تأثیر بازاریابی توریسم (آمیخته محل و مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 مدیر گروه مدیریت دولتی- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران

3 مدیر گروه کارآفرینی- دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

چکیده

گردشگری حاوی ظرفیتهای گسترده‌ای برای اشتغال و توسعه کارآفرینی روستایی است که نقش بازاریابی برجسته میگردد. با پیوند گردشگری و جاذبه های روستایی به واسطه شناسایی عوامل آمیخته‌های بازاریابی در گردشگری میتوان گردشگران بالقوه را شناسایی و جذب مقصد مورد نظر کرد. هدف از انجام پژوهش تأثیر بازاریابی گردشگری (محل و مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه پرجاذبه ریجاب استان کرمانشاه میباشد. این تحقیق از اولین پژوهش‌ها در این حیطه (گردشگری و کارآفرینی روستایی) است که فضای یکی از مناطق نمونه گردشگری روستایی را به‌عنوان مقصد گردشگران خارجی برگزیده است. بدین منظور با بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق، متغیرهای تحقیق مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس مدل تحلیلی تحقیق با توجه به مصاحبه‌های به عمل-آمده با مسئولین و همچنین شاخصها و نتایج پژوهشگران (اکثراً بین سال‌های 2015 تا 2017) طراحی شد. داده‌ها پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته در جامعه‌ی آماری که به‌صورت هدفمند و جمعیت‌شمار و با توجه به سه شاخص‌: مسئول بودن، دولتی و اجرایی بودن و کارآفرین صنعت گردشگری انتخاب گردیده بودند، جمع‌آوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Smart PLS برای استفاده شد. برازش مدل‌ها با توجه به ریشۀ میانگین مجذور باقیمانده‌های استانداردشده (SRMR) ، آزمون برازش دقیق مدل (EMFT) ، شاخص برازش هنجار (NFI) و ریشۀ میانگین مجذور ماتریس کوواریانس باقیمانده‌ها (RMS_Theta) انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان می‌دهدکه بعد مکان با 51 درصد و بعد مردم با 52 درصد بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه موثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 مرداد 1398