ارزیابی پایداری سیاست‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 عضو هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی پایداری سیاست‌های سازگاری با تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی است. به لحاظ فرآیند روش‌شناسی، این تحقیق در دو مرحله متوالی به انجام رسیده است که مرحله نخست آن با هدف شناسایی و استخراج فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی سیاست‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی مبتنی بر پارادایم تحقیق کیفی و با بهره‌گیری از تکنیک‌ گروه‌های کانونی و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی به انجام رسیده است. در مرحله دوم، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها با توجه به هدف اصلی یعنی پایداری سیاست‌های سازگاری و همچنین مقایسه زوجی هر کدام از مجموعه گزینه‌های دسته‌بندی شده در چهار محور قوت، ضعف، فرصت و تهدید با توجه به این معیارها و زیرمعیارها پرداخته شد. داده‌ها از طریق نرم‌افزار Expert Choice تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان میدهد در معیار زیست‌محیطی، «عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای»؛ در معیار اقتصادی، «کمک به تنوع درآمدی کشاورزان» و در معیار اجتماعی، «توجه به مشارکت اجتماعی» به عنوان مهم‏ترین زیرمعیارها شناسایی شدند. نتایج اولویت‌بندی گزینه‌ها به تفکیک نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها نشان داد که مهم‏ترین نقطه قوت سیاست‌های سازگاری کشاورزی، «اهتمام دستگاه‏های متولی به تدوین سیاست‌های سازگاری از طریق اشتراک مساعی و همکاری با یکدیگر»؛ مهم‏ترین نقطه ضعف، «تضاد اهداف سازمانی بین وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست»؛ مهم‏ترین فرصت، «امکان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه کشاورزی سازگار» و مهم‏ترین تهدید، «نبود ضمانت کامل برای امکان‌پذیر بودن سیاست‌ها» بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1398