شناسایی و اولویت ‌بندی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از رویکرد ترکیبی در شهرستان سراب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی بود. برای دستیابی به این هدف از رویکرد ترکیبی (کیفی به کمی) استفاده شد. به این ترتیب که در مرحله‌ی اول با استفاده از مصاحبه-های بدون ساختار و نیمه ساختاریافته با 14 نفر از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تعاونی شهرستان سراب و نیز خبرگان و استفاده از رویکرد تئوری داده‌بنیاد، عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی شناسایی شدند. برای انتخاب نمونه‌ها در این مرحله از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت؛ در مرحله دوم پرسشنامه‌‌ای که شامل شاخص‌های شناسایی شده بود، بین 76 نفر از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره تعاونی‌های روستایی شهرستان سراب به روش نمونه‌گیری تصادفی توزیع شد. در ادامه جهت اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه و ارتقای شرکت‌‌های تعاونی روستایی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی چانگ ایجاد و عوامل شناسایی شده در مرحله قبل اولویت بندی گردیدند. با توجه به نتایج به دست آمده از روش‌ تئوری داده‌بنیاد، عوامل مدیریتی، سازمانی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، قانونی، بازاریابی و آموزشی بر توسعه تعاونی-های روستایی موثر می‌باشد. همچنین اولویت‌بندی عومل موثر بر توسعه تعاونی‌های روستایی نشان داد که عوامل سازمانی با امتیاز 235/0 دارای بالاترین اهمیت و معیارهای مدیریتی، اقتصادی، قانونی،‌ فرهنگی و اجتماعی، بازاریابی و عوامل آموزشی به ترتیب در اولویت‌های بعد قرار دارند. با توجه به نتایج این پژوهش، شرکت‌های تعاونی روستایی برای توسعه بایستی عوامل شناسایی شده در این پژوهش را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1398