سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری (موردمطالعه: روستاهای ساحلی دهستان دابوی شمالی - شهرستان محمودآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق شناخت و تبیین وضعیت ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در روستاهای درویش‌آباد و چاکسر از شهرستان محمودآباد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. داده‌های تحقیق از طریق  پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه سرپرستان خانوار روستاهای ساحلی درویش‌آباد و چاکسر در محدوده دهستان دابوی شمالی از شهرستان محمودآباد است. تعداد جامعه آماری این تحقیق 343 خانوار است و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، تعداد 200 سرپرستان خانوار به‌عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده مورد انتخاب قرار گرفته‌اند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای، تی مستقل و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که به‌طورکلی ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری  بالاتر از حد متوسط و میانگین عددی مفروض است. بنابراین هنوز ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان به آستانه اشباع نرسیده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در بین عوامل مؤثر بر سطح ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان، متغیرهای نگرش ساکنین نسبت به اثرات اقتصادی توسعه گردشگری دارای بیشترین تأثیر مستقیم معنادار و متغیر نگرش ساکنین نسبت به اثرات محیطی توسعه گردشگری دارای بالاترین تأثیر معکوس معنادار بر ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Akbarian Ronizi, S .R & Shaykh-Baygloo, R. (2016). The Tolerance Capacity of Rural Tourism Development and Arranging Strategic Plan, for Village of Qalat (Shiraz SubProvince). Rural development strategies. Volum 3. Issue 4. PP: 481-495. (In Persian).
Bestard, A.B & Nadal, J .R. (2007). Modelling Environmental Attitudes toward Tourism, Tourrism management, 28. 688-695. PP: 688-695.
Byat, N, Badri, S.A & Rezvani, M.R. (2018). Comparative Analysis of Local Residents’ Perceptions of the Impacts of Tourism on Rural Areas: A Case Study of the Villages in the Basin of the Kolan River in Malayer County, Vol, 9, Num, 3. PP: 481-494. (In Persian).
Canestrilli, E. & Costa, P. (1991). Tourism Carrying Capacity.A fuzzy Approach, Annals of tourism research, Vol.18. PP: 295-311.
Diedrich, A., & García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. Tourism Management, 30(4), 512–521.
Ghadami, M & Gholamian Bay, M. (2014). Tourism Impact. Mahkame publication. (In Persian).
Gonzalez, M. V. Coromina, L & Gali, N. (2018). Overtourism: Residents’ Perceptions of Tourism Impact as an Indicator of Resident Social Carrying Capacity - case study of a Spanish heritage town. Tourism review. Vol.73.No.3. pp. 277-296.
Glasson, J. (1994), “Oxford: a heritage city under pressure”, Tourism Management, Vol. 15 No. 2, pp. 137-144.
Glasson, J. Godfrey, K. & Goodey, B. (1997). Towards Visitor Impact Management: Visitor Impacts, Carrying Capacity and Management, Reponses in Europe’s Historic Towns and Cities, Ashgate, Aldershot [etc.].
Haralambopoulos, N. & Pizam, A. (1996). “Perceived Impacts of Tourism”, Annals of Tourism Research, Vol. 23 No. 3, pp. 503-526.
Johnson, D. J. Snepenger, J. D. & .Akis, S. (1994). Residents' Perceptions of Tourism development, Annals of Tourism Research, Vol 21. PP: 629-642.
Lepp, A. (2007). Residents' Attitudes towards Tourism in Bigodi Village, Uganda. Tourism Management, 28, PP: 876–885.
Lindberg, K. McCool, S. & Stankey, G. (1997). Rethinking Carrying Capacity, Annals of Tourism Research, Vol. 24 No. 2, and PP: 461-465.
Liu, J. C. Sheldon, P. J. & var, T. (1987). Resident Perceptions of the Environment Impacts of Tourism of Tourism. Annals of Tourism Research. 14. PP: 17-37.
Jurado, E. Navarro, D. Ionela, M & Ferna´ndez-Morales, A. (2013). Carrying Capacity Model Applied in Coastal Destinations, Annals of Tourism Research, Vol. 43, and PP: 1–19.
McGehee, G. N & Anderek, L. K. (2004). Factors Predicting Rural Residents' Support of Tourism; Journal of Travel Research, Vol. 43. PP: 131–140.
Manning, R. Wang, B. Valliere, W. Lawson, S. & Newman, P. (2010). Research to Estimate and Manage Carrying Capacity of a Tourist Attraction: a Study of Alcatraz Island, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 10. No. 5, PP: 388-404.
Martin, S.M.S. (1994). “Community Attachment and Attitudes towards Tourism Development”, Journal of Travel Research, Vol. 32 No. 3, PP: 29-34.
Noori, S. H .A, Rast Ghalam; Amini, M & Amini, S. (2013). Evaluation of Carrying Capacity in Environment of Rural Settlements with Objective of Tourism in Natanz Township. Journal of Geographic and Environment Studies. Two year. Issue 5.PP: 20-29. (In Persian).
Rahnemai, M.T.  Farhoodi, R, Dittmann, A & Ghadami, M. (2009). Carrying Capacity of Destination with Respect to the Host Attitude & Perception (Case Study: the City of Kelardasht), Volume 41, Issue 66.PP:17-33. (In Persian).
Roknodin Eftekhari, A. Mahdavi, D & Poortaheri, M. (2011). Sustainability Assessment of Tourism in Cultural- Historical Villages of Iran with an Emphasis on Sustainable Tourism Development Paradigm.Tourism management studies. Volume 5, Issue 14, PP: 1-39. (In Persian).
Rodella. Corbau, C. Umberto, S. Utizi, K. (2017). Assessment of the relationship between geomorphological evolution, carrying capacity and users' perception: Case studies in Emilia-Romagna (Italy), Tourism Mangement.59.PP.7-22.
Sadr mosavi, M.S. Pour Mohamadi, M. R & Hatami, A. (2013). Evaluation of Tourism Carrying Capacity with Emphasis on Sustainable Development. Three year. Issue 9. PP: 95-114. (In Persian).
Saveriades, A. (2000). Establishing the Social Tourism Carrying Capacity for the Tourist Resorts of the East Coast of the Republic of Cyprus. Tourism Management 21.PP: 147-156.
Vargas-Sa´nchez, A. Porras-Bueno, N & Plaza-Mejıa, M.D.L.A´. (2011). “Explaining Residents’ Attitudes to Tourism: is a Universal Model Possible?” Annals of Tourism Research, Vol. 38 No. 2, PP: 460-480.
Zacarias, A .Daniel, W, Allan, T & Newton, A. (2011). Recreation Carrying Capacity Estimations to Support Beach Management at Praia de Faro, Portugal, Applied Geography 31. PP: 1075-1081.
Ziyaei, M. Ghaderi, E., & Ahmadi, S. (2017). Determination of Carrying Capacity and Ecological Foot Print in Nature based Destination (case study: Zarebar lake). Volume 7, Issue 25, PP: 39-56. (In Persian).
Zhu, J. Wang, E., & Sun, W. (2019). Application of Monte Carlo AHP in Ranking Coastal Tourism Environmental Carrying Capacity Factors, Asia pacific journal of jourism research. Vol. 24, No. 7, PP: 644–657.