پیامدهای اجاره‌داری نقدی در ماهیدشت کرمانشاه: تقابل دیدگاه‌های مارشالین و چئونگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

اجاره‌داری نقدی در کشور، به‌ویژه در مناطق مستعد و حاصلخیز با روند رو به رشدی در حال افزایش است. استان کرمانشاه  به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی در کشور از این قاعده مستثنا نبوده است. به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر کشاورزان منطقه ماهیدشت شهرستان کرمانشاه اقدام به اجاره دادن اراضی خود نموده‌اند. از این رو در پژوهش کیفی حاضر سعی شد به بررسی پیامدهای گسترش این رویداد در منطقه ماهیدشت پرداخته شود .برای این منظور از تکنیک تحلیل رویداد (ETA) استفاده شد. داده‌های موردنیاز از طریق مصاحبه عمیق انفرادی غیر ساختا‌رمند، گروه‌های متمرکز، بحث گروهی با 32 نفر از موجران و مشاهدات مستقیم جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد گسترش پدیده اجاره‌داری دارای دو دسته پیامد زیست‌محیطی و فرهنگی اجتماعی در منطقه موردمطالعه است. در حیطه مسائل زیست‌محیطی مشکلاتی که ایجاد می‌گردد عبارت از: تغییر ساختار و بافت خاک، تغییر در کمیت و کیفیت منابع آب و بروز آفات و بیماری‌های گیاهی و در بخش فرهنگی- اجتماعی شامل مواردی از قبیل: افزایش روند مهاجرت از روستا، ایجاد معضلات اجتماعی در سطح روستا و افزایش درگیری‌های حقوقی بین مالک و مستأجر است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که طبق نظریه مارشالین نظام اجاره‌داری و گسترش آن می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Benina, s., Ahmed b, M., Penderce, j.& simoon Ehuid, S. (2005). Developent of land rental markets and agricultural productivity growth: the case of northern Ethiopia. Journal of African economics.14(1): 21-54.
Carter, M. R & Olinto, P. (1998). Do the poor but efficient survive in the land market? Capital access and land accumulation in Paraguay. Paper presented at the 21st international Congress of the Latin American Studies Association, 24-26 September 1998, Chicago, 27 pp.
Chamberlin, J., & Ricker-Gilbert, J. (2016). Participation in Rural Land Rental Markets in Sub-Saharan Africa: Who Benefits and by How Much? Evidence from Malawi and Zambia. American Journal of Agricultural Economics, 98(5): 1507-1528.
Daneshvar kakhki, M., Karbasi, A., Afshar panah, A. (2000). Investigating the Status of operations System in the agricultural units of the Astan Quds Razavi. Agricultural economic & development. 8(29): 200-185.
Deininger, K. & Feder, G. (2001). Land Institutions and Land Markets, in: B. Gardner, G. Rausser (Eds.), Handbook of Agricultural Economics, Volume 1, North Holland, Amsterdam. 288–331.
Faruqee. R. & K. Carey. K. (1997). Research on Land Markets in South Asia: What Have We Learned? Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, D.C. (1997) 19 pp
Foudi, S. (2012). The role of farmers' property rights in soil ecosystem services conservation. Ecological Economics, 83, 90-96.
Fukunaga , K. & Huffman , W, E. (2009). The Role of Risk and Transaction Costs in Contract Design: Evidence from Farm Land Lease Contracts in U.S. Agriculture. American journal of Agricultural Economics.91(1): 237-249.
Geravandi, Sh. (2015). Explaining the Sustainability of land use System in Kermanshah province. Kermanshah, Iran: Department of agricultural extension & education. Razi university publishing.
Ghanbari, M. & Zarafshani, K. (2015). Why farmers in Kermanshah province lease their agricultural land. 3th National conference research about environment & agriculture in Iran. Retrieved from https://www.civilica.com.
Jin, S. & Jayne, Th. S. (2013). Land Rental Markets in Kenya: Implications for Efficiency, Equity, Household Income, and Poverty. Land Economics. 89(2):246-271.
Lahsaei zadeh, A. (2008). Iran Sociology of agriculture, Samt Publication. 332 pp.
Micha, E., Tsakiridis, A. & Ragkos, A. (2018). Assessing the importance of soil testing in fertilizer use intensity: an econometric analysis of phosphorus fertilizer allocation in dairy farm systems. 30th international conference of Agricultural Economists. July 28- Agust. 2.2018. Vancouver
Mosher, G. A. & Keren, N. (2011). Analysis of Safty Decision- Making Data Using Event Tree Analysis. 2011 ATMAE Annual Conference,
Pender, J. & Fafchamps, M. (2001). Land lease markets and agricultural efficiency: theory and evidence from Ethiopia. International food policy research institute.1-64.
Rahman, K. M. A. & Zhang, D. (2017). Socio-economic Factors Affecting Fertilization Sustainability in Bangladesh: Effects of Traditional Way of Fertilization and Rental Land Farming.
Riddel, j. (2000). Agricultural land lease and the development of European member nations. Sustainable development department(sd). Food and agriculture organization of the united nation (FAO).1-7
Soltani, Gh. & Najagh, B. (1983). Agricultural economics, Academic publishing center.
Valad Khan, M., Azimi, F. & Behzad, A. (2017). Investigating the effect of climate data in the water supplies on fluctuations of groundwater level of Mahidash using GIS. Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management. 3(1): 43-59.
Yelsang, F. D. (2013). Agricultural Land Use Conflict Between Landlords and Migrant Farmers in Ghana: An Examination of Issues Affecting Dagara Migrants in the Brong Ahafo Region. European Scientific Journal (ESJ). 9(29): 381-402.
دوره 11، شماره 2
شهریور 1399
صفحه 384-395
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399