دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 214-409 
2. مفهوم‌سازی پدیدارشناسانه هسته نهادی برنامه‌ریزی فضایی راهبردی کیفیت محیطی روستاهای شهرستان کازرون

صفحه 234-249

علی پورقیومی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ علی عسگری؛ علی گلی


3. عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

صفحه 250-269

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری