دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 418-603