مفهوم‌پردازی چالش‌های کسب‌وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مفهوم‌پردازی چالش‌های کسب‌وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه

2 دکتری مدیریت آموزشی، استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هر فعالیت اقتصادی که در محل سکونت افراد و با بکارگیری امکانات خانه راه‌اندازی گردد، به نحوی که منجر به ایجاد جریان درآمدی شود، کسب‌وکار خانگی نام دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به مفهوم‌پردازی چالش‌های کسب‌وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه پرداخته است. این پژوهش بر اساس روش کیفی «نظریه داده بنیاد» از طریق نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله‌ برفی و مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند با 19 نفر از فعالان حوزه کسب‌وکار خانگی، خبرگان حوزه‌های مختلف دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی انجام شده است. قابلیت اعتبار مصاحبه‌ها با روش‌های مثلث‌سازی و خودبازبینی پژوهشگران تأیید شد. به جهت تحلیل داده‌ها از رهیافت نظام‌مند و کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. به‌اختصار، نتایج حاصل از یافته‌های این مطالعه نشان داد که چالش‌های کسب‌وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه، متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علّی، مداخله‌ای و زمینه‌ای قابل طبقه‌بندی‌ بوده و پیامدهای مختلف شامل بی‌انگیزگی فعالان، ایجاد مانع روانی برای تازه واردین، افزایش مهاجرت از شهر به روستا و کاهش توان رقابتی کسب‌وکارها نیز برای آن قابل طرح هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alvani, M. (2016). The Future of Work; Public Management. 52nd Edition. Tehran: Ney Publishing.
Bouzarjomehri, K. H., Eslamfard, F. (2017). Reviewing the Barriers and Problems of Rural Indigenous Industries Development; the Study of Carpet and Gabbeh in Zarrin Dasht County. Rural Research 8 (2): 194-207.
Charmaz, K. (2000). Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In Denzin, N.K., and Lincoln, Y.S. (Eds.) Handbook of qualitative research. London: Sage.
Corbin, J., Strauss, A. (2014). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage publications.
Entezarian, N., Tahmasebi, T. (2011). Barriers and Solutions for the Development of Home Business in Iran. Work and community 127: 78-98.
Fong A., Ching, C. S., Yip, K., Chan, J. (2001). Working in home: A Guidebook for Working Women and Homemakers. Corpcom Services Sdn. Bhd Publication: Singapore.
Galloway, L. Kapasi, I., (2014). Rural home-based businesses and their contribution to rural lives: An exploratory study. Research Report, Heriot-Watt University, Edinburgh.
Glaser, B. G. (1992). Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence vs forcing. Mill Valley: Sociology Press.
Hatch, M. J. (2007). Organization theory. Translation by Hassan Danaeefard Tehran: Afkar Publication.
Holmes S., Smith S. H., Cane G. (1997). Gender issues in home based business operation and training: an Australian overview. Women in Management Review 12 (2): 68–73.
Institute of Economic Science (2016). Validation and Pathology of Organizing and Supporting Home Jobs. Labor and Social Security Institute.
Mason, C., Reuschke, D. (2015). Home Truths: The true value of home-based businesses. A report for FSB Scotland. February 2015.
Mavalizadeh, M. (2011). The plan to organize and support home based businesses, the platform for employment development. The First National Conference on the Development of Home Based Business, Challenges and Solutions. Tehran: 171-180.
Mehr, M. (2012). Home based business: Benefits and Challenges. Work and community 118: 104-104.
Ministry of Co-operation, Labor and Social Welfare (2018). Province Report at a Glance: Kermanshah Province. Center for Strategic Stats and Information.
Mirmohammadi, S. (2011). Entrepreneurship and SME Business. Industry and Technology War. 109: 11-11.
Mirlotfi, M., Alavizadeh, A., Badakhsh, Y. (2015). Pathology of the Effects of home based business Development in Rural Areas (Case Study: Villages in Dishmok County, Kohgiluyeh County). Rural Research and Planning 3 (5): 1-11.
Modaresi, M., Arasti, Z., Talebi, K., Ferasatkhah, M. (2016). Pathology of government support programs for the growth of home based businesses from the point of view of female homeowners in Iran.  Management of Governmental Organizations 3 (14): 25-46.
Mohammadi Elyasi, G. H., Notash, H. (2012). Identifying the Roots of the Defeat of Iranian Workers: A Discourse Narrative. Entrepreneurship Development 4 (3): 31-50.
Musket, G., Mike, W. (2005). Home-Based Business: An Economic Development Alternative, Oklahoma Cooperative Extension Fact Sheets, from http://osufacts.okstate.edu
Najafi, B., Safa, L. (2015). Entrepreneurial home based Businesses and Their Obstacles and their Development Challenges in Rural Areas. Agricultural Entrepreneurship 1 (2): 61-73.
Najafi, A., Ghasemkhani, G. H. (2011). A review of the current business models of the home and provide a suitable model for Iran. The First National Conference on the Development of Home Based Business, Challenges and Solutions. Tehran.
Online Economy (2018). 10% share of household jobs from gross domestic product. News Code: 236032. 7 December 2018. Available in: https://www.eghtesadonline.com.
Online Economy (2019). Details of the three-year home business profile. News Code: 340818. 9 March 2019. Available in: https://www.eghtesadonline.com.
Rezaee, R., Najafi, B. (2016). Barriers to launching and expanding household businesses in rural areas of Urmia. Entrepreneurship Development 8 (3): 433-451.
Roodgar nejad, F., Kiakajoori, K. (2011). Challenges and barriers to home business development. The First National Conference on the Development of Home Based Business, Challenges and Solutions. Tehran. 135-143.
Rosnafisah, S., Site Salvia, M. S. H., Mohd Sharifuddin, A. (2009). The e-Business Potential for Home-Based Businesses in Malaysia: A Qualitative Study. International Journal of Cyber Society and Education 2 (1): 21-36.
Saadi, H., Heydari, F. (2014). Home Business Cooperatives in Hamedan Province (Challenges and Solutions). Entrepreneurship Development 6 (1): 87-104.
Taghi Beygi, M., Aghasi, H., Mirakzadeh, A. (2015). Study of Barriers and Appropriate Solutions for the Development of Rural Home Jobs in Islamabad. Rural research 5 (2): 283-310.
Tohidi, H., Vakil-o-roaya, Y. (2017). The study of the barriers and challenges of developing women's domestic businesses in the villages of Semnan. National Conference on Women's Role in Sustainable Development. Islamic Azad University of Damghan Branch.
Yagobi Forani, A., Jalilian, S. (2015). Economic and social effects of rural women's home based business in Islamabad. Space Economics and Rural Development 2 (12): 93-113.