جایگاه تعاونی‌های تولید روستایی در ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی جوامع محلی شهرستان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تعاونی‌های تولید روستایی در شکل‌گیری و ظرفیت‌سازی سرمایه اجتماعی است. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایش انجام شده است. داده‌های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و روش میدانی با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1655 نفر از اعضای تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان همدان بوده که 180 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی سؤالات ابزار تحقیق توسط متخصصان موضوعی انجام گرفت. محاسبه روایی سازه و پایایی آن نیز با محاسبه پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته‌ها نشان داد که سطح ظرفیت‌سازی سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و ارتباطی اعضا به ترتیب در سطح متوسط و ضعیف به دست آمد. نتایج همبستگی پیرسون رابطه معنی‌دار بین متغیرهای سن، سابقه عضویت در تعاونی، سابقه کشاورزی و تعداد دوره‌های آموزشی با متغیرهای ظرفیت‌سازی سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و ارتباطی را تائید می-کند، در همین رابطه بین زنان و مردان تفاوت معنی‌دار ازلحاظ ظرفیت‌سازی سرمایه اجتماعی درون‌گروهی وجود نداشت اما ظرفیت‌سازی سرمایه اجتماعی ارتباطی مردان نسبت به زنان قابل‌توجه بود. نتایج کسب‌شده در رابطه با مقادیر شاخص‌های برازش به‌دست‌آمده نشان داد که هر دو مدل اندازه‌گیری ظرفیت‌سازی سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و ارتباطی از برازش مناسبی برخوردار بودند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد تعامل درون‌گروهی (83/0λ=) قوی‌ترین شاخص برای سازه ظرفیت‌سازی سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و شبکه روابط رسمی (84/0λ=) قوی‌ترین شاخص برای سازه ظرفیت‌سازی سرمایه اجتماعی ارتباطی می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 10 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1398