دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 172-359