دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 214-409