تحلیل مقایسه‌ای سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با بهره‌گیری از روش اقتصاد مهندسی و تکنیک دلفی (موردمطالعه: شهرستان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تحلیل مقایسه‌ای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی شهرستان همدان در دو رویکرد کمی و کیفی شامل تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و دلفی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها غیرآزمایشی است. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی گزینه‌های قابل انتخاب طبق نظر کارشناسان و صاحب‌نظران استخراج و سپس به روش‌های آماری اولویت‌بندی گردیدند. همچنین با استفاده از رویکرد تحلیل اقتصاد مهندسی و با برآورد متغیرهایی نظیر هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تولید، استهلاک، دارایی‌ها و ساختار درآمدی پروژه‌ها، و با استفاده از نرم‌افزار کامفار ш بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف تبدیلی استان محاسبه گردید. ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها در تکنیک اقتصاد مهندسی با استفاده از معیارهای خالص ارزش فعلی (NPW)، نرخ بازگشت سرمایه (ROR) و هزینه ایجاد هر شغل صورت پذیرفت. طبق نتایج به‌دست‌آمده از روش دلفی، صنایع مرتبط با محصولاتی نظیر سیر و سیب‌زمینی با در نظر گرفتن تمامی شاخص‌ها در اولویت‌های اول و پس‌ از آن صنایع تولید ترشی‌ و کنسرو میوه و کمپوت‌ها در اولویت‌های بعدی قرارگرفتند. بر اساس یافته‌های تحقیق و با در نظر گرفتن معیار نرخ بازگشت سرمایه (ROR)، طرح تولید ترشیجات اولویت اول، تولید کشمش اولویت دوم، تولید پودر سیب‌زمینی اولویت سوم، و بر اساس شاخص هزینه ایجاد یک شغل، طرح تولید ترشیجات اولویت اول، و طرح تولید کمپوست کشاورزی اولویت دهم را به خود اختصاص دادند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Balali. H., Saadi. H., & Ghazvineh. S, (2015). Investment Prioritizing of Food and Agricultural Processing Industries (Case Study of Hamedan City). Hournal of Research and Rural Planning, Vol.4, No, 9.
Bhalla. A.S., (1982). Rural Industrialization and New Economic Policies in Human (China). World Employment Programme Reaearch, 8(5), 37.
Daroogheh, J. and Mohammadi, T.(2005). Investing in Uncertainty (Case Study of Iranian Economy). Journal of Pajooheshnameh Eghtesadi, 4(3): 49-80.
Davarpanah, A.A. Nooripour, M. And Sharifi, Z. (2014). [The role of agricultural processing industries in reducing agricultural products waste in rural areas, case study Dashte Room (Persian)].Rural development strategies, 1(4), 39-54.
Fathirasekh. M., (2006). Kamfar software pamphlet.
Ghaderpour, L. Mousavi, S.N, & Farajzadeh, Z.(2015). The effect of government support policies on the supply of agricultural conversion units(In persian). Two Quarterly Journal of Economic Development and Planning Research. 4(2): 93-101.
Ghanbari, S. & Miraki Anari, H.(2017). Locating the Conversion and Supplementary Industries of the Agricultural Division in the Town of Khanmyrza Town of Lordegan( In persian). Journal of Space Economics and Rural Development, 4(6): 177-194.
Hsu. Ch. and Sandford.  B.A., (2008). The Delphi technique: making sense of consensus. Available from: http://pareonline.net/pdf/v12n10.pdf.
Jahangiri. A. and Nasiri. M., (2007). [Evaluation and industrial investment priorities using taxonomic techniques (Persian)]. Journal of Humanities and Social Sciences, “Management”, 7 (25), 53-72.
Keeney. S., Hasson. F. and McKenna. H.P., (2001). A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. Int J Nurs Stud, 38(2), 195-200.
Keihanihekmat. R. and Fathipoor. Gh. (2010). Rating industrial activities in Hamedan province based on the relative merits of cooperative and competitive (Persian). Reviews of Commerce, 8(44), 2-18.
Masumzade. M. and Torabzade. A. (2004). Ranking of the country’s industrial production (Persian). Business Journal, 8 (30), 67-81.
Mohammadpour Zarandi, M. E. & Shahriari, M.(2011). Economic Analysis of Investment Projects in a Fuzzy Banking System. Journal of Engineering and Management of Securities. Vol.8. 1-9.
Moheban, P. Moosavi, N. And Najafi, B. (2016). [Efficiency of processing industries in Iran (Persian)].Agricultural economic researches journal, 8 (4),10-79.
Moradi Ghezli, Kh. Agahi, H. Zarafshani, K. And Papzan, A. (2015). [Qualitative analysis of challenges facing fruits processing industries in Kermanshah province (Nvivo application), (Persian)]. Rural research journal, 6(3),483-514.
Naderi Mahdei, K. Mahmoodian, H. And Saadi, H. (2015). [The effect of agricultural processing industries on life standard (case study of Bahar rural areas) (Persian)]. Rural development strategies, 2(1), 43-59.
Noori zamanabadi H., Beikmohammadi. H., Taghdisi. A. and Shafiei. P., (2010). [Prioritizing small industries and workshops in rural areas of ARDESTAN city by Delphi (Persian)].Journal of Rural and Development, 13(2), 61-79.
Noori zamanabadi. H. and Nilipoor tabatabaei. SH., (2007). [Further prioritize development of processing industry and agricultural sector using the Delphi method Falavarjan city - Isfahan Province (Persian)].Journal of Geographical Research, 39(61), 161-177.
Oskoonejhad. M.M., (1996). [Engineering economic or Economic evaluation of industrial projects (Persian)]. Tehran: Amir Kabir University.
Pahlavani. A., (2009). [Prioritize investments using group decision Topsis hierarchical fuzzy environment (Persian)]. Industrial Management, 1(2), 35-54.
Pourramezan, E. and Akbari, Z.(2013). The Effects of the Conversion and Supplementary Industries of the Agricultural Sector on the Rural Economy, Case (Study: Central District of Rasht)( In Persian). Journal of Space Economics and Rural Development, 3(4): 145-164.
Sanayei. A. and Moalem. S., (2002). [Ranking of industrial activities in the production and export of various industrial sectors based on comparative and competitive advantages (Persian)]. Commercial Journal, 6(23), 37-72.
Sharma. K.D., Pathania. M.S. and Lai. H., (2010). Value chain Analysis and Financial viability of Agro- processing Industries in Himachal Pradesh. Agricultural Economics Research Review, 23, 515- 522.
Shirzour. Z. (2006). [Industry-level analysis of the advantages of Khorasan province (Persian)]. M.Sc. thesis Mashhad: Ferdowsi University of Economics.
Tabibian, S.M.(2010). Macroeconomics, 9th edition, Institute for Advanced Studies in Planning and Development, Tehran.
Tafazzoli, F.(2016). Macroeconomics: Economic Theories and Policies, 20th edition, Nasr-e-e ney Publication, Teharn.
Vesal, Z. Khajeshahkoohi, A. And Najafikani, A. (2018). [The role of small industries in socio-economic development of rural areas: case of central sector in Fariman County (Persian)].Space economy and rural development quarterly, 6 (19), 61-76.
Zarghami. M. (2002). An economic analysis of investment projects in some selected industries in agriculture. A research project from Institute of Humanities and Social Sciences, Tehran: deputy minister of research and technology of university of jihad.