عوامل مؤثر بر گردشگری تجربه محور در مناطق عشایری (موردمطالعه: عشایر قشقایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه موزه و گردشگر، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری تجربه₋محور در مناطق عشایری (موردمطالعه: عشایر قشقایی) است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل گردشگران داخلی و خارجی که در بازه زمانی فروردین‌ماه تا تیرماه 97 از مناطق موردمطالعه بازدید داشته‌اند، به کمک جدول مورگان، حجم نمونه 400 تایی انتخاب شد که 384 پرسشنامه صحیح از آن استخراج شد. این پژوهش که دارای هدف کاربردی است، با روش توصیفی₋تحلیلی و از ابزار پرسشنامه استاندارد بهره برده شد که روایی آن‌ها نیز توسط 15 نفر از کارشناسان مربوطه (استادان دانشگاه و فعالان صنعت) تائید شد، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات زوجی (PLS) و به کمک نرم‌افزار SMART PLS انجام‌شده است. پژوهش حاضر در غالب مدل محقق ساخته تأثیر عوامل ملموس فرهنگی، ناملموس فرهنگی، کیفیت ادراک‌شده و ادراک حس مکان بر تجربه ادراک‌شده‌ی گردشگران عشایری را مورد واکاوی قرار داده است و برای استنباط‌های علمی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در قالب مدل‌سازی معادلات ساختاری، میزان تبیین واریانس و ضریب تأثیر عامل‌های مستقل به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از رابطه معناداری مثبت هر چهار مؤلفه مذکور بر تجربه ادراک‌شده گردشگران است و همچنین ضریب اثر مؤلفه‌های ملموس فرهنگی (33/0)، ادراک حس مکان (29/0)، ناملموس فرهنگی (08/0) و کیفیت ادراک‌شده (07/0) می‌باشند و هم‌چنین میزان تبیین واریانس عوامل ذکرشده بر تجربه ادراک‌شده برابر 34% است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 25 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1398