دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 418-603