دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 368-559