شناسایی عوامل پیش‏ برنده و بازدارنده پذیرش طرح یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی (مورد مطالعه: گندم‏ کاران شهرستان شوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

3 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.

4 دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

اجرای طرح یکپارچه‏ سازی اراضی با هدف تجمیع قطعات پراکنده کشاورزان خرده‏ مالک و به حداقل رساندن تعداد آن‌ها سابقه‏ای طولانی دارد اما پذیرش اجرای این طرح توسط جامعه کشاورزان تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار دارد که بایستی در اجرای طرح یکپارچه ‏سازی مدنظر قرار گیرد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش طرح یکپارچه‏ سازی اراضی است تا بتوان راهکارهای مناسب جهت اجرای مطلوب این طرح را ارائه نمود. جامعه آماری این تحقیق را گندم‏کاران شهرستان شوش از توابع استان خوزستان تشکیل داد (2000=N). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان322 نفر برآورد شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین کشاورزان مناطق روستایی شهرستان شوش انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظرات گروهی از پژوهشگران دانشگاهی و متخصصان حوزه مدیریت اراضی موردبررسی، بازبینی و اصلاح قرار گرفت. جهت برآورد تأثیر متغیرهای مختلف بر روی پذیرش طرح از الگوی لوجیت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای میزان درآمد، مالکیت ماشین‏های کشاورزی، داشتن شغل غیرکشاورزی، فاصله بین قطعات، سطح تحصیلات، شرکت در کلاس‌های ترویجی و داشتن آگاهی نسبت به مزایای طرح تأثیر مثبت و معنی‌داری بر پذیرش طرح یکپارچه‏ سازی اراضی از سوی گندم‏کاران دارد و در مقابل متغیرهایی همچون میزان تجربه کشاورزان، تعداد قطعات، میزان وام دریافتی و تعداد اعضای خانوار دارای اثر منفی بر احتمال پذیرش این طرح هستند. نتایج حاصل از مدل ADOPT نشان داد که3/9 سال زمان لازم هست تا طرح یکپارچه‏ سازی در شهرستان شوش توسط 98 درصد کشاورزان موردپذیرش قرار بگیرد. در پنج سال اول شروع طرح در شهرستان شوش 2/66 درصد از کشاورزان این طرح را پذیرش خواهند نمود. لازم به ذکر است که چهار سال زمان لازم است برای اینکه 50 درصد کشاورزان موردمطالعه طرح را بپذیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahmadi A, Amini A.(2008) Factors Affecting Requests for Land Consolidation Projects in the Opinions of Experts in Kermanshah and Lenjanat Region in Isfahan. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 11 (42) :283-296. (In Farsi).
AliBaygi, A., GhambarAli, R. (2014). Exploring Attitudes towards Land Consolidation Impacts in Kermanshah Province: An Application of Q- Methodology. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 10(1), 75-88. (In Farsi).
Amirnejad H, Rafiee H (2009). Determination of Effective Factors in Land Consolidation Adoption by Rice Producers in Elected Villages of Mazandaran Province. Journal of Water and Soil Science (Science and Technology of Agriculture and Natural Resources). 13 (48): pp 329-338. (In Farsi).
Backman, M. (2002), "Rural development by land consolidation in Sweden". Federationinternational des geometres (FIG) XXII international congeress, washington, D. C. 19-26 April 2002.
Bahadur K.L. and Siegfried B. (2004).Technology adoption and household food security, analyzing factor determining technology adoption and impact of project intervention: A case smallholder peasants in Nepal. Paper prepared for presentation at the DeutscherTropentag, 5-7 October 2004, Humboldt University, Berlin.
Bessant, J., & Tidd, J. (2013). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. Wiley.
Coelho, J.C. Portela, J. Pinto, P.A. (1996). A social approach to land consolidationschemes: a Portuguese case study: the Valenc ¸ a Project. Land Use Policy 13, 129–147.
Crecente, R. Alvarez, C. Frau, U. (2002). Economic, social and environmental impactof land consolidation in Galicia. Land Use Policy 19 (2), 135–147.
Demetriou, D. (2013). The development of an integrated planning and decision support system (IPDSS) for land consolidation. Springer Science & Business Media.
Di Falco, S., Penov, I., Aleksiev, A., & Van Rensburg, T. M. (2010). Agrobiodiversity, farm profits and land fragmentation: Evidence from Bulgaria. Land use policy, 27(3), 763-771.
Einali, J. (2014). Assessing the Role of Social Capital in Agricultural Land Consolidation Case study: Hesar e Valiasr County, Avaj Township. Journal of Rural Research, 5(2), 375-396.
Ertunç, E., Çay, T., & Haklı, H. (2018). Modeling of reallocation in land consolidation with a hybrid method. Land Use Policy, 76, 754-761.
Gajendra, S. Nirola, G. Gopal. Thapa, G (2005). Impact and causes of land consolidation in south Asia. Journal of Land Use policy. 22(2005): 358-372.
Gergievski, K. (2005), "Land Consolidation as one of the modes for the enlargment of agricultural land in Macedonia". Journal of Central Europe Agriculture, VOL. 6, NO, 4, PP. 562-574.
Ghadimi, S., Eshaghi, S., Nasrabadi, P., Azami, M. (2013). A Review of Reasons for Rejection of Integration of Land, And A Presentation of Approaches to the Integration of Agricultural lands (Case study: Rural District, North Zayandeh Rood River, City of Friedan). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 43(4), 661-675. doi: 10.22059/ijaedr.2013.51352. (In Farsi).
Gonzalez, X.P. Alvarez, C.J. Crecente, R. (2004). Evaluation of land distributions withjoint regard to plot size and shape. Agricultural Systems 82 (1), 31–43.
Guanghui, J. Xinpan, W. Wenju, Y. Ruijuan, Z. (2015). A new system will lead to an optimal path of land consolidation spatial management in China. Land Use Policy 42. PP 27–37.
Gujarati D. (2010). Principles of Econometrics. Tehran, Iran, Tehran University publishing; pp. 80.(In Farsi).
Guo, B. Jin,X. Yang, X. Guan, X. Lin, Y. Zhou, y. (2015). Determining the effects of land consolidation on the multifunctionlityof the cropland production system in China using a SPA-fuzzy assessment model. European Journal of Agronomy. Vol 63. Pp 12-26.
Heckman j. (2010). Building Bridges Between Structural and Program Evaluation Approaches to Evaluating Policy. Journal of Economic Literature; 48(2): 356-398.
Huang, Q. Li, M. and Z. Chen. (2010). Land Consolidation: An Approach for Sustainable Development in Rural China, AMBIO, No, 40, pp: 93–95.
Jamshidi, A., Teimoori, M., Jamshidi, M. (2012). Analysis of factors affecting land fragmentation in Shirvan Chardavol County, and provision of appropriate reorganizing mechanisms. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42-2(3), 367-378. (In Farsi).
Javan, J., Saboonchi, Z. (2012). Analytical Investigation of effective factors on agricultural land fragmentation and land consolidation challenges (case study: Neishabour plain). Journal of arid regions geographic studies. Volume 2, Number 8 (10-2012). Pp 1-19. (In Farsi).
Kalantari, K., Hoseini, M., Abdolahzadeh, G. (2005). Land consolidation and reorganizing with eastern European countries experiences. Rural and development quarterly. VOL 4, PP 67-130. (In Farsi).
Kawasaki, K., (2010). The costs and benefits of land fragmentation of rice farms in Japan. Aust. J. Agric. Resour. Econ. 54, 509–526.
Khalid, H., & Yusuf, M. D. (2012). Resource management: Fragmentation of land ownership and its impact on sustainability of agriculture. 11Annual symposiums on sustainability science and management, 9-11 Jul. Terengganu, Malaysia.
Koundouri, P., Nauges, C., & Tzouvelekas, V. (2002). Endogenous technology adoption under production risk: theory and application to irrigation technology. CSERGE Publications: London, UK.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Kuehne, G., Llewellyn, R., Pannell, D. J., Wilkinson, R., Dolling, P., Ouzman, J., & Ewing, M. (2017). Predicting farmer uptake of new agricultural practices: A tool for research, extension and policy. Agricultural Systems, 156, 115-125.
Lices, A. Cerjak, M. Pintar. (2005). The influence of the land consolidation on the ecological elements in the rural landscape. The 6th international conference "environmental engineering". Vilnius, lithuania, may 26th – 27th. Proceeding CD. ISBN 9986-05-858-9.
Long, H.L. (2014). Land consolidation: an indispensable way of spatial restructuringin rural China. J. Geogr. Sci. 24 (2), 211–225.
Long, H.L. Li, Y.R. Liu, Y.S. Woods, M. Zou, J. (2012). Accelerated restructuring in ruralChina fueled by ‘increasing vs. decreasing balance’ land-use policy for dealingwith hollowed villages. Land-use Policy 29, 11–22.
Malekzadeh, A. (2017). Shoush County won the first place in wheat production in the Iran. Tasnim News Agency. https://tn.ai/1427017
Medonos, T., Vilhelm, V., Hruska, M., Jelinek, L. (2011). What determines the Czech land market prices? Some regional findings. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics 3 (4), 41–53.
Moradei, M., Falsoleiman, M., Abtahineia, A. (2013). Recognition of Effective Factors on Farmers will to Take Part in Farming Land Consolidation Plan Performance Case: Khoosf Township. Geography and Development Iranian Journal, 11(32), 89-102. DOI: 10.22111/gdij.2013.1166. (In Farsi).
Nguyen, T. Cheng, E. & Findlay, C. (1996). Land fragmentation and farm productivity in China in the 1990. China Economic Review, 7(2), 169-180.
Rezaei moghaddam, K, Rahimi, S, Bakhshoodeh, M. (2014). Individual, Economic, Social, Environmental and agronomic factors affecting adoption of agricultural land consolidation by wheat growers in shiraz county, journal of agricultural economics research summer 2014, volume 6, Number 2 (22); Page(s) 141 To 163. (In Farsi).
Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. (1971). Communication of Innovations; a Cross-Cultural Approach.
Roosta, K., Teimoori, M. (2009). Prioritizing Preventive Factors in Performing Land Consolidation Plan in South Khorasan Province (A Case Study in Darmian City). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 40. (In Farsi).
Saini, A. S. (1995), "Impact of consolidation on thechnology adaption and inequalities in Himachal Pradesh Bihar". Journal of Agricultural Marketing, VOL. 3, NO. 3, PP. 242-248.
Shokati Amghani, M (2018). Designing an appropriate strategy of reorganizing fragmentation and dispersion of arable lands in East Azarbaijan province, Iran. A thesis submitted to the Graduate Studies Office in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Development, University of Tehran. (In Farsi).
Shokati Amghani, M., Kalantari, KH., Asadi, A., Shabanali Fami, H. (2018). Investigate of affecting factors on land fragmentation in east azerbayjan province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, Vol 49-2, NO 2. (In Farsi).
Sklenicka, P. (2006). Applying evaluation criteria for the land consolidation effectto three contrasting study areas in the Czech Republic. Land-use Policy 23 (4), 502–510.
Sklenicka, P. (2016). Classification of farmland ownership fragmentation as a cause of land degradation: A review on typology, consequences, and remedies. Land Use Policy, 57, 694-701.
Sklenicka, P., Molnarova, K., Pixova, K.C., Salek, M.E., (2013). Factors affecting farmland prices in the Czech Republic. Land Use Policy 30 (1), 130–136.
Tavassoli, MR. (2000). Investigating the Effect of Equipping, Modernization and Integration of Land in Traditional Mazandaran Rice Fields on Rice Production Performance, Master's Thesis. Governmental Education Management Center. Northern Region. Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources of Sari. (In Farsi).
Todaro, M. P. (1985). Economic Development in the Third World: An introduction to problems and policies in a global perspective.3rd edition.
Van Dijk, T. (2007). Complications for traditional land consolidation in Central Europe. Geoforum 38 (3), 505–511.
Vasisht A. (2004). Logit and Probit Analysis http://www.iasri.res.in/ebook/EBADAT/6-Other20%useful%20Techniques/5-logit%20and%20probit, (assessed: April 5, 2004).
Wittlingerova, Z. Kriz, L. (1998). The effect of anthropogenic activities on the chemicalproperties of groundwaters. Rostlinna Vyroba 44 (2), 321–324.
Yousefi A, shahabinejad M, mini A.(2015) Assessing Farmers' Willingness to Participation in Land Consolidation Projects in Meymeh District, Isfahan. Researches in Geographical Sciences. 15 (37):7-24. (In Farsi).
Yucer, A. A., Kan, M., Demirtas, M., & Kalanlar, S. (2016). The importance of creating new inheritance policies and laws that reduce agricultural land fragmentation and its negative impacts in Turkey. Land Use Policy, 56, 1-7.
Zarifian, S., Damavandi, A., & Sadi, H. (2013). Identification the Effecting Factors on Land Amalgamation Adoption by Farmers of Kabutarahangh County of Hamedan Province. Agricultural Economics & Development, 26(4), 237-243. doi:10.22067/jead2.v1391i4.19892. (In Farsi).