تبیین آثار مؤلفه‌های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی (موردمطالعه: بخش سامن شهرستان ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌‌ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین راهکارهای اقتصادی در توسعه منطقه‌ای توجه به مقصدهای گردشگری روستایی به‌عنوان بستری برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک است. به عبارتی، الگوی فضای گردشگری در محیط روستا موزاییک‌وار در کنار سایر فعالیت‌ها قرار می‌گیرد و معمولاً تقاضا برای صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و فعالیت‌هایی که نیاز به نیروی کار انسانی بیشتری دارند را ارتقاء می‌دهد و به دنبال آن ذهنیت و تفکر کارآفرینی را در میان روستاییان گسترش می‌دهد. از این‌رو، مقاله حاضر با هدف شناخت و تبیین آثار مؤلفه‌های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی بخش سامن شهرستان ملایر پرداخت؛ روش پژوهش توصیفی‌ - تحلیلی و از نوع کاربردی بود. صاحبان کسب‌وکار مبل و منبت، به تعداد 100 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. برای گرد‌آوری داده‌ها از روش‌های میدانی و پرسشنامه‌ای استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای 6 مؤلفه روحیه کارآفرینی، فرصت‌های گردشگری، اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی و زیست‌محیطی  بیش از 95 درصد محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد همبستگی قوی بین برخی مؤلفه‌های پیش‌برنده با متغیر کارآفرینی گردشگری روستایی وجود دارد. مؤلفه‌های فرصت‌های گردشگری، محیط زیستی، کالبدی - فیزیکی و روحیه کارآفرینی افراد درمجموع 98 درصد از تغییرات متغیر توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی را تبیین می‌کنند. در این میان بیشترین آثار مستقیم مربوط به فرصت‌های گردشگری بود و بیشترین اثر غیرمستقیم را مؤلفه زیست‌محیطی تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


Acs, Z.J & N. Virgill. (2009). "Entrepreneurship in Developing Countries". Jena Economic Research Papers 2009 – 023. Pp: 1-80. 67.
Bayat, N. Badri, S.A. (2017). An analysis of local residents' perceptions of rural tourism impacts in Malayer County (The case of: Kolan River catchment villages). Journal of Space Economy and Rural Development, 6(2017), 59-76.
Eduardo Parra Lopzeh, D. B. (2009). Entrepreneurship and innovation in tourism, Innovacion emprendeduria en elsector touristic. Innovation and entrepreneurship in the tourism industry, Volume7, P: 1.
Farahani, H., Haji Hosseini, S. (2013). Evaluation of Rural Area Capacities for Entrepreneurship Development and Rural Empowerment Case Study: Shal district Villages of Boyain Zahra County. Journal of Rural Reserch. 4(4), 715-748.
Fani, M., Farahani, Z.A,. Bashoukouh, M., Rahimi Kelvar, H. (2019). Comparative Study of Tourism between Iran and India. The first international tourism conference (study of opportunities and challenges of tourism development with focus on Ardabil province). 15 July 2019.
Geetha, K. & Rajani, N. (2017). Factors motivating women to become entrepreneurs in Chittoor district, International Journal of Home Science; Vol. 3, No. 2, pp. 752-755.
Ghafari, A. (2018). The Position of Small and Medium Business (SME) in Today's Economy. Retrieved September 6, 2018, from http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=144759.
Ghanbari, S., Dehghan, M.H., Miraki Anari, H. (2015). Factors Affecting Entrepreneurship Development in Rural Tourism. Journal of Tourism Management Studies. 10(32), 1-20.
Habibpour, Z. (2019). What is the Key to Native Tourism Development in Malayer? Iranian Students News Agency, Isna Hamedan Province, News 13 April. Retrieved from https://www.isna.ir/news/98012409424/
Karimzadeh, H. Nikjoo, M.R, Sadr Mousavi, M. Kohestani, H (2014). Identification of effective factors in creating entrepreneurial opportunities in rural tourism sector using Structural Equation Modeling (SME). Geography and Environmental Planning, Volume 25, 54(2): 260- 290.
Johnson, B., Mouller, J. (2005). The Role of Agriculture in Economic Development. The American Economic Review, 51(4), 566-593.
Mohammadi, M. & Mirtaghiyan Roudsari, S.M. (2016). Strategic Entrepreneurship in Rural Tourism Destinations (Case Study: Janet Roodbar Ramsar District). Geography, New (49), 249-276.
Moradi, H. (2019). Analysis of Entrepreneurship Contexts in Urban Peripheral Spaces Development. Journal of Urban Peripheral Development. 2(2), 137-150.
Murti, K., Landenberg, D., Staounga, M. (2015). Tourism Economy. (Translated by: Dr. Mohammad Reza Farzin), Tehran: Commercial Publishing.
Najafi Tove Khoske, P. & Azadi, S. (2012). The importance of entrepreneurship extension in the tourism industry. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge-based businesses Management. University of Mazandaran, (2016, November).
Papoli Yazdi, M.h., Saghaei, M. (2013). Tourism (nature and concepts), (8th ed.). Tehran: Samt Publishing.  
Rosairo, H.S.R. & Potts, D.J. (2016). A study on entrepreneurial attitudes of upcountry vegetable farmers in Sri Lanka, Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies. Vol. 6, No. 1, pp. 39-58.
Rasegh Ghezelbash, S. (2009). Rural tourism and the need to pay attention to it in development programs of villages. Journal of Housing and Village Environment, 29(129), 98-109.
Rostami, F., Ehsanifar, T. (2018). Proponents of Rural Tourism Entrepreneurship Development, Journal of Agricultural Entrepreneurship, 5 (2): 71-82.
Roknodin Eftekhari, A.R., Pour Taheri, M., Fazli, N. (2014). Analysis of Factors Affecting In the Rural Tourism Entrepreneurship Development. Journal of Tourism Development and Planning, 3(8), 87-107.
Sajasi Ghidari, H.a., Rokneddin Eftikhari, A.R, Pourtahari, M. & Azar, A. (2014). Ecotourism Entrepreneurship Development Model in Rural Areas (Case Study: Tourism Valley of Tehran Province). Journal of Human Geography Research, 46 (2), 272-229.
Steiner, A., Cleary, J. (2014). What are the Features of Resilient Businesses? Exploring the Perception of Rural Entrepreneurs. Journal of Rural and Community Development. Vol. 9, No. 3. Pp: 1-20.
Tousi, R. Jamshidi, A.R,. Taghdisi, A. (2014). Rural Entrepreneurship and Determining Factors Affecting it (Case Study: Minoodasht County Villages), Journal of Research and Rural Planning, 3(8), 1-11.
Zargham Borojeni, H. (2010). Introduction and Review of Persian Book: Fundamentals of Tourism Industry Planning (Heidari Chapaneh, R), Journal of Social Science Month Book, 28, 20-30.