عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان فومن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

شادابی و سرزندگی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه روستایی از سال 2000 به بعد در نگاه سازمان‌های بین-المللی و به ویژه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه روستایی و توسعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. چرا که اکثر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با توسعه از شادابی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه روستایی یاد کرده‌اند. با این حال یکی از موارد مهم برای بررسی شادابی در نواحی روستایی، شناسایی عوامل اثرگذار برآن می-باشد. بر این‌اساس هدف پژوهش بررسی عوامل‌ موثر بر شادابی خانوارهای روستایی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه و مصاحبه از نمونه‌ای منتخب مشتمل بر 170 خانوار از جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان فومن (18675N=) با استفاده از تخمین شخصی و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای بوده است. برایتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون رتبه‌ای هم‌انباشتگی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج سنجش شادابی‌خانوارهای روستایی با استفاده از پرسشنامه فوردایس گویای‌آن است‌که شادابی خانوارها در سطح مطلوبی قرار داشته است. نتایج شاخص‌های موثر بر شادابی نشان داد که از بین 30 شاخص در نظر گرفته شده، 18 شاخص بیشترین اثر را بر شادابی خانوارها داشته است. همچنین نتایج بدست آمده از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل استاندارد مرتبه دوم شادابی و سرزندگی خانوارها به ترتیب ضرایب مسیر متاثر از عوامل نهادی- مدیریتی، کالبدی، اقتصادی، شخصی-روانشناختی، اجتماعی، ‌محیطی، جغرافیایی و برخورداری قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل فوق حکایت از تأیید کلیه روابط دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 12 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1398