ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فرآورده‌های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 استادیار، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فرآورده‌های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل سه جامعه کارکنان کارخانه شیر بیستون، فروشندگان محصولات لبنی و گاوداری‌های شهرستان کرمانشاه به تعداد 638 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان 240 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی پرسشنامه را 3 نفر از متخصصین گروه توسعه روستایی دانشگاه ایلام تأیید کردند و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 847/0تعیین گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون F یا تحلیل واریانس یک‌طرفه، ضریب همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار spss20 استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای جریان اطلاعات و هماهنگی میان اعضای شبکه، بازاریابی و فروش، رضایت مشتری و حمل‌ونقل از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. با استناد به نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش توأم (همزمان) و آزمون F متغیرهای جریان اطلاعات و هماهنگی، بازاریابی و فروش، رضایت مشتری و حمل‌ونقل تأثیر معناداری بر عملکرد زنجیره تأمین دارند درحالی‌که دو متغیر هزینه و انعطاف‌پذیری از وضعیت مطلوب برخوردار نبودند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد زنجیره تأمین برای بقای بهتر و استفاده گسترده راهبردهای مناسبی اتخاذ کند که دربردارنده فرآیندهای مختلفی مانند هزینه کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر در فضای کسب‌وکار باشد که باعث بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Agha Gulzadeh, G, H. (2015). Selection of Distribution Networking Strategy in Supply Chain Management, Journal of Resource Management in Law Enforcement,3(3).
Amiri, M., Mansouri Mohammad Abadi, S., Shabani, A., Mohammadi, K. (2016). An Analysis of Factors Affecting Supply Chain Performance Using Fusion Approach and Fuzzy Tactical Factor Analysis of Food Industry Companies in Shiraz, Shahrek Industrial Co., Journal of Management & Supply Chain Management, 54.
Agricultural Statistics Yearbook. (2011). Ministry of Jihad Agriculture website.
Celebi, D., Bayraktar, D. (2008), An integrated neural network and data envelopment analysis for supplier evaluation under incomplete information. Expert System with Applications, 35, 1689-1710.
Colin, M., Galindo, R. & Hernández, O. (2015). Information and communication technology as a key strategy for efficient supply chain management in manufacturing SMEs. Procedia Computer Science, 55, 833 - 842.
DeGroote, S.E., Marx, T.G. (2013). The impact of IT on supply chain agility and firm performance: An empirical investigation, International Journal of Information Management, 33: 909-916.
Farrokhizadeh, F., Moghadasi, M., Farokhzadeh, H. (2016). Identification and Ranking of Factors Related to the Supply Chain Coordination Structure Using Top-Cys Technique (Case Study: A Defense Affiliate Manufacturing Company); Amad Issue, 59, 15.
Fernandes, A.C., Paulo, S., Maria, S. C. (2014). Quality Management and Supply Chain Management Integration: A Conceptual Model, Proceeding of International Conference of Industrial Engineering and Operations Management, Bali, Indonesia, January.
Govindaraju,V. G. R. C.,Kaliani Sundram, . V. P.,  Muhammad, A. B., Gunasekaran, A.(2016), "Supply chain practices and performance: the indirect effects of supply chain integration", Benchmarking International Journal, 23(6).
Gunasekaran, A., Lai, K., Cheng, E. (2008). Responsive supply chain: a competitive strategy in a networked economy. https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.12.002
Javadian, N., Khani, M., Mahdavi, I. (2011). Identification of Factors Affecting Supply Chain Performance by Improving It Using System Dynamics Method: Drugger, Management Research in Iran, 16(3).
Krejci, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities, Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Miyan Abadi, A, A. (2010), Supply Chain Management: Definition, History, Objectives, Processes, Benefits and Barriers, Site Management Solution. Available at: http://mgtsolution.com/olib/100520175.aspx
Qrunfleh, S. M. (2010). Alignment of information systems with supply chains:impacts on supply chain performance and organizational performance.Submitted to the graduate faculty as partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy Degree in Manufacturing Management.
Rabbani, M., Razmi, J.,  Humorous, N. (2004), a proposed structure for measuring the performance of supply chain management in Iranian industries. First National Conference on Logistics and Supply Chain.
Shah Bandarzadeh, H., Pikam, A. (2011). A Model for Identifying the Factors Affecting the Supply Chain Management Approach by Investigating New Texts, National Conference on Industrial Engineering, Tehran, Islamic Azad University.
Shafiei, M., Tarmaste, P. (2014). The Effect of Supply Chain Management Processes on Competitive Advantage and Organizational Performance of Enterprises (Case Study of SAPCO Company), Quantitative Studies in Management, 5(2).
Stefanović, N., ,.Stefanović, D.(2011). Supply Chain Performance Measurement System Based on Scorecards and Web Portals, 8.
Sukati, I., Hamid, A., B. Baharun, R., Yusoff, R. M. (2012). The Study of Supply Chain Management Strategy and Practices on Supply Chain Performance. The 2012 International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, Procedia - Social & Behavioral Sciences, 40, 225 -233.
Wong, C. Y., Boon-itt, S. & Wong, C. W. Y. (2011).The contingency effectsof environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance. Journal of Operations Management.
Ying, J & Li-jun, Z. (Eds.). (2011). The Quantitative Research on the Index System of Supply Chain Performance Measurement Based on SCOR. International Conference on ICCE, AISC112, pp. 382-375. Verlag Berlin Heidelberg.