انتخاب الگوی سکونتی بهینه متمرکز بر ویژگی های گرمایش ایستای خورشیدی با کاربرد تحلیل سلسله مراتبی AHP در روستای کنگ مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معماری/دانشگاه آزاد اسلامی/ بیرجند/ایران

2 گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند، ایران

چکیده

امروزه با توجه به محدودیت منابع و افزایش تقاضا در مصرف انرژی، استفاده از سیستم های ایستا در طراحی ها که بتوانند بدون نیاز به منابع فسیلی، آسایش حرارتی را فراهم آورند امری مهم می باشد. در این مطالعه میزان هوشمندی معماری بومی روستا در حیطه ی گرمایش ایستا مورد مطالعه قرار گرفت زیرا طراحی بوم گرا، می تواند الهام بخش مفیدی برای طراحان باشد. در این پژوهش روستای کنگ که دارای تیپولوژی پلکانی در اقلیم سرد کوهستانی می باشد به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و هدف پژوهش بررسی میزان تأثیرپذیری زمینه و اقلیم، در شکل گیری الگوهای سکونتی روستای کنگ می باشد. روش تحقیق این پژوهش به صورت کیفی وتحلیلی می باشد که عوامل اقلیمی موجود در روستا توصیف و سپس به صورت مطالعات اسنادی و میدانی معیارها و زیر معیارهای سامانه های گرمایشی ایستا موجود در روستای کنگ طبق شاخصه الگوی اقلیمی سکونتگاهی بررسی شده و به روش سلسله مراتبی AHP تحلیل و رتبه بندی شده اند و در انتهای پژوهش، بهترین الگوی سکونتی با توجه به کسب الویت و رتبه، الگوی خانه های مستطیل شکل با بام مسطح معرفی شده است. نتایج این تحقیق نشان از آن است که طراحی و ساخت خانه های روستای کنگ تحت تأثیر شرایط زمینه و اقلیم (کوهستانی بودن) شکل گرفته و می توان گفت رویکردی مبتنی بر ساخت گرایی طبیعی دارد که در آن بخاطر مصالح طبیعی و شیوه های غیرفعال تنظیم شرایط محیطی، الگوی مناسبی برای معماری پایدار عرضه می کند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1399