سنجش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (موردمطالعه: دهستان‌های شهرستان‌های کاشمر و بردسکن و خلیل‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مسئولیت‌پذیری اجتماعی ابزاری است برای بحث تعهداتی که یک شرکت باید نسبت به جامعه خود داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر سنجش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌هایی که در زمینه کشاورزی کارآفرین محسوب می‌شوند در 6 بعد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، زیست‌محیطی، قانونی و بشردوستانه را مدنظر قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی از 10 شرکت کارآفرینی روستایی که در زمینه کشاورزی، در شهرستان‌های کاشمر و بردسکن و خلیل‌آباد فعالیت دارند اطلاعات گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، Expert Choice و مدل ویکور فازی مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اکثر شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های موردمطالعه همبستگی زیادی وجود دارد و همچنین در بین شرکت‌های کارآفرینی موردنظر، دو شرکت فخر ترشیز با Q به‌دست‌آمده 256/0 و شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر با Q به‌دست‌آمده 078/0 با تمهیدات خاصی که در بحث اشتغال‌زایی، استاندارد و کیفیت محصول، بسته‌بندی مناسب، بازاریابی دقیق، نگاه زیست‌محیطی، انجام داده‌اند بالاترین رتبه‌ها و شرکت تعاونی خشکبار ارمغان بردسکن با Q به‌دست‌آمده 1، شرکت فرآورده‌های غذایی نگین یاقوت توس با Q به‌دست‌آمده 700/0 پایین‌ترین رتبه‌ها خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Akbari, M, and Faham, E (2016). Investigating the Role of Individual Values and Business Ethics on Corporate Social Responsibility in Agribusiness Agencies, Journal of Iranian Agricultural Economics and Development Research, 47(1),197-209.
Akinyomi, Oladele John. (2013). Survey of corporate social responsibility practices in Nigerian manufacturing sector. International Journal of Research Studies in Management. April, 2(1), 33-42.
Bantel, K., Jackson, S. (2000). Top management and innovations in banking: does the composition of the top team maked difference. Strategic management journal, 7(1), 107-110.
Belal Uddin, M. Riad Hassan, Md. Tarique, K, Md. (2008). Three Dimensional Aspects of Corporate Social Responsibility, Daffodil International University Journal of Business and Economics, 3(1), 199-212.
Brimah. A. Nassir & Olanipekun. W. Damilola & Ibikunle. O. Hassan. (2013). Contributions of Corporate Social Responsibility Practices to National development in Nigeria: The MTN Nigeria Experience. International Journal of Economics and Management. 1(2): 74-81.
Briones Peñalver, A. J., Bernal Conesa, J. A., and Nieves Nieto, C. (2018) Analysis of Corporate Social Responsibility in Spanish Agribusiness and Its Influence on Innovation and Performance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(1): 182– 193. doi: 10.1002/csr.1448.
Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, July-August, available at: www.cbe.wwu.edu/dunn/rprn ts.pyramidofcsr.pdf
Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance,' Academy of Management Review, 4(4): 411-525.
Chandler. D. & Werther. W. B (2006). Strategic Corporate Social Responsibility. SAGE publications. California.
Chrisman, J.J., Chua, J.H., and Sharma, P. (2003). Current trends and future directions in family business management studies: Toward a theory of the family firm. Coleman White Paper Series, (4): 1-63.
Cohen, J. (2007). Philanthropy. In W. Visser, D. Matten, M. Pohl, & N. Tolhurst (Eds.), The A to Z of Corporate Social Responsibility. 363-365.
Mitra. C., Silvia; C. & Borza, A. (2011). Social Entrepreneurship and Social Responsibility: Comparative Study. Management & Marketing; Bucharest, 6(2): 243-254.
Ford, M. (1985). “Social Cognition and Social Competence in Adolescence”, Development Psychology, 18(1);323- 340.
Freeman, I. & Hasnaoui, A. (2011). The meaning of corporate social responsibility: The vision of four nations. Journal of Business Ethics. 100 (3): 419-443.
Frentrup, M & Theuvsen, L (2006), ‘Transparency in supply chains: Is trust a limiting factor?’ in Trust and risk in business networks, eds M Fritz, U Rickert & G Schiefer, Bonn.
Genier, C, Stamp, M & Pfitzer, M N. D., (2014) Corporate social responsibility in the agrifood sector: harnessing innovation for sustainable development. Available from: http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/296/Default.aspx?srpush=true.
Haji Nejad, A, Fattahi, A, Paydar, A, (2015). Application of decision-making models and techniques in geography with emphasis on rural, urban and tourism planning, Tehran: Jahad university.
International Organization for Standardization, (2010). Guidance on social responsibility. Final Draft, Geneva, November 1.
Jahn, G, Spiller, A & Schramm, M (2004), Trust in certification procedures: An institutional economics approach investigating the quality of audits within food chains, Paper presented at 14th IAMA Conference, June 12–15, 2004, Montreux, Switzerland.
Lantos, G. P. (2001). The Ethicality of Altruistic Corporate Social Responsibility. Stonehill College, North Easton, MA 20351. CBFA Version.
Luhmann, H, Theuvsen, L. (2016). Corporate Social Responsibility in Agribusiness: Literature Review and Future Research Directions.Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 29(4): 673-696
Mazur-Wierzbicka, E (2015). The Application of Corporate Social Responsibility in European Agriculture. Miscellanea Geographica – Regional Studies On Development, 19(1): 19-23.
McElwee, G., and Bosworth, G. (2010). Exploring the strategic skills of farmers across a typology of farm diversification approaches. Journal of Farm Management, 13(12): 819–838.
Rosario González-Rodríguez, M. Carmen Díaz-Fernández, M. Simonetti, B. (2015), The social, economic and environmental dimensions of corporate social responsibility: The role played by consumers and potential entrepreneurs, International Business Review, 24(5),836-848, http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.03.002.
Royai. R. & mehrdost. h. (2010). A survey on the role of cultural managers in improvement of social responsibility (A case study of Iran Broadcasting). Journal of Social Sciences. 3(3): 101-114.
Sheibani, N, (2014). Entrepreneurship: Creation and Development of New Business, Kerman: Cultural Services.
Sheth, H. (2006). Beyond The Game: Corporate Social Responsibility in the Sports Industry. Master thesis in the School of Journalism and Mass Communication. University of North Carolina. Chapel Hill.
Silva Niño A, C. (2015). Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility: Differences and Points in Common, Journal of Business & Economic Policy, 2(2); 85- 93.
Snider. Jamie, Hill, R. Paul & Martin, Diane. (2003). Corporate social responsibility in the 21st century: A view from the world's most successful firms. Journal of Business Ethics, 48 (2):175-187.
Stranieri, S, Orsi, L, Banterle, A, Ricci, EC, (2019). Sustainable development and supply chain coordination: The impact of corporate social responsibility rules in the European Union food industry. Corporate Social Responsibility and Environmental Management; 26(1): 481– 491. https://doi.org/10.1002/csr.1698
Trong Tuan, Luu. (2015) "From corporate social responsibility, through entrepreneurial orientation, to knowledge sharing: A study in Cai Luong (Renovated Theatre) theatre companies", The Learning Organization,22(2); 74-92, https://doi.org/10.1108/TLO-09-2014-0052
Vik, J., and McElwee, G. (2011). Diversification and the entrepreneurial motivations of farmers in Norway. Journal of Small Business Management, 49(3): 390–410.
Yaacob, Y. Abdul Ghani Azmi, I. (2012), Entrepreneur's Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study of Muslim Entrepreneurs In Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58(1), 1131-1138,http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1094.