دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 612-813 
1. بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب

صفحه 612-629

هاله عزتی‌راد؛ مرتضی اکبری؛ مرتضی موسی خانی؛ علی بدیع زاده


2. سنجش و ارزیابی ابعاد مؤثر بر ارتقاء تاب‌‏آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی (موردمطالعه: شهرستان سبزوار)

صفحه 630-645

رویا وزیریان؛ علی اکبر کریمیان؛ مهدی قربانی؛ علیرضا افشانی؛ محمد تقی دستورانی


7. عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری تجربه محور در مناطق عشایری (موردمطالعه: عشایر قشقایی)

صفحه 712-727

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ لیلا ایمانی طیبی؛ مجید فرهادی یونکی


10. روستا دَرِ- قدرت و دَر- قدرت؛ دیرینه‌شناسی روابط شهر و روستا در ایران

صفحه 766-779

ابوالفضل زارعی؛ حمید شایان؛ جعفر جوان؛ حمدا... سجاسی قیداری؛ امیدعلی خوارزمی