پیامدهای اجاره داری نقدی در ماهیدشت کرمانشاه: تقابل دیدگاه های مارشالین و چئونگین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

2 عضو هیات علمی و استادیار. گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی- گروه ترویج ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران

چکیده

اجاره داری نقدی در سالیان اخیر در ایران گسترش یافته است؛ به ویژه در مناطق مستعد و حاصلخیز نمود بیشتری داشته است. در این میان استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی در کشور از این قاعده مستثنی نبوده است. طی سالهای اخیر کشاورزان منطقه ماهیدشت شهرستان کرمانشاه اقدام به اجاره دادن اراضی خود نموده اند، این امر منجر به ایجاد مشکلاتی از جمله: استفاده بی رویه از آب و به خطر افتادن منابع آبی، استفاده از سموم نامناسب و آلوده شدن خاک شده و به دنبال آن در آینده نه چندان دور آلودگی آب های زیر زمینی، افزایش بیکاری و افزایش مهاجرت از روستا به شهر، شده است لذا هدف از این پژوهش کیفی بررسی پیامد های گسترش اجاره داری در منطقه ماهیدشت است .برای این منظور از تکنیک تحلیل رویداد (ETA) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق انفرادی غیر ساختا‌رمند، گرو‌ه های متمرکز، بحث گروهی با 32 نفر از موجران منطقه و مشاهدات مستقیم جمع آوری شد. به طور کلی نتایج نشان داد گسترش پدیده اجاره داری دارای دو دسته پیامد زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی در منطقه مورد مطالعه می باشد. در حیطه مسائل زیست محیطی مشکلاتی که ایجاد می گردد عبارت از: تغییر ساختار و بافت خاک، تغییر در کمیت و کیفیت منابع آب و بروز آفات و بیماری‌های گیاهی و در بخش فرهنگی- اجتماعی شامل مواردی از قبیل: افزایش روند مهاجرت از روستا، ایجاد معضلات اجتماعی در سطح روستا و افزایش درگیری های حقوقی بین مالک و مستاجر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1398