سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری روستاهای ساحلی مطالعه موردی دهستان دابوی شمالی –بخش مرکزی سرخرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا -دانشگده علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران-بابلسر- ایران

2 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد طبیعت گردی(اکوتوریسم)

چکیده

هدف ار این تحقیق شناخت و تبیین وضعیت ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان و شناسایی عوامل موثر بر آن در روستاهای ساحلی شهرستان محمودآباد می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پیمایش است .جامعه آماری تحقیق کلیه سرپرستان خانوار روستاهای ساحلی درویش آباد و چاکسر از شهرستان محمود آباد می باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. با توجه به گستردگی جامعه آماری و براساس فرمول کوکران، تعداد 200 سرپرستان خانوار به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی مورد انتخاب قرار گرفته اند. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تی مستقل ، همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می دهد که به طور کلی ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری بالاتر از حد متوسط و میانگین رتبه مفروض می باشد. بنابراین هنوز ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان به آستانه اشباع نرسیده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در بین عوامل موثر بر سطح ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان، متغیرهای نگرش ساکنین نسبت به اثرات اقتصادی توسعه گردشگری دارای بیشترین تاثیر مستقیم معنادار و متغیر نگرش ساکنین نسبت به اثرات محیطی توسعه گردشگری دارای بالاترین تاثیر معکوس معنادار بر ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان بوده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1398