دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 368-559