شناسایی معضلات کانال‌های توزیع محصولات باغی (موردمطالعه: سازمان مرکزی میوه و تره‌بار استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی- اسلامی،گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

آسیب‌ها و معضلات کانال‌های توزیع سبب می‌شود که از اثربخشی و کارایی کانال‌های توزیع کاسته شده و نتایج آن به‌صورت کاهش سود توزیع‌کنندگان، تولیدکنندگان و کاهش رضایت مشتریان بروز یابد. باتوجه‌به این، هدف پژوهش حاضر بررسی مسائل کانال‌های توزیع و بازار‌رسانی این‌گونه محصولات است. این پژوهش به کمک روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای تحلیل مسئله اصلی پژوهش به اجرا درآمد. این تحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان میادین میوه و تره‌بار و تعدادی از مدیران شرکت‌های حمل‌و‌نقل و توزیع محصولات باغی استان تهران است؛ نمونه‌ها به تعداد 18 نفر و با روش گلوله‌برفی و از بین کارکنان و مدیران سازمان مرکزی میوه و تره‌بار و شرکت‌های حمل‌و‌نقل مرتبط در استان تهران و جهاد کشاورزی و همچنین کارشناسان و خبرگان جهاد کشاورزی و باغداران گرامی، انتخاب شده‌اند که با روش تحلیل ‌تِم بررسی شده است. درنهایت با تحلیل مصاحبه‌ها ، معضلات کانال‌های توزیع و بازار‌رسانی به دو دسته مستقیم و غیر‌مستقیم دسته‌بندی شده که به‌ترتیب عوامل مستقیم شامل شبکه حمل‌ونقل، انبار و نگهداری، توزیع و پخش، بسته‌بندی و عوامل غیر‌مستقیم شامل واردات، کشاورزی سنتی و سیاست‌های اجرایی هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که واسطه‌گری بی‌قیدوبند، نبود سیستم رسمی و قانونمند توزیع و نظام حمل‌و‌نقل فرسوده و ناکارآمد از مشکلات اساسی کانال‌های توزیع محصولات باغی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Armstrong, G. (2008). Principles of marketing. Financial Times/Prentice Hall.
Baker, M. J. (2014). Marketing strategy and management. Palgrave Macmillan.
Boso, N., Story, V. M., & Cadogan, J. W. (2013). Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy. Journal of Business Venturing, 28(6), 708-727.
Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management. Pearson UK.
Dekker, R., Fleischmann, M., Inderfurth, K., & van Wassenhove, L. N. (Eds.). (2013). Reverse logistics: quantitative models for closed-loop supply chains. Springer Science & Business Media.
Farajzadeh, Z. (2009), The role of marketing of agricultural products in the rural taaonihai in Iran.
Gervais, A. (2015). Product quality and firm heterogeneity in international trade. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 48(3), 1152-1174.
Hollensen, S. (2015). Marketing management: A relationship approach. Pearson Education.
Kotler, P., Keller, K. L., Manceau, D., & Hémonnet-Goujot, A. (2015). Marketing management (Vol. 14). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R., & Leone, R. P. (2011). Is market orientation a source of sustainable competitive advantage or simply the cost of competing?. Journal of marketing, 75(1), 16-30.
Leppäkoski, E., Gollasch, S., & Olenin, S. (Eds.). (2013). Invasive aquatic species of Europe. Distribution, impacts and management. Springer Science & Business Media.
Mabert, V. A., & Venkataramanan, M. A. (1998). Special research focus on supply chain linkages: challenges for design and management in the 21st century. Decision Sciences, 29(3), 537-552.
Mayer, T., Melitz, M. J., & Ottaviano, G. I. (2014). Market size, competition, and the product mix of exporters. The American Economic Review, 104(2), 495-536.
Pettijohn, C. E., Pettijohn, L. S., & Taylor, A. J. (2002). The influence of salesperson skill, motivation, and training on the practice of customer-oriented selling. Psychology & Marketing, 19(9), 743-757.
Raei jadidi, m., sabohi; sabooni, M. (2009). planning for agronomic traits using multiple fuzzy hedfh planning model, Journal of sustainable agricultural knowledge, vol. 11-22, no. 1, 2.20.
Rahbar, E., & Abdul Wahid, N. (2011). Investigation of green marketing tools' effect on consumers' purchase behavior. Business strategy series, 12(2), 73-83.
Rexhausen, D., Pibernik, R., & Kaiser, G. (2012). Customer-facing supply chain practices—The impact of demand and distribution management on supply chain success. Journal of Operations Management, 30(4), 269-281.
Stark, J. (2015). Product lifecycle management. In Product Lifecycle Management (pp. 1-29). Springer International Publishing.
Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2014). The handbook of logistics and distribution management: Understanding the supply chain. Kogan Page Publishers.
Ryan Gery w. (2003). techniques to identify themes, sage  publication, University of Florida.
Tavassoli, B. (2008). A survey of marketing agricultural products tnegnahay, Loaders, master's thesis.
Thomas D. R. (2003). A general inductive approach for qualitative data analysis, university of Auckland, New Zealand.
Urde, M., Baumgarth, C., & Merrilees, B. (2013). Brand orientation and market orientation- from alternatives to synergy. Journal of Business Research, 66(1), 13-20.
Zare, Sh., (2007). Economic study of production and marketing of agricultural products in Fars province, Loaders, master's thesis, Faculty of Agriculture, University of Shiraz.