انتخاب الگوی سکونتی بهینه مبتنی بر ویژگی‌های گرمایش ایستای خورشیدی با کاربرد تحلیل سلسله مراتبی AHP در روستای کنگ مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

امروزه با توجه به محدودیت منابع و افزایش تقاضا در مصرف انرژی، استفاده از سیستم‌های ایستا در طراحی‌ها که بتوانند بدون نیاز به منابع فسیلی، آسایش حرارتی را فراهم آورند امری مهم است. در این مطالعه میزان هوشمندی معماری بومی روستا در حیطه گرمایش ایستا موردمطالعه قرار گرفت، زیرا طراحی بوم گرا، می‌تواند الهام‌بخش مفیدی برای طراحان باشد. در این پژوهش روستای کنگ که دارای گونه شناسی پلکانی در اقلیم سرد کوهستانی است به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و هدف پژوهش بررسی میزان تأثیرپذیری زمینه و اقلیم، در شکل‌گیری الگوهای سکونتی روستای کنگ است. روش تحقیق این پژوهش به‌صورت کیفی و تحلیلی است که عوامل اقلیمی موجود در روستا توصیف و سپس به‌صورت مطالعات اسنادی و میدانی معیارها و زیر معیارهای سامانه‌های گرمایشی ایستا موجود در روستای کنگ طبق شاخصه الگوی اقلیمی سکونتگاهی بررسی شده و به روش سلسله مراتبی AHP تحلیل و رتبه‌بندی شده‌اند و در انتهای پژوهش، بهترین الگوی سکونتی با توجه به کسب الویت و رتبه، الگوی خانه‌های مستطیل شکل با بام مسطح معرفی شده است. نتایج این تحقیق نشان از آن دارد که طراحی و ساخت خانه‌های روستای کنگ تحت تأثیر شرایط زمینه و اقلیم (کوهستانی بودن) شکل گرفته و می‌توان گفت رویکردی مبتنی بر ساخت‌گرایی طبیعی دارد که در آن به خاطر مصالح طبیعی و شیوه‌های غیرفعال تنظیم شرایط محیطی، الگوی مناسبی برای معماری پایدار عرضه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


Akrami, Gh., Damiar, S. (2017). A New Approach to Native Architecture in Its Structural Relation to Sustainable Architecture. Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Development, 1 (22), 29-40.
Asadpour, AS. (2006). Sustainable Patterns of Iranian Desert Architecture. Our magazine. No. 25.
Coen, B. (2009). Principles of Sociology. Translator: Gholam Abbas Tavassoli and Reza Fazel, Tehran.
DK, M., Brown, J.D. (2014). Sun, Wind and Light Climate Design (Design Strategies in Architecture). Translated by Sir, Q. second edition. Tehran: Parham Nagh Press.
Guyer, P. (2009). An introduction to passive solar building. American: Facilities Criteria.
Hooper, D. (2000). Passive solar Architecture. India: Training centre Karzoo.
Kang village guide plan, (2008). Bonyad Maskan Khorasan Razavi.
Kasamae, M. (2008). Climate and architecture. Fifth Edition. Tehran: Newspaper.
Kozer, L. (1994). The Life and Thoughts of the Sociologists. Translator: Mohsen Salasi, Tehran.
Mazria, E. (1979). The passive solar energy Book. American: Russel Ball.
Nari Qomi, M., Damiar, SA. (2012). The Impact of Culture on Native Architecture. National Conference on Architecture, Urban Development and Sustainable Development with a focus on indigenous architecture to sustainable city.
Rahmani, M., Shakouri Ganjavi, H., Kazemi, AS. (2017). Providing a multi-objective optimization model to increase energy efficiency in residential buildings. Journal of Industrial Management. 1 (9), 128-103.
Rustayi, Q., Ariannejad, R. (2014). How to Use Solar Energy in Designing Traditional Iranian Cold Climate Homes. Haft Hesar Urban Research Quarterly, No. 7, 56-46.
Sabernejad, Zh. (2005). Application of static solar architecture in residential buildings. Kerman Civil, Architecture and Urban Conference.
Steadman, P.H. (2008). The evolution of design: Biological anology in Architecture and the applied arts, Cambridge University Press: Rut ledge.UK.
Vakili Nejad, R., Mehdizadeh Seraj, F., Mafidi Shemirani, M. (2013). Principles of Static Cooling Systems in Elements of Iranian Traditional Architecture. Journal of Iranian Association of Architecture & Urban Development, No. 5, 159-147.
Wright, D. (1979). Alphabet of Sustainable Architecture (Solar Architecture Bar). Translated by Shali Amini, and. (2011). First Edition. Tehran: Parham Nagh Press.
دوره 11، شماره 2
شهریور 1399
صفحه 300-317
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399