مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی در استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزوهشکده آب دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشگاه شیراز- گروه جامعه شناسی

چکیده

تغییرات اقلیمی که بخشی از خاورمیانه و ایران را تحت تاثیر قرار داده و پیامدهایی چون تنش آبی درپی داشته است. در روستای کوشک قاضی نیز منابع آبی خشکیده و اهالی آن که معیشتشان به کشاورزی وابسته بوده اکنون با بیکاری، فقر و مهاجرت مواجه هستند. این پژوهش با رویکرد کیفی انتقادی و با روش پدیدارشناسی به مطالعه وجه جنسیتی تنش آبی با مطالعه تجربه زیسته زنان روستایی پرداخته است. در این پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه عمیق با20 نفر از زنان روستای کوشک‌قاضی و همچنین مشاهده و یادداشت برداری داده ها جمع شده وبا استقراء تحلیلی مضامین فرعی، اصلی و درونمایه نهایی کشف و استخراج شده‌است. سه مضمون اصلی فقر زایی سیستماتیک، ذهنیت کمیابی و ادراک سازگاری هستند و « انباشت ابر چالشها » نیز به عنوان درون مایه نهایی استخراج گردیده است. فقر زایی سیستماتیک به دلیل ساختارها و قوانین ناعادلانه و نا کارامد، عدم ادراک سازگاری و ذهنیت کمیابی ازسوی مردم سازگاری با کم‌آبی را با چالش ها موانع جدی مواجه کرده است. این دلائل در کنار چالش های پیشین اشکال جدیدی از آسیبها و نابرابریها را رقم زده و موجب پدیده ای به نام «انباشت ابر چالش ها» شده و در نتیجه آن آسیب پذیری زنان که از قبل با انواع نابرابری ها و محدودیتها روبرو بوده اند را افزایش داده و آنها را درمعرض مخاطرات ناشی از بروز ین ابر چالشهای پیامد تنش آبی قرار داده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 دی 1398