تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی در ایران مبتنی بر آرای متخصصان و حرفه مندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی/ دانشکده جغرافیا/ دانشگاه تهران

چکیده

روستاها در بستری طبیعی و با استفاده از مصالح و فناوری محلی طی ده‌ها و گاه صدها سال به تدریج برپا شده‌ و تکامل یافته اند. با توجه به اینکه در حال حاضر، شاهد تخریب محیط‌های روستایی و عناصر با ارزش آن هستیم، شناسایی و تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی منطبق با موقعیت و شرایط ایران ضرورت دارد. پس از مطالعه اجزا و خصوصیات منظر روستایی و عوامل تاثیرگذار برآن، معیارهای اولیه بیان کننده پایداری منظر به صورت ترکیبی از دو گروه معیار استخراج و تجمیع شدند. در فرایند پژوهش به شیوه اکتشافی و تبیینی انجام و در آن نشانگرهای اصلی منظر پایدار طی روندی پیوسته و گزینشی اعتبارسنجی و طی نظرسنجی اصلی متخصصین- حرفه مندان تبیین شده اند. با توجه به محدود بودن متخصصین در زمینه منظر روستایی و برای افزایش اعتبار آرای جامعه آماری تلاش شده است طیفی از تخصص های مرتبط با موضوع انتخاب و در نظرسنجی مشارکت یابند. به منظور افزایش دقت، صحت و اعتبار، هر نشانگر با سه عامل: میزان ارتباط، میزان اهمیت و قابلیت اندازه گیری ارزشگذاری شده است. تحلیل ها یکبار به صورت تجمعی و یکبار به تفکیک هر نشانگر انجام و نشانگرهای پر اهمیت تر از دیدگاه متخصصین- حرفه مندان حوزه منظر بدست آمده است. نتایج این پژوهش عوامل اصلی شکل دهنده و تاثیرگذار در پایداری منظر پایدار روستایی را مشخص و تبیین می نماید،ر بنابراین تصمیم گیرندگان را قادر می سازد برنامه ریزی های آتی خود را هم راستا و مبتنی بر حفظ و ارتقای نشانگرهای اصلی منظر پایدار تبیین کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398