تأثیر ابعاد توانمندسازی و نقش میانجیگری خودکارآمدی بر تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار پایدار روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی، گرمی، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

امروزه توانمندسازی روستاییان یکی از اهداف توسعه‌ای در هر کشور قلمداد می‌شود. در همین راستا، طرح صندوق اعتبارات خرد روستایی با هدف بهبود کیفیت زندگی زنان و مردان روستایی مطرح شده است. بر این اساس، این پژوهش با هدف کلی اثربخشی صندوق اعتبارات خرد روستایی در بهبود زندگی و توانمندسازی آنان در استان کرمان، شهرستان قلعه گنج که بین سال‌های 1397- 1394 تشکیل شده‌اند به‌عنوان یکی از طرح‌های تأمین مالی برای مبارزه با فقر روستاییان بررسی شده است. لذا پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی میزان اثر ابعاد توانمندسازی اعضای صندوق اعتبارات خرد روستایی بر تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار بررسی شد. جامعه آماری شامل تمام روستاییان عضو صندوق اعتبارات خرد است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی 577 نفر تخمین زده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ است که روایی آن بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان امر اصلاح و تأیید شد و پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ در بخش ابعاد توانمندسازی (85/0= α)، خودکارآمدی (92/0= α درصد) و در بخش راه‌اندازی کسب‌وکار (91/0= α درصد) به دست آمد که قابلیت بالای ابزار را جهت جمع‌آوری اطلاعات نشان می‌دهد. جهت انجام تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS25 و LISREL8.8 استفاده شده است. یافته‌ها برازش عالی و مناسب مدل‌ ساختاری تحقیق را تأیید نمودند. همچنین ابعاد توانمندسازی دارای تأثیر مثبت و مستقیمی و معنی‌داری بر راه‌اندازی کسب‌وکاراست. علاوه بر این ابعاد توانمندسازی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی نیز دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Anderson, D. W., Krajewski, H. T., Goffin, R. D., & Jackson, D. N. (2008). A leadership self-efficacy taxonomy and its relation to effective leadership. The Leadership Quarterly. 19(5): 595–608.
Bandura, A. (2006). Going global with social cognitive theory: From prospect to paydirt. In S. I. Donaldson, D. E. Berger, & K. Pezdek (Eds.). Applied psychology: New frontiers and rewarding careers (pp. 53-79). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Chen, C., & Green, G. (1998). Does enterpreneurid self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers?. Journal of Busuines Venturing, 13(3), 137-157.
Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization development and change. Cengage learning.
Dudwick, N., Kuehnast, K., Nyhan Jones, V. and Woolcock, M. (2006). Analyzing social capital in context: A guide to using qualitative methods. World Bank Institute, Washington, D.C.
Fayolle, A., Linan, F. and Moriano, J. A. (2014). Beyond entrepreneurial intentions: values andmotivations in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal: 10(1), 1-11.
Fukuyama, Francis (2000). Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper Wp/00/74, April.
Gloria, L. Sweida Rebecca, J. and Reichard, A. (2013). “Gender stereotyping effects on entrepreneurial self-efficacy and high-growth entrepreneurial intention”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (2), pp 296- 313.
Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H.J., and Mulder, M., (2012), Entrepreneurshipeducation in Iranian higher education: The current state and challenges.European Journal of Scientific Research, 48(1):  35-50.
Karimi, Y. (2018). Social Psychology. Payamnoor University Press. 372 pages.
Kefela, G. (2011). “Implications of financial literacy in developing countries“. African Journal of Business Management, 5(9), 3699 -3705.
Khani, F. (2012). Micro-credit for rural women (needs and barriers). The Conference on micro-credit for rural women. Institute for Humanities and Cultural Studies.
Luthans, F., Stajkovic, A., & Ibrayera, E. (2000). Enviormental and psychological callenges fading entrepreneuriral develop ment in transitional economic. Journal of World Business, 35(1), 95-110.
Mitchelmore, S. & Rowley, J. (2010), Entrepreneurial Competencies: A Literature Review and Development Agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), pp. 92-111.
Mitra, S. and Kundu, A. (2012). “Assessing empowerment through generation of social capital“, Journal of Business and Social Research, 6, PP 72-84.
Mollashahi, G.H. (2012). Investigate the role of micro-credit in empowering rural women: study micro credit fund for rural women. First International Conference on Rural Development, University of Sistan and Baluchistan. (In Persian).
Müller, S. (2008). Increasing entrepreneurial intention: Effective entrepreneurship course characteristics. Paper presented at the Internationalizing Entrepreneurship Education and Training (IntEnt2008) Conference, Oxford, Ohio, USA, 17–20 July 2008. [Online] Available at: http://www.intent-conference.com/DWD/_621/upload/media_1998.pdf. Accessed: 13 July 2011.
Nik Raftar, T., (2011), The effect of personal and social competencies on theentrepreneurial personality (Case Study: Tosee Saderat Bank staff). Entrepreneurship Development, 4(14): 125-143.
Sharf, F. (2001). Theories of counseling and psychotherapy. Translated by Firouz Bakht, M., Tehran: Rasa Publication.
Stajkovic, A. and Luthans, F. (1998). “Self-efficacy and work-related performance: a meta-analysis”. Psychological Bulletin, 124, pp 240-261.
Wilson, F., Kickul, J. and Marlino, D. (2007). Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications for education. Entrepreneurship: Theory and Practice, 5, 378- 406.