دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 172-359