شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از رویکرد ترکیبی در شهرستان سراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، عوامل مؤثر بر این ظرفیت بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی بود. برای دستیابی به این هدف از رویکرد ترکیبی (کیفی به کمی) استفاده شد. به‌این‌ترتیب، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه‌ با مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی شهرستان سراب و نیز خبرگان و استفاده از رویکرد تئوری داده‌بنیاد، عوامل مؤثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی شناسایی شدند. برای انتخاب نمونه‌ها در این مرحله از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله دوم پرسشنامه‌‌ای که شامل شاخص‌های شناسایی‌شده بود، بین نمونه‌ای از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره تعاونی‌های روستایی شهرستان سراب به روش نمونه‌گیری تصادفی توزیع و در این مرحله نیز حجم نمونه درنهایت 86 مورد شد. در ادامه جهت اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه و ارتقای شرکت‌‌های تعاونی روستایی با استفاده از روش AHP فازی چانگ ایجاد و عوامل شناسایی‌شده در مرحله قبل، اولویت‌بندی گردیدند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده عوامل مدیریتی، سازمانی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، قانونی، بازاریابی و آموزشی بر توسعه تعاونی‌های روستایی مؤثر است. همچنین اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی‌های روستایی نشان داد که عوامل سازمانی با امتیاز 235/0 دارای بالاترین اهمیت و معیارهای مدیریتی، اقتصادی، قانونی،‌ فرهنگی و اجتماعی، بازاریابی و عوامل آموزشی به ترتیب در اولویت‌های بعد قرار دارند. با توجه به نتایج این پژوهش، شرکت‌های تعاونی روستایی برای توسعه بایستی عوامل شناسایی‌شده در این پژوهش را موردتوجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Agahi, H. Binaeian, A. & Eghtedari, N. (2012). Factors affecting the advancement of Article 44 policies in agricultural production cooperatives in Kermanshah city. Village and Development, 15(2): 1-16.
Asheghi, H. Beigi, T. & Shahsavan, R. (2019). Identify and classify the competencies of cooperative managers. Cooperation and Agriculture, 8(29):35-56.
Ataii, P. & Izadi, N. (2015). Structures Affecting the Harm of Rural Cooperatives (Case Study: Amirkabir Rural Cooperative in Fars Province), Iranian Agricultural Extension and Education Sciences, 11(1):41-62.
Balali, H. Movahedi, R. & Nazari Kamaruri, J. (2017). Evaluation of effective factors in improving the performance of rural production cooperatives in Savadkuh city. Rural Research, 8(4): 577-590
Beaver, G. & Prince, C.H. (2004). Management, strategy and policy in the UK small business sector a critical review. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11(1):34-49.
Benturaki, .L.C. (2015). Factors Affecting the Defeat of Tanzanian Cooperatives, Agricultural Economics Society, 88th Annual Conference, April 9-11, AgroParisTech, Paris, France.
Brookings, C. M. (2006). Exogenous factors affecting rural cooperatives? The case of southern Senegal, journal of agricultural cooperative, 6:26-32.
Creswell, J. (2007). Qualitative inquirey and research design: choosing among five approaches, sage, 3ed.
Davies, P. (2011). Human Resource Management in Cooperatives - Theory, Process and Execution, translated by Bayat, A., Tehran: Paygan Publications.
Faryabi, M. & Ahmadvand, M. (2017). Determinants of the performance of rural production cooperatives in the south of Kerman province. Rural Research, 8(3):404-421.
Hadizadeh Bazzaz, M. Shayan, H. Bouzarjomehri, K. & Noghani Dokht Bahmani, M. (2013). Assessing and evaluating the factors affecting the improvement of the performance of rural production cooperatives; Case: Khorasan Razavi Province, Space Economy and Rural Development, 2(4):115-131.
Hazrati, M. Majidi, B. & Rahmani, B. (2010). Identifying the factors affecting the success of agricultural cooperatives in the development of rural economy in the central part of Khodabandeh city, Cooperative, 21(3):89-109.
Hosseini, K. (2017). Investigating the role of Islamic councils and villages on rural development in the central part of Islamshahr city, Quarterly Journal of Rural Development Strategies, 4(4):457-473.
Hosseini Mehr, A.A. (2005). Investigating the position of cooperation in foreign trade. Second Edition, Institute of Commercial Studies and Research, Tehran.
Ivani, G. (2016). Investigating the factors affecting the success of handmade carpet production cooperatives in Islamabad Gharb city. Master's degree in Rural Development, Razi University. Kermanshah.
Karimi, M.H. (2015). Investigating the Challenges of Rural Cooperative Networks in Iran, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 4(3):196-173.
Karimian, R. Gholami, A. & Karami, A. (2018). Challenges of development of cooperatives and rural organizations in Boyer-Ahmad city. Cooperation and Agriculture, 7(27):61-85.
Khoshfar, R. (2000). Investigating the activities and performance of poultry farmers' cooperatives in Tehran province. Master's thesis, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology.
Manouchehri, M.A. Karami, A. & Samanpour, A. (2012). Assessing the success of cooperatives in different economic sectors of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces, a research project supported by the General Directorate of Cooperatives of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces.
Mehranfar, A. (1999). Cooperative and Economic and Social Development, Rural Cooperative Organization of Isfahan Province.
Moradnejadi, H. (2017). Identifying and prioritizing the factors affecting the recession of cooperative businesses located in the industrial town of Ilam city, Cooperation and Agriculture, 5(19):1173-1187.
Novkovic, S. (2008). Defining the cooperative difference, Journal of Socio Economics, 37:2168-2177.
Pahlavani, M. Karim, M.H. & Ghorbani, H. (2008). Surveys on the problems and capabilities of the cooperative sector in Sistan and Baluchestan province. Village and Development. 11(1):101-129.
Stofferhn, B. (2017). Preventative factors in rural Kenya cooperatives, rural business and cooperative development service, service report 44.
Taleb, M. & Bakhshizadeh, H. (2012). Rural cooperatives and rural governance in Iran. Rural Development, 4(2):25-46.
Zarei, G. & Parsamehr, B. (2018). Identification of effective factors on the development of export of medical equipment using grounded theory. Journal of Healthcare Management; 9(3):7-17.
Zhu, S.H. & Leonard, P. (2009). Apedaile cooperative organization in rural Canada and the agricultural Cooperative movement in China. Center for the study of Cooperatives University of Saskatchewan.