مفهوم‌سازی پدیدارشناسانه هسته نهادی برنامه‌ریزی فضایی راهبردی کیفیت محیطی روستاهای شهرستان کازرون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترا، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت بحران، دانشکده هنرهای آزاد و مطالعات حرفه‌ای، دانشگاه یورک، یورک، کانادا.

5 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

پژوهش کنونی به دنبال مفهوم‌سازی هسته نهادی با رویکردی استفهامی - قیاسی در برنامه‌ریزی فضایی کیفیت محیطی روستاهای سُمغان و مُله‌انبار است. خط‌مشی‌های برنامه‌ریزی در این سکونتگاه‌ها بدون مشارکت بهره‌وران و بیشتر از بالا به پایین بوده که پیامدهای اجرای این سیاست‌ها بی‌توجهی به بن‌مایه درونی جریان‌های فضای زیست (شهروندان، فعالیت و کسب‌وکارها) با کیفیت محیطی پایین بوده است. همچنین تخصص‌محوری و بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی‌ توسعه پایدار فضایی روستاهای مزبور و وجود رویکرد غالب کالبد‌ی که به جریان‌های اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و اکولوژیکی توجه لازم نداشته‌اند. هدف از انجام این پژوهش تدوین فرآیند مفهوم‌سازی هسته نهادی کیفیت محیطی برنامه‌ریزی فضایی بر پایه رویکرد مشارکتی و ذی‌نفعان روستایی است. این پژوهش که به روشی کیفی و رویکردی پدیدارشناسی در دو روستای سُمغان و مُله‌انبار و با مشارکت 42 تن از ذی‌نفعان این دو روستا با توجه به تجربه‌های زیسته آن‌ها به این موضوع پرداخته است که در طی پژوهش با تمرکز بر گروه‌های‌ روستایی و آیین و الگوهای رفتاری زندگی روزانه آن‌ها در قالب کارگاه‌های مشارکتی و با روش گلوله‌‌برفی به مطالعه کیفیت محیطی پرداخته است، افزون بر آن در چهارچوب این دو رویه روش برنامه‌ریزی از رویکردهای ارزیابی مشارکتی کیفیت محیطی، ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی به تحلیل مفهوم‌ها پرداخته شد که با ابزارهایی مانند مصاحبه، بحث گروهی در چهارچوب مفاهیمی با 9 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و 9 کارگاه مشارکتی به سرانجام رسیده است که هسته‌ نهادی آن از دیدگاه مشارکت‌کنندگان تعریف روستا، کیفیت ارزش‌ها، دانش، راهبری، برنامه‌ریزی راهبردی، یکپارچگی، پیوندهای روستایی شهری و حقوق شهروندی تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aynali, J., Bouzar Jomhori, Kh., Nazari Sheikhi, M., Dahbanzad, A., Roumiani, A. (2017). Analysis of the role of public spaces in improving the vitality Quality of villagers, case study villages in Alshatar, Human Settlement Planning Studies, Volume 12, Issue 3.
Akbarian Ronizi, S.R., & SheikhBiglou, R. (2015). Assessing the quality of the environment of tourist villages (Case study: Asara district- Karaj County, Journal of Rural Research Volume 6 Summer 2015 No. 2
Albrechts, L. (2010). Making Strategies in Spatial Planning: Knowledge and Values, Springer Dordrecht Heidelberg London New York.
Ali, L., & Avdic, A. (2016). A Knowledge Management Framework for Sustainable Rural Development: the case of Gilgit-Baltistan, Pakistan, Int'l Conf. Information and Knowledge Engineering, IKE'17.
AliPour, R., Khademi, M., Senmari, M., Rafieian, M. (2012). Environmental Quality Indicators for Identification of Priority Interventions in the city worn-out texture of Lengeh Port, Journal of Bagh-e-Nazar., No. 20, pp 13-22.
Ameri, A. (2007). Environmental Health in Islam, Journal of Medicine and Cultivation, Vol 16, No 66-67 & 66.
Anabestani, A., & Ahmadzadeh, S, (2013). An Intergenerational Difference Study on the Situation of Religiousness in Rural Settlements, Case Study Farhang farzaneh, Mashhad, Iran Social Development Studies Journal, Vol. 6, No 1.
APO. (2002). role of local communities and institutions in integrated rural development, Report of the APO Seminar on Role of Local Communities and Institutions in Integrated Rural Development held in Islamic Republic of Iran, 15-20 (ICD-SE-3-01).
Azimi Amoli, J., & Eftekhari, A.R. (2015). Rural Governance (Sustainable Development Management), Tehran, SAMT Publishing.
Barati, N., & Kakavand, E. (2013). Comparative assessment of the quality of the urban environment living environment with a view to the subjective image of citizens (Case study: Qazvin city), Journal of Fine Arts, Architecture and Urbanity, No. 3, pp. 32-25.
Barrett, R. (2013). The Fundamentals of Values-Based Leadership, Barrett Values Centre.
Bobby Dale Thomas. (2006). An Empirical Investigation of Factors Promoting Knowledge Management System Success, Texas Digital Library: introduction to the special issue on “Theses and Dissertations”, August.
Bole, D. (2013). Cultural values and sustainable rural development: A brief introduction, DOI: 10.3986/AGS53401, UDC:911.373:338.483.12(4) COBISS: 1.03.
Bouzarjomhori, Kh., Eftekhari, A.R. (2004). An Analysis of the Status of Indigenous Knowledge in Rural Sustainable Development, Journal of the Planning of Spatial Planning, Volume 9, Issue 1.
Chambers, R. (1997). Rural Development Prioritizing the Poor (Protecting the vulnerability Groups), translated by Mostafa Azkia, Tehran: Tehran University Press.
Chatterjee, S. (2016). Leadership, Women Leadership and Rural Development, The International Journal of Humanities & Social Studies, Vol 4 Issue 3.
Claus, L.K. & Morilas, L.R. (2018). The Right to the Pursuit of Happiness and the Right to Access Medical Treatment: Recent Developments in Brazilian Jurisprudence, PHRG 2(1), DOI:10.14658/pupj-phrg-2018-1-6.
Creswell, J. (2012). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches: Narrative, phenomenology, Grounded theory, ethnology, and case study, Ttranslated By H, Danaeifard & H, Kazemi, 2Th Edition, Saffar-Eshraghi, Publishing.
Eftekhari, A.R. (2015). Environmental Quality Management System in Rural Areas, PhD Course Booklet, Tarbiat Modares University.
Eftekhari, A.R., Badri, S.A., Pourtaheri, M. (2011). Participatory Methodology in Physical Planning of Rural Settlements, First Edition, Tehran: Islamic Revolutionary Housing Foundation.
Eftekhari, A.R., Sajasi GHeidari, H., Razavi, S.H. (2010). Strategies for Agricultural Entrepreneurship Development in Rural Regions, Case Study of Khodabandeh Villages, Journal of Village and Development, Vol 13, No 3.
Eftekhari, A.R., Arefnia, Kh., Sajasy Gheidari, H., Firouznia, Gh., Sadeghlou, T., Dyyani, L., Fatahi, A. (2010). Development Strategies for Sustainable Development in Iran, iournal of Geography (Scientific Research Institute of Geographical Society of Iran, Vol 8, No 25.
Eftekhari, A.R, & Mahdavi, D. (2006). Rural Tourism Development Slotions Using SWOT, Small Lavasanat, Journal of Moderator of Humanities, Vol 10, No 2.
FAO. (2005). An approach to rural development: participatory and negotiated territorial development (pntd, pntd Methodological Approach.
FAO. (2005). Improving information flows to the rural community, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND FINANCE
Fassinger, R.E., & Shullman, S.L. (2017). Leadership and Counseling Psychology, The Counseling Psychologist, Vol. 45(7) 927964, DOI: 10.1177/0011000017744253.
Firouznia, GH., & Eftekhari, A.R. (2003). The position of the village in the process of national development from the point of view of a number of experts, Tehran: Rural Development Institute of Iran.
Gilaninia, R. (2015). village, villagers and rural development, singaporean journal of business economics, and management studies vol.3, no.6.
Gilliam, C.C., Chandler, M.A., Al-Hajjaj, H.A., Mooney, A. N., Vakalahi, H.F.O. (2016). Intentional Leadership Planning and Development: The Collective Responsibility to Educate More Social Work Leaders, advances in social work, Vol. 17 No. 2 (Fall 2016), 330-339, DOI:10.18060/18606.
GO, F.M., Trunfio, M., Lucia, M.D. (2013). Social capital and governance for sustainable rural development, Studies in Agricultural Economics, No, 115, pp104-110, http://dx.doi.org/10.7896/j.1220
Hajienjad, A., Rafieian, M., Zamani, H. (2011). Evaluation and ranking of factors affecting the level of citizens' satisfaction on the environmental quality of life, Case study: Comparison of old and new textures in Shiraz), Journal of Human Geography Researches, No. 77, pp 129-143.
HezarJeribi, J., & SafariShali, R. (2009). An Survey of the Factors Affecting the Social Confidence of Citizens, Journal of Applied Sociology, 20th, No 36.
Home & Community Agency. (2011). Transforming Communities by changing the way welead, University of Birmingham.
Kaufman, E.K., Rudd, R.D. (2006). Rural Leadership Development: A Synthesis of Research, Journal of Leadership Education Volume 5, Issue 3.
Kołomycew, A., & Kotarba, B. (2017). Leadership style, political interest and rationality of municipal executive bodies in the implementation of public policies: the case of Poland, Challenges of the Future, leto, year 2, number 3, str, pp. 121–136.
Kolzow, D.R. (2014). leading from within: Building Organizational Leadership Capacity, from https://www.iedconline.org/clientuploads.
Koukhaei, T., & Masnavi, M. (2015). Designing Urban Landscape Ecological Infrastructures Using AWOP to Improve Quality of Urban Life, Case Study Tehran Municipality 2 Region), Journal of Ecological Studies, Vol 40, issue. 3, pp 559-572.
Landini, F., Ernest Long, N., Leeuwis, C., Murtagh, S. (2014). Theoretical Guidelines for a Psychology of Rural Development , cuad. desarro. rural, bogota (colombia) ii (74).
Liu, Y. (2015). The Review of Empowerment Leadership, School of Management, Jinan University, Guangzhou, China.
Lopez, M., Pastor, R. (2015). Development in rural areas through capacity building and education for business, Social and Behavioral Sciences 197 pp 1882 – 1888.
Magzan, M. (2011). The Art Of Participatory Leadership: a tool for social and organisational development and change, journal of engineering management and competitiveness (JEMC) Vol. 1, No. 1/2.
Marsousi, N. (2004). Spatial Analysis of Social Justice in Tehran. Case Study of Tehran Municipality, Phd dissertation of Tarbiat Modarres University, Supervised by Hossein Shakouei Phd.
Miranda Ribeiro, F., & Kruglianskas, I. (2015). Principles of environmental regulatory quality: a synthesis from literature review, , journal of Cleaner Production, No 96, 58-76.
Molina-Azorin, Jose F., Jose Tari, J., Pereira-Moliner, J., Lopez-Gamero, María D., Pertusa-Ortega, Eva M. (2015). The effects of quality and environmental management on competitive advantage: A mixed methods study in the hotel industry, journal of Tourism Management, No 50, pp 41-54.
Motaveseli, M., (2010). Economic Development Concepts, Theoretical Principals, The Institutionalism Approach and Methodology, Tehran, Samp Publishing.
Nanjundeswaraswamy T.S., & Swamy, D.R. (2014). Leadership styles, Advances in Management, Vol. 7(2).
Nasirslami, M., & Sowhangir, S. (2013). Solutions for Improving the Quality of Human Interaction and the Environment on Each Other with the Environmental Psychology Approach, Journal of Psychological Researches, Vol 5, Issue 19.
Nimlyata, Pontip S., & Kandar, M. Z. (2015). Appraisal of indoor environmental quality (IEQ) in healthcarefacilities: A literature review, journal of Sustainable Cities and Society, No 17, pp 61–68. occasional paper, Rome.
Pourtaheri, M., & Eftekhari, A.R. (2004). An Analysis of the Role of Rural and Urban Interactions in the Development of Rural Areas of Qazvin Province, Moderator of Humanities, Vol 8, No 4.
Pourtaheri, M., Eftekhari, A.R., Fattahi, A. (2011). Evaluation of quality of life in rural areas, Case study of North Khaveh rural district, Lorestan province, Human geography research, No 76.
Rafieian, M., & Pourmohammadi, M. (2011). Assessing the environmental quality surrounding Masoumeh's shrine with using the audience-centered approach, Armanshahr Architecture and Urbanity, No. 9, pp 323-331.
Rahmdel, M. (2005). The Right to Human Privacy, Journal of Faculty of Law and Political Science, No. 70.
Ramezani Baseri, A., & Mirfardi, A. (2015). The Explanation of Institutionalism and Its tendency to the Development, Economic Journal, June and July 2015, Issue 3 and 4, p 134.
Rami, A.A., Abdullah, R., Simin, M.H.A. (2016). influence of leadership in rural community development in the state of terengganu, malaysia, Asian Journal for Poverty Studies 3(1): 47 – 52.
Rastbin, S., Jafari, Y., Yaseman, D., Moazizimehr Tehran, A. (2012). Correlation relationship between the environmental qualities and the continuity of urban life in the Spatal Public, Case study Jolfa of Isfahan, Journal of Bagh-e-Zazar, No. 21, pp 35- 46.
Saedi, A. (2012). Fundamentals of Rural Geography, Samt Publications.
Sajjadzadeh, H., Sharifi, A., Asadi, M.A., Sharifi, N. (2015). Spatial belonging and perception of environmental quality on the level of satisfaction in the traditional neighborhood, Case study, Haji neighborhood of Hamadan, Journal of Urban Research and Planning, Year 6, No. 22, pp. 139 – 152.
Salvia, R., & Quaranta, G. (2017). Place-Based Rural Development and Resilience: A Lesson from a Small Community, Sustainability, doi:10.3390/su9060889.
Saqaii, M., & Javanbakht Qahfarokhi, Z. (2012). The feasibility of rural tourism in North Khorasan, Journal of Tourism Studies, No. 1.
Sartipipour, M. (2008). Village; Desirable Settlment, Journal of Housing and Revolution, Physical Settelment, pp 1-13.
Sasanpour, F., Movahed, A., Shamaei, A., & Mostafavi Saheb, S. (2015). A Study of Effective Components Analysis in Improving Environmental Quality Using Network Analysis Process Technique (ANP), Case Study; Saqez, Journal of Environmental Studies, Volume 41, pp. 143-161.
Sayyadi, H., Falamzari, A., Aalam-al-Hoda, A., Ahmadzadeh, M. (2015). An overview of the models and key factors for the success of knowledge management in organizations, the second transnational conference on information technology and management.
Smid Hribar, M., Ledinek Lozej. (2013). The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta Geographica Slovenica 53 (1). Ljub lja na. DOI: 10.3986/AGS53402.
Streimikiene, D. (2015). Environmental indicators for the assessment of quality of life, journal of Intellectual Economics, No, 9, pp 67–79.
Tabibian, M., & Mansour, Y. (2013). Improvement of environmental quality and life satisfaction in new neighborhoods with prioritizing measures based on residents' opinions, Case study: Kashan, Journal of Environmental Studies, Vo 39, PP 1-16.
Tacoli, C. (2015). The crucial role of rural-urban linlages, the Sahel and Africa week, Milan, http://pubs.iied.org/17281IIED.html.
Talebi, A., & Khoshbin, Y. (2012). Social Responsibility of Youth, Journal of Social Sciences, No. 59.
Tarajko-Kowalska, J. (2012). In the Search of Inspiration-Color and Pattern Harmonies in the Traditional Rural Architecture in Poland, obuda University e- Bulletin Vol. 3, No. 1.
The rurbance project. (2015). Integrated policies and inclusive governance in rural-urban areas, www.rurbance.eu.
Tongchuay, Ch., & Praneetpolgrang, P. (2008). Knowledge Quality and Quality Metrics in Knowledge Management Systems, Fifth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, December 11-12, (pp.21.1-21.2), Bangkok, Thailand.
United National Human Rights. (2012). HUMAN RIGHTS INDICATORS A Guide to Measurement and Implementation, New York and Geneva.
USDA. (2018). Strategic Plan (2018-2022), www.usda.gov.
Van maanen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. London, ontarion, Canada: University of Western Onario.
Vosoughi, M., & Habibi, S. (2013). Indigenous Knowledge; A Step to Localization of Rural Development and Empowerment, Journal of Socio-Cultural Development Studies, Volume 2, No 4, pp 9-26.
Wang, L., Zhou, D., Wang, Y., Zha, D. (2015). An empirical study of the environmental Kuznets curve for environmental quality in Gansu province, journal of Ecological Indicators, no 56, pp 96–105.
Williams, L.L., & Lindsey, M.J. (2011). Rural Leaders and Leadership Development in Pennsylvania, Center for Rural Pennsylvania, a legislative agency of the Pennsylvania General Assembly.
World Bank. (2000). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Yuliastuti, N., & Saraswati, N. (2014). Environmental Quality in Urban Settlement: The Role of Local Community Association in East Semarang Sub-District, journal of Social and Behavioral Sciences, No 135, pp 31 – 35.
Zachary, E. (2000). Grassroots leadership training: A case study of an effort to integrate theory and method. Journal of Community Practice: Organizing, Planning, Development, and Change, 7(1), 71-94.
Zargham Boroujeni, H., Bazrafshan, Sh. (2015). The success rate of community-based rural tourism development from the viewpoint of the local community Case study Asiabsar Village, Behshahr, Journal of Rural Planning and Research, Vol. 5, No 4.
Zarghami, I., Sharghi, A., Olfat, M. (2015). Environmental features affecting the increasing of quality of life of residents of nursing homes Case Study Nursing homes in Shemiranat of Tehran province, Iranian Journal of Architecture Studies, No 7, PP 111-126.