بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی زروستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی-دکتری

چکیده

بررسی و مطالعه روستاها و تحولات کالبدی و بصری آنها نمایانگر دخالت عوامل مختلفی است که گاه در حیطه اختیار روستاییان و گاه خارج از آن است. این عوامل از جهات مختلف روستاها را هدف قرار می دهند که منظر و تغییر آن یکی از این ابعاد است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهر مشهد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 13 روستای واقع در 5 کیلومتری حاشیه شمالی شهر مشهد تشکیل می دهند که از طریق نرم افزار GIS تعیین شده اند و مبنای مطالعه و تعیین حجم نمونه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل دو گروه عوامل درونی و بیرونی به عنوان متغیر مستقل تحقیق و شاخص های متغیر منظر به عنوان متغیر وابسته می باشد. نتایج تحلیل داده های حاصل از تکمیل پرسشنامه در بین 288 نفر از ساکنین روستاهای مورد مطالعه بیانگر این است که تغییر منظر و چشم انداز کالبدی در اغلب روستاهای مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط رخ داده است و بیشترین تغییرات منظر در شاخص تغییر کاربری اراضی روستایی صورت گرفته است. همچنین بین تغییر عوامل درونی و بیرونی با تغییر منظر روستاها همبستگی بالایی وجود دارد به طوری که با افزایش تغییر در شاخص های عوامل درونی و بیرونی، تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای مورد مطالعه نیز افزایش می یابد

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 22 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1398