/10022/AC:P:13924.
Struss.A, Corbin. (2008), Qualify Research methodology. Strategies of Inquiry. 273-285.
Zangi Abadi, A., Sidayee, S. m. (2012).A Spatial Analysis of Employment Indicators Using Factor Analysis and Cluster Analysis (Case Study of Isfahan Province). Journal of Geography and Urban Planning of Zagros Eye. 4 (12): 150-133.