دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 214-409